55. Dny malých obcí

16. 6. 2022 OF 2–3/2022 Regiony

Jarní Dny malých obcí (DMO) se konaly v návaznosti na dozvuky pandemie v posunutém termínu 5. dubna v Olomouci a 12. dubna v Praze. Letošní novinkou pro účastníky setkání v Praze bylo umístění konference v moderní kongresové hale O2 Univerzum.

Den malých obcí

Na 55. Dny malých obcí dorazila do Olomouce i Prahy řada významných představitelů veřejné správy, ať už se jednalo o ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Věru Kovářovou nebo hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka. Konference se konala na obou místech za hojné účasti starostek a starostů (více než 600 účastníků), kteří měli možnost nejenom vyslechnout spoustu odborných přednášek na aktuální témata, ale v přísálí se mohli setkat i s prezentací firem a institucí, které nabízely produkty a služby obcím (33 vystavovatelů).

Celkový pohled do sálu na výstavišti Flora Olomouc
Celkový pohled do sálu na výstavišti Flora Olomouc

Programové bloky tvořily přednášky ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, financí, vnitra a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ke starostům a starostkám také promluvili zástupci organizací, které se podílejí na konání akce – Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Spolku pro obnovu venkova.

Vedle řady vystavovatelů stojí za pozornost uvést prezentace hlavních partnerů konference, a to společnosti Bonita Group Service, s.r.o., která nabízí obcím dětská hřiště a společnosti E.ON, a.s., nabízející městům a obcím řadu typů, jak ušetřit za energii.

Blok Ministerstva pro místní rozvoj byl zaměřen na aktuální problémy a nastávající úkoly. Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který vystoupil v Praze, poděkoval všem obcím za jejich práci v období pandemie a rovněž za vstřícný přístup při pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v současné době. Stručně se zmínil o prioritách svého resortu, přípravách nového programového období EU v letech 2021–2027 i národních programů podporovaných v gesci ministerstva pro místní rozvoj. Podrobně hovořil o novele stavebního zákona, která především zachová územní síť stavebních úřadů podle kritérií dostupnosti. Ministr Bartoš rovněž zdůraznil, že v letošním roce byla opět obnovena tradiční soutěž Vesnice roku. Dále zazněla podrobná informace o Integrovaném regionálním operačním programu (IROP), který přináší nejvíce prostředků do rozvoje území. Byly představeny všechny specifické cíle směřující k podpoře obcí: eGovernment a kybernetická bezpečnost, Prevence rizik a ochrana obyvatelstva, Revitalizace měst a obcí, Silnice II. třídy, Vzdělávací infrastruktura, Sociální a zdravotnická infrastruktura, Kulturní dědictví a cestovní ruch, Komunitně vedený místní rozvoj a Čistá a aktivní mobilita. Problematiku IROP přednesl v Praze náměstek ministra Zdeněk Semorád a celý blok resortu MMR v Olomouci prezentoval náměstek ministra Radim Sršeň.

Blok Ministerstva životního prostředí seznámil účastníky s aktuální nabídkou dotací pro obce a města se zaměřením na energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE). Státní fond životního prostředí podporuje projekty s využitím Národního plánu obnovy (NPO), který dotuje projekty dle aktuálně vyhlášené výzvy pro energetické úspory veřejných budov a projekty v programu Nová zelená úsporám. Přihlášky se přijímají do 30. září t. r. Operační program Životní prostředí předpokládá vyhlášení výzev v červenci, a to pro výstavbu nových veřejných budov a také pro výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů pro veřejné budovy. Modernizační fond bude zdrojem pro podporu komunální energetiky malých obcí a také podpoří projekty rozvoje komunální energetické infrastruktury jako potenciálu vzniku a rozvoje energetických společenství. Výzvy pro podávání projektů se očekávají v červnu. Představeny byly i další programy v oblasti životního prostředí (výsadba stromů, zdroje pitné vody, domovní čistírny odpadních vod, odpadové hospodářství). Přednášel, a na dotazy odpovídal v Praze Petr Valdman, ředitel SFŽP a v Olomouci Martin Kubica, ředitel sekce SFŽP.

Pohled do sálu nové haly O2 Univerzum
Pohled do sálu nové haly O2 Univerzum

Blok Ministerstva financí směřoval k aktuálním otázkám financování obcí a krajů. V rámci ukazatelů ekonomického vývoje byly především zhodnoceny výsledky hospodaření obcí za období roku 2021 a byl představen státní rozpočet na letošní rok a v jeho hranicích také postavení místních rozpočtů, zejména očekávaný vývoj daňových příjmů. Zazněla rovněž aktuální informace k financování ve vztahu k událostem na Ukrajině. Pro další období bylo obcím doporučeno zreálnit příjmy vůči ekonomické realitě, redukovat provozní výdaje a aktivně využívat fiskální možnosti rozvoje, například daně z nemovitých věcí. Obcím se doporučuje nehromadit finance na účtech, ale aktivně je využívat pro rozvoj. Přednášel v Praze Miroslav Matej, ředitel odboru financování územních rozpočtů a v Olomouci Karla Rucká, jeho zástupkyně. Součástí bloku věnovanému financování byla přednáška Gabriely Kukalové z České zemědělské univerzity, která upozornila a dokladovala možnosti obcí při využívání daňových nástrojů (daň z nemovitých věcí) pro zvýšení příjmů obce.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže soustředil pozornost účastníků k otázkám zadávání veřejných zakázek a problematice narušení soutěže z pohledu obcí. Místopředsedkyně Úřadu Markéta Dlouhá v Olomouci hovořila o zásadách hospodářské soutěže a zdůraznila význam přesného vymezení předmětu zakázky, vyjasnění zadávacích podmínek a vyložila obcím, jak postupovat, aby nedocházelo k porušování zásad hospodářské soutěže. Stejnou problematiku v Praze přednášel poradce předsedy Úřadu Pavel Herman.

Ministerstvo vnitra představilo tři okruhy otázek. Především byla uvedena metodika pro územní samosprávné celky k zajištění ubytovací kapacity v obcích a krajích pro osoby přicházející z území Ukrajiny a vysvětleny všechny související problémy. Dále se účastníci seznámili s aktuálními poznatky odboru dozoru a kontroly veřejné správy. Například počátkem roku 2022 byla spuštěna Sbírka právních předpisů ÚSC, kde je nyní registrováno na pět tisíc obecně závazných od téměř tisícovky obcí. Do 31. prosince 2024 je povinností všech obcí vložit do Sbírky všechny své stávající právní předpisy. Právní předpisy, jež nebudou vloženy, pozbývají platnosti. Třetí okruh informací se týkal podzimních voleb do zastupitelstev obcí, kde byly zdůrazněny úkoly a povinnosti obcí při zajišťování voleb. Problematiku v Olomouci i Praze přednesl ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Miroslav Veselý a Petr Šťastný z odboru voleb MV ČR.

Všechny prezentace naleznete na www.denmalychobci.cz.