Transformace energetiky v Litovli

25. 1. 2023 Obec a finance Energetika

V současné době třetinu tepelných potřeb města Litovel zajišťují dvě oddělené soustavy zásobování teplem, ročně se jedná o více než 50 tisíc GJ tepla. Zdrojem energie je zemní plyn a i přesto, že asi polovina takto vyráběného tepla je efektivně vyráběna v plynových kogeneračních jednotkách, systém není schopen „absorbovat“ extrémní ceny plynu, čímž se celý provoz i ceny pro koncové zákazníky prodražují.

Městská teplárenská společnost, a. s., Litovel ve spolupráci s městem a společností SEVEn proto zahajuje projekt, kterým se v horizontu 5 až 7 let úplně vyváže z využití plynu pro výrobu tepla.

Budoucím tepelným zdrojem bude – možná překvapivě – odpadní voda z městské čistírny odpadních vod. Toto nízkopotenciální teplo bude možné využít s pomocí průmyslových tepelných čerpadel. Nové energocentrum s tepelnými čerpadly o výkonu zhruba 2×2,5 MW bude sice investičně nákladné, ale zároveň umožní další synergické kroky. Dojde k propojení obou soustav zásobování teplem a spolu s čistírnou odpadních vod k vytvoření elektrické mikrosítě umožňující vzájemné efektivní sdílení elektřiny.

Tepelná čerpadla zpočátku pomohou eliminovat výrobu tepla z plynových kotlů, ale postupně dojde také k akumulaci tepla v sezónním tepelném zásobníku, který v topné sezóně umožní vykrývat tepelné špičky, které by jinak byly zajišťovány plynovými zdroji tepla. Využitelné množství tepla z čistírny odpadních vod je přitom dostatečné pro celé město, pokud by se v budoucnu i jeho zbylá část napojila na centrální systém zásobování teplem.

Výroba tepla bude doplněna výrobou elektrické energie z nové fotovoltaické elektrárny. Jen objekty napojené na současné soustavy zásobování teplem dokáží pojmout fotovoltaiku o výkonu převyšujícím 2 MWp (více než 4400 panelů o výkonu 455  kWp), ale potenciál ve městě je minimálně dvojnásobný.

K tomuto kroku bude využita komunitní energetika – bude založen nový subjekt, který by zájemcům umožnil sdílené investice především do nových střešních fotovoltaických elektráren, v budoucnu i jiných zdrojů využívajících obnovitelné druhy energie.

Jakub Kvasnica, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú.