Ohlédnutí za 56. Dny malých obcí

19. 12. 2022 OF 5/2022 Regiony

Krátce po komunálních volbách se nově zvolení představitelé venkovských obcí sešli na 56. konferenci Den malých obcí v Olomouci a v Praze ve velkém počtu více než šesti stovek účastníků. Vyslechli přednášky pěti resortů – ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, vnitra, financí a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Den malých obcí

Účastníky také pozdravili představitelé Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova. S nabídkou produktů a služeb pro obce a města se představilo na obou setkáních téměř padesát firem. Generálním partnerem konference byla společnost Bonita, která v rámci slosovatelné ankety připravila pro vítěze zařízení pro dětské hřiště.

V Olomouci pozdravil účastníky konference hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek a také primátor statutárního města Miroslav Žbánek, který rovněž v rámci následujícího bloku Ministerstva životního prostředí představil koncepci regionu v oblasti odpadového hospodářství.

Pohled do jednacího sálu na výstavišti Flora Olomouc
Pohled do jednacího sálu na výstavišti Flora Olomouc

Blok Ministerstva životního prostředí prezentoval v Olomouci i v Praze ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. Rozhodující část jeho vystoupení se soustředila na aktuální problematiku energetického hospodaření se zaměřením na podporované projekty obcí v této oblasti. Především uvedl možnosti podpory komunitní energetiky z Modernizačního fondu, které se týkají jak malých obcí, tak i energetických společenství. Pro obce je určeno 1,5 mld. Kč a pro energetická společenství 2,5 mld. Kč především na instalaci fotovoltaických elektráren na střechy a přístřešky veřejných budov včetně vyvolaných investic na rekonstrukce střech či modernizace elektroinstalací v budovách s novou fotovoltaikou. Podporovány bude i bateriová akumulace elektrické energie do sta procent instalovaného výkonu. Z Operačního programu Životní prostředí jsou podporovány projekty s energetickou úsporou ve veřejných budovách, dále výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. V rámci vystoupení byly rovněž uvedeny podporované projekty v oblasti hospodaření s vodou, s odpady a při ochraně přírody a krajiny.

Blok Ministerstva pro místní rozvoj uváděl v Olomouci náměstek ministra Radim Sršeň a Simona Rulcová z odboru Řídícího orgánu IROP. V Praze přednášel Rostislav Mazal, pověřený náměstek ministra a Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů. Prezentace v zásadě byly rozděleny na dvě části – podpora projektů obcí v rámci Národních programů a v rámci evropských programů, zejména Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Národní programy, stručně řečeno, se vyznačují vysokým převisem poptávky oproti nabízeným možnostem, které navíc pro rok 2023 jsou velmi omezené. Proto jsou přísně vymezená nová kritéria hodnocení projektů, připravuje se nový Program rozvoje regionů pro rok 2024 a byl předložen návrh, aby Národní rozvojová banka mohla 50 % investiční dotace na projekty v rámci národních programů dofinancovat zvýhodněným úvěrem až do výše zbylých 50 % nákladů projektu. V rámci IROP bylo v období 2014-2020 realizováno téměř 9 tisíc obecních projektů, což představuje polovinu všech realizací programu. Z hlediska objemu prostředků to představuje více než 58 mld. Kč pro obce. Největší podíl byl vložen do oblasti dopravy a vzdělávání. Z hlediska krajů byly prostředky rozloženy v přepočtu na počet obyvatel rovnoměrně (průměr cca 1600 mil. Kč na 100 tisíc obyvatel). Operační program na období 2020–2027 se teprve rozjíždí. Byl schválen 1. července letošního, první výzvy byly vyhlášeny již koncem července a první projekty byly schváleny 25. října. Dosud bylo vyhlášeno 42 výzev v celkové alokaci 52,8 mld. Kč. Předloženo bylo do konce listopadu 1981 projektů v objemu 36,3 mld. Kč.

…a v Praze hala O2 Univerzal
…a v Praze hala O2 Univerzal

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prezentovala v Olomouci jeho místopředsedkyně Markéta Dlouhá a v Praze to byl Pavel Herman, poradce předsedy. Jejich vystoupení se zaměřilo nejprve obecně k zadávání veřejných zakázek a posléze, zejména se zaměřením na nově zvolené představitele obcí byla komentována hlavní úskalí, které se dotýkají malých obcí při zadávání veřejných zakázek.

Ministerstvo financí se zaměřilo na aktuální otázky z oblasti hospodaření obcí a na to, jak si v současném období poradit s příjmy a výdaji obecních rozpočtů. Saldo obcí je na rozdíl od vládních institucí dlouhodobě přebytkové. Daňové příjmy obcí trvale rostou, a protože jsou to jejich většinové příjmy, vzniká stav, při kterém neobvykle narůstá objem prostředků na bankovních účtech obcí a tím i velký nevyužitý investiční potenciál. Na příjmové i výdajové straně rozpočtu obcí přitom existují nedostatky, které je třeba eliminovat. Starostům i starostkám byly zdůrazněny priority, kterým je potřebné se věnovat při finančním řízení obce. Prezentaci v Olomouci za Ministerstvo financí přednesla Karla Rucká a v Praze Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů.

Ministerstvo vnitra zastupoval na konferenci v Praze i Olomouci Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly. Ve svém vystoupení připomenul základní pravidla práce zastupitelstva obce z pohledu kontroly a dozoru veřejné správy s přihlédnutím k nedávným volbám. Zmínil se rovněž o aktuálních otázkách z oblasti veřejné správy, zejména upozornil na připravované změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev obcí a na chystanou novelizaci obecního zřízení.