Odborný seminář tajemníků hostilo Brno

23. 12. 2022 OF 5/2022 Ostatní

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR letos plně obnovilo svoji činnost, pozastavenou předchozí pandemií koronaviru a jejími dopady.

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Pro vedoucí úřadů měst a obcí se podařilo obnovit prezenční setkávání na úrovních jednotlivých krajů i v celostátní podobě. Pomyslným vyvrcholením vzdělávacích akcí letošního roku se stala XLIII. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR, které se uskutečnily ve dnech 16.–18. října 2022 v Brně. Nad konferencí převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková. Akce byla finančně podpořena dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje i za výrazného organizačního zapojení města Brna. Celostátního semináře se zúčastnilo více než tři sta osob, z téměř 160 měst a obcí.

Odborný seminář

Tematicky byl seminář zaměřen zejména řízení měst a obcí a posilování jejich odolnosti a stability výkonu veřejné správy v době souběhu mnoha aktuálních krizových aspektů – hospodářských dopadů pandemie koronaviru, zvyšování cen energií, materiálů i všech služeb, určitého ohrožení bezpečnosti, ale i například udržení odborníků na úřadech v situaci, kdy ve veřejném sektoru na úrovních obcí a měst klesají reálné platy.

XLIII. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR
XLIII. členská schůze a podzimní celostátní odborný seminář STMOÚ ČR

Odborný blok přednášejících z ministerstva vnitra na úrovni náměstků ministra, Petra Vokáče a Davida Slámy, a několika ředitelů odborů MV se soustředil na úpravy legislativy, týkající se místních samospráv, problematiku kybernetické bezpečnosti a elektronické komunikace.

Účastníky konference zaujal i odborný příspěvek zástupce Magistrátu města Brna k praktickému naplňování adaptace města na klimatickou změnu. Příspěvek zahrnoval příklady s praxe k hospodaření s energiemi a možnostem financování jednotlivých opatření – Brno se již v roce 2017 zavázalo snížit množství emisí od roku 2020 do roku 2030 o 40 %.

Celý jeden konferenční den byl věnován akreditovanému odbornému semináři na téma hospodaření obcí a tvorba rozpočtů měst a obcí v současné ekonomicky nejisté době. Kromě pravidel rozpočtové odpovědnosti a řádného hospodaření obce se uznávaný ekonom a lektor Luděk Tesař zaměřil na problematiku poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu v praxi či ekonomické zapracování nově zvolených členů zastupitelstev měst a obcí. Mezi nejdůležitější aspekty a „návody“ k jejich řešení bylo zohlednění dopadů krizových aspektů na města a obce: ceny energií, hospodářské dopady pandemie covidu, zvyšování nákladů, snaha o zvýšení platů v ÚSC (motivace pro práci pro města a obce), odměn samosprávám a pokrytí jejich výdajů.

Legislativní činnost – úpravy katalogu prací ve veřejné správě

Jednou z hlavních legislativních oblastí, kterou se sdružení tajemníků zabývá, je problematika pracovního práva a platových poměrů zaměstnanců měst, obcí a jejich úřadů. Již v loňském roce podali zástupci STMOÚ ČR celostátní komisi pro hodnocení prací a katalog prací podnět ke změně zařazení úředníků některých typů agend na obecních úřadech, které dosud v katalogu scházely – pečující osoba v dětské skupině, výkon veřejného opatrovnictví, výkon silničního správního úřadu či energetických manažerů. A upřesnily se příklady práce související se zajišťováním matriční či přestupkové agendy a v povolání justiční pracovník. Některá povolání se ale zatím do katalogu prací prosadit nepodařilo včetně například vedoucích personalistů nebo vedoucích úřadů ÚSC.

Obnovení mezinárodní spolupráce

Po dvouleté pandemické odmlce se podařilo rovněž obnovit spolupráci na mezinárodní úrovni. Vcelku logicky první vztahy byly obnoveny se sousedním Slovenskem a tamní Asociací přednostů úřadů místních samospráv SR, která si letos připomněla výročí 30 od svého založení. Tematicky nejzajímavější bylo porovnávání a výměna zkušeností s legislativou a řízením měst, obcí a jejich úřadů v ČR a SR, a zkušenosti z doby pandemie, home office a řešení bezpečnostní situace v prostředí měst a obcí včetně například péče o uprchlíky z Ukrajiny. Vzájemné vztahy vyvrcholily obnovením recipročních studijních pobytů, tentokrát pětidenní srpnovou studijní cestou tajemníků z ČR v Trenčínské župě v západní části Slovenska.

Postupně se obnovuje i dlouhodobá spolupráce s Asociací výkonných ředitelů měst a obcí v Lotyšsku, i tato asociace si letos připomíná výročí čtvrtstoletí od svého založení. Zástupci českých tajemníků a Hasičského záchranného sboru ČR se svými zkušenostmi vystoupili na významné odborné konferenci k bezpečnostní situaci a krizovému řízení v této pobaltské zemi.

Zástupci sdružení se rovněž aktivně zapojili do on-line seminářů a prezenčních akcí světové asociace International City/County Management Association (ICMA). V rámci evropské části asociace se v polovině listopadu v Praze uskutečnil summit ICMA Europe ke zvýšení odolnosti municipalit v době souběhu mnoha krizových faktorů s podtitulem Cesta k úspěšným odolným komunitám.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR