Zjednodušení převodu státního majetku na obce a kraje

8. 2. 2023 Obec a finance Ekonomika

Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) výrazně zjednoduší převody nepotřebných nemovitostí státu, které pak obce a kraje mohou využít pro svůj rozvoj. Samosprávy budou mít také lepší přehled o nemovitostech jednotlivých státních institucí, které se na jejich území nacházejí.

„Při nástupu na MF jsem slíbil, že rozšíříme a zjednodušíme nabídku nevyužitého majetku státu obcím a krajům. Proto jsme připravili několik klíčových opatření, která k tomuto cíli výrazně přispějí. Zároveň tak zefektivníme správu státního majetku a snížíme výdaje. Informace o státním majetku budou navíc online dostupné přehledně na jedné adrese, což značně ulehčí zástupcům samospráv vyhledávání konkrétních nemovitostí,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Aplikace s nemovitostmi státních institucí, kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami, bude přístupná i veřejnosti, což přispěje k posílení veřejné kontroly při hospodaření se státním majetkem,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „ÚZSVM proaktivně zašle přehled svých nepotřebných nemovitostí obcím a krajům a požádá je o prověření, které z nich by mohly být využity pro jejich rozvoj. Prioritně pak budeme řešit nakládání s majetkem, o který obce a kraje požádají,“ dodala generální ředitelka s tím, že ÚZSVM jen za posledních sedm let na samosprávy zdarma převedl 24 094 nemovitostí v účetní hodnotě 2,2 miliardy korun a podpořil je například v oblasti dopravy, zdravotnictví nebo školství.

Graf 1. Počet nemovitostí převedených obcím a krajům
Graf 1. Počet nemovitostí převedených obcím a krajům
Zdroj: MF ČR, ÚZSVM

Aplikace, v níž zástupci obcí a krajů a rovněž veřejnost přehledně naleznou pozemky, stavby i jednotky všech státních institucí je dostupná na webu www.uzsvm.cz/majetek-ceske-republiky. Státní nemovitosti v ní lze jednoduše vyhledat dle konkrétního okresu, obce, případně i katastrálního území. Aplikace je propojena s katastrem nemovitostí, díky čemuž bude možné ihned zjistit, kde se daná nemovitost nachází.

V katastru nemovitostí bylo v roce 2022 na 507 existujících státních institucí a státních podniků v likvidaci evidováno téměř 1,5 milion nemovitostí. Neexistuje přehled, které z nich jsou pro státní subjekty potřebné. Proto vláda v lednu tohoto roku schválila usnesení, které ji předložil ministr financí, díky němuž bude poprvé v historii zpracován přehled nepotřebných státních nemovitostí. Cílem je zefektivnit nakládání s nepotřebným majetkem a snížit výdaje státního rozpočtu na jeho správu.

Aby zástupci samospráv měli aktuální informace o státem nabízených nemovitostech na území jejich kraje, okresu či obce, mohou se v aplikaci www.nabidkamajetku.cz přihlásit k odběru novinek o nemovitostech, které:

  • si státní instituce v režimu zákona o majetku státu nabízejí mezi sebou,
  • ÚZSVM připravuje k prodeji, pronájmu či pachtu,
  • státní instituce v režimu zákona o majetku státu prodávají.

„Naším záměrem je aplikaci v budoucnu zpřístupnit i obcím a krajům tak, aby zde rovněž mohly nabízet svůj nepotřebný majetek. Díky tomu by se nabídka veškerého nepotřebného veřejného majetku koncentrovala na jednom místě. Za tím účelem jsme připravili novelu zákona o ÚZSVM,“ dodala generální ředitelka ÚZSVM.

„Řada měst a obcí naráží při plánování svého rozvoje a investic na majetek ve vlastnictví státu,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Nejčastěji se jedná o veřejnou a sídlištní zeleň, pozemky ve sportovních areálech, pod veřejnými pohřebišti, pod budovami v majetku obce, ale i o pozemky nezbytné pro protipovodňová opatření nebo tzv. brownfieldy. Jejich převod do vlastnictví obcí umožní samosprávám lépe spravovat svoje území a zároveň prosazovat veřejně prospěšné zájmy.“

ÚZSVM postupuje při převodu majetku na samosprávy v souladu s Metodickým materiálem Ministerstva financí. Jeho aktualizovaná verze, která byla rovněž představena, například rozšiřuje důvody pro bezúplatný převod i přímý prodej majetku a také razantně snižuje omezující podmínky či sankce spojené s převodem nemovitosti. Dochází tak k zásadnímu zjednodušení i zrychlení převodu nepotřebných nemovitostí na samosprávu, ale i odstranění nadbytečné byrokracie pro obce, kraje i stát.

Ministerstvo financí současně připravuje novelu zákona o majetku státu (její předložení vládě je plánováno na rok 2024), která zavádí povinnost pro státní instituce (všechny organizační složky státu a vybrané státní organizace) informovat obce a kraje o záměru zcizit hmotné nemovité věci, které se nacházejí na jejich území. Následně by měly obce a kraje možnost o takový majetek projevit zájem s tím, že u vybraných nemovitostí by měly na převod nárok. Tyto tzv. nárokové převody budou dvojího typu, a to bezúplatné (např. pro převody silničních pozemků či pozemků pro veřejně prospěšnou stavbu) a úplatné (např. pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví územního samosprávného celku nebo veřejná prostranství).

Z nové aplikace Ministerstva financí obce zjistí, které pozemky či nemovitosti mohou od státu získat na svém území. Ministerstvo pro místní rozvoj jim pomůže s přípravou projektů, přičemž upřednostní projekty pro dostupné bydlení. Na přímou podporu přípravy investic bude žádat 1,6 miliardy korun z Národního plánu obnovy.

MMR úzce spolupracuje s resortem financí a dalšími partnery. Během tohoto roku plánuje podpořit dotacemi přípravu zhruba stovky projektů s jasnou preferencí bydlení. Důraz se klade na udržitelnost, aby podpora obcí v oblasti investic byla dlouhodobá. Také příprava cenových map umožní přesněji zacílit programy na podporu výstavby dostupných bytů.

Zmíněné kroky jsou součástí komplexní mozaiky reformy bydlení, na které MMR usilovně pracuje. Důležitou roli v ní bude hrát také Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod MMR. Na duben SFPI připravuje spuštění programu Nájemní bydlení. Celkem 800 milionů korun z něj půjde v podobě dotací a půjček na výstavbu nájemních bytů. Příjemci mohou být například obce, jimi zřizované organizace, neziskové organizace, charitativní organizace, církve a další právnické osoby. Bližší informace MMR zveřejní v tomto týdnu.

-as-