Kdy je občan obce osvobozen od poplatku za komunální odpad?

3. 10. 2022 OF 2–3/2022 Legislativa

Již několik měsíců jsou účinné nové obecně závazné vyhlášky obcí a měst stanovující některý z nových místních poplatků za komunální odpad, a to buď poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – zpravidla se základem dle kapacity soustřeďovacích prostředků.

Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku 2021 měnila výkladová stanoviska ministerstev k této problematice a právní úprava rovněž není zrovna precizní, vyvstávají v prvních měsících aplikace nových obecně závazných vyhlášek různé otázky a problémy při správě poplatku. Jednou z nich jsou možnosti osvobození od poplatkové povinnosti.

Velice častou otázkou, se kterou se na obce a města fyzické osoby obracejí, je osvobození od poplatkové povinnosti v případech, kdy tyto osoby jsou někde přihlášeny k trvalému pobytu, ale reálně žijí v jiné obci nebo v jiné obci vlastní nemovitost. Zákon o místních poplatcích totiž upravuje zákonné osvobození od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro určitou skupinu poplatníků, kterým vznikla poplatková povinnost z důvodu přihlášení v obci (trvalý pobyt) a která je současně poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště.

Kdo má skutečně nárok?

Jelikož je formulace zmíněného osvobození poněkud komplikovaná a na první pohled stěží pochopitelná, domáhají se daného osvobození i ty osoby, které na něj nemají nárok. Kdo však na něj skutečně nárok má a za jakých podmínek?

První nezbytnou podmínkou je, že daná obec, ve které by se mělo osvobození uplatnit, musí mít zaveden poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (tedy tzv. poplatek za hlavu). Tento poplatek zakotvuje dvě skupiny poplatníků – osoby které jsou přihlášeny v obci (zpravidla k trvalému pobytu) a osoby, které vlastní nemovitost zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci za podmínky, že v této nemovitosti není přihlášena (k trvalému pobytu) žádná fyzická osoba. Zákonné osvobození se pak vztahuje pouze na první skupinu poplatníků, tedy osoby přihlášené v obci, nikoliv na vlastníky nemovitostí.

Druhou podmínkou je vznik poplatkové povinnosti na základě přihlášení v této obci. Další nezbytnou podmínkou je pak, aby daná osoba byla poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a měla v této obci bydliště. Bydlištěm se však rozumí reálný stav, nikoliv trvalý pobyt. Kdo je tedy přihlášen k trvalému pobytu v Praze, ale reálně bydlí v Benešově, je terminologií zákona o místních poplatcích přihlášen v Praze, ale bydliště má v Benešově.

Již zmíněná poslední podmínka v sobě zahrnuje v podstatě dva předpoklady – fyzická osoba žije v jiné obci, než ve které je přihlášena k trvalému pobytu (což není neobvyklý jev) a současně má tato jiná obec zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (tedy druhý z poplatků).

Všechny předpoklady souhrnem

Shrneme-li výše uvedené, pak lze uvést, že osvobození od poplatku dle § 10g písm. a) zákona o místních poplatcích se uplatní pouze tehdy, jsou-li splněny všechny tyto předpoklady:

  1. Poplatník je přihlášen v obci (nejčastěji k trvalému pobytu),
  2. Obec má zaveden poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek za hlavu),
  3. Poplatník má bydliště (reálně žije) v jiné obci,
  4. Tato jiná obec má zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu (nikoliv poplatek za obecní systém odpadového hospodářství),
  5. Poplatník je v této jiné obci poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu,
  6. Důvod svého osvobození prokáže (co je dostačujícím dokladem, nelze jednoduše specifikovat, záleží na správci poplatku, ideální je kombinace dokladu o zaplacení poplatku, nájemní smlouvy či jiného titulu k nemovitosti, může však postačovat i čestné prohlášení, nejsou-li o jeho pravdivosti pochybnosti).

Smyslem daného osvobození je zamezení dvojímu zpoplatnění, to se však uplatní pouze v určité konstelaci. Pokud se tedy určitá osoba domáhá osvobození podle výše zmíněného ustanovení zákona o místních poplatcích, avšak není ve Vaší obci přihlášena k trvalému pobytu a poplatková povinnost jí tak vznikla na základě vlastnictví nemovitosti, kde není nikdo přihlášen, její nárok není oprávněný. Je tomu tak i přes to, že tvrdí, že nemovitost není obývána a není v ní tak produkován žádný odpad. To pro posouzení poplatkové povinnosti u poplatku za obecní systém odpadového hospodářství nemá žádný vliv.

Několik příkladů

Aby bylo výše uvedené co nejvíce srozumitelné, uvedu i několik příkladů s posouzením, zda se uplatní dané osvobození, či nikoliv.

  1. Máte v obci zaveden poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, občan Vaší obce (dle kritéria trvalého pobytu) žije v nájmu v Praze a zde platí (prostřednictvím pronajímatele) poplatek za odkládání komunální odpadu z nemovité věci a tuto skutečnost Vám prokáže. Poplatník má nárok na osvobození od poplatku ve Vaší obci.
  2. Máte v obci zaveden poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, občan Vaší obce (dle kritéria trvalého pobytu) žije v nájmu v Brně. Osvobození se neuplatní, jelikož Brno nemá (v roce 2022) zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, ale poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatník je tak povinen uhradit poplatek ve Vaší obci.
  3. Máte v obci zaveden poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, občan Prahy (dle kritéria trvalého pobytu) žije v Praze, ve Vaší obci vlastní nemovitost (byt, rodinný dům, nebo stavbu pro rodinnou rekreaci), kde není nikdo přihlášen. Osvobození se neuplatní, jelikož tomuto občanovi nevznikla poplatková povinnost z důvodu přihlášení ve Vaší obci. Poplatník je tak povinen uhradit poplatek ve Vaší obci a zřejmě i v Praze.
  4. Máte v obci zaveden poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, pak se osvobození neuplatní, jelikož se vztahuje pouze na poplatek za obecní systém odpadového hospodářství.

Na závěr

je nutné podotknout, že obce samozřejmě mohou nad rámec zákona osvobodit i jiné osoby než výše uvedené, výše uvedené příklady se tak vážou pouze k interpretaci zákonného osvobození dle § 10g písm. a) zákona o místních poplatcích.

Mgr. Bc. Tomáš Auer, specialista na odpadovou legislativu KVB advokátní kancelář