Středočeský kraj dá 1,5 milionu korun na školskou primární prevenci rizikového chování

3. 3. 2023 Středočeský kraj Školství

Celkem téměř 1,5 milionu korun poskytne Středočeský kraj školám a školským zařízením, které zřizuje, na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování. Příspěvek je určen na realizaci preventivních programů v 74 školách a školských zařízeních.

Středočeský kraj

Školy a školská zařízení peníze využijí například na specializační studium školních metodiků prevence, na preventivní programy pro žáky včetně adaptačních programů nově vzniklých třídních kolektivů, programy zaměřené na prevenci duševního zdraví a další vzdělávání pedagogických pracovníků z oblasti školské primární prevence.

„Aktivity v oblasti primární prevence pomáhají předcházet různým formám rizikového chování, případně alespoň omezovat jeho výskyt. V roce 2023 byly prioritně podpořeny žádosti o příspěvek na specializační studium pro školní metodiky prevence. Právě ti by měli být klíčovými osobami, díky jejichž pravidelné a dlouhodobé práci se může eliminovat rizikové chování ve školách a školských zařízeních. Samozřejmě podporujeme i programy zvenčí, kdy svou pozitivní roli hraje právě jistý pocit anonymity. Kombinací všech aktivit můžeme dosáhnout toho, že už v raném stádiu podchytíme signály rizikového chování a předejdeme případným negativním důsledkům, jako jsou kriminalita, závislosti a podobně,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

Postupné zvyšování počtu školních metodiků prevence s ukončeným specializačním studiem je jeden z cílů Strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže ve Středočeském kraji na období 2022–2027, který schválila Rada kraje na podzim v roce 2021. Oblast působnosti školské primární prevence je široká, neomezuje se jen na závislostní chování, ale i na agresi, spektrum poruch příjmů potravy, šikanu, kyberšikanu a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií.

„Kraj v této oblasti dlouhodobě poskytuje metodickou pomoc, zabezpečuje odborná setkání, konference a vzdělávací semináře, podporuje realizaci preventivních programů. Realizace kvalitních preventivních programů stále zůstává nejefektivnějším a v konečném důsledku nejlevnějším prostředkem, jak případným negativním důsledkům předcházet,“ uzavřel Milan Vácha.

Příspěvek na primární prevenci pro krajem zřizované školy a školská zařízení
Rok Počet podpořených Příspěvek v Kč
škol školských zařízení
2018 34 1 1 025 046
2019 57 4 1 180 000
2020 57 4 1 299 842
2021 48 2 1 344 492
2022 66 3 1 300 653
2023 72 2 1 485 760

Zdroj: Odbor školství

Michal Kroutil