Činnost Sdružení tajemníků – ohlédnutí za loňským rokem a aktivity 2022

17. 3. 2022 OF 1/2022 Ostatní

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR v roce 2021 obnovilo velkou část své činnosti, která byla v roce 2020 díky pandemii koronaviru výrazně utlumena. A i když loni pandemie s větší či menší intenzitou stále omezovala zejména konferenční aktivity, byla jejich většina přesunuta do virtuálního on-line prostředí.

Proběhlo několik e-konferencí včetně jarní členské schůze a celostátního semináře, ve spolupráci s partnerskými organizacemi se podařilo uskutečnit i velký počet webinářů. Jediná prezenční celostátní akce se konala na konci října 2021 v Liberci, potřeba osobního setkání na ni přivedla více než 300 účastníků. Díky těmto vzdělávacím akcím se i hospodaření sdružení po roce dostalo opět do černých čísel, a dokonce pokrylo i většinu ztráty z roku 2020. Ve sdružení došlo během roku také k několika změnám v členské základně, která se během roku zvětšila o 4 % na téměř 440 členů.

Z řešených odborných problematik vybíráme několik aktuálních oblastí.

Řízení chodu úřadů v době pandemie

Sdružení iniciovalo několik virtuálních konferencí a kulatých stolů k záležitostem, které přinesla pandemie nemoci covid-19, způsobené koronavirem. Tématy jednotlivých akcí byla problematika podmínek home office včetně pracovněprávních souvislostí, povinného testování zaměstnanců veřejné správy a financování testování. Úzce spolupracovalo s MV při tvorbě metodik a dále se Svazem měst a obcí ČR, Unií zaměstnavatelských svazů ČR a dalšími subjekty při prosazování rovných podmínek při povinném testování a zvládání krizových situací v územní veřejné správě. Nakonec se po roce vyjednávání podařilo umožnit příspěvek na provádění testů i pro územní samosprávné celky.

Nová legislativa a nejasnosti v dopadech na ÚSC

Již na podzim STMOÚ ČR přijalo stanovisko k novému stavebnímu zákonu, kterým mj. žádalo znovuotevření institucionální změny stavebních úřadů tak, aby byl zachován spojený model veřejné správy v území. Současná vláda připravuje změny ve stavebním zákoně v tomto smyslu, sdružení se nadále podílí na odborných diskusích k této problematice.

Zástupci sdružení se pravidelně účastní kulatých stolů k problematice tzv. bezdoplatkových zón a dopadům novely zákona č. 111/2006 Sb. o hmotné nouzi, zejména ke zrušení § 33d a ve spolupráci s úřady práce k vazbě na možnost exekuce na některé sociální dávky pro krytí sankcí u vybrané skupiny přestupků. Iniciovali jednání k řešení systémové změny v zákonech a prováděcích předpisech namísto řešení dílčích problémů a připravili formulace případů každodenní praxe měst s bezdoplatkovými zónami. Prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR byl rovněž podán návrh na to, aby projekty na sociální bydlení a dotace na ně nebyly schváleny bez stanoviska příslušné obce.

Pracovněprávní oblast, platy a financování veřejné správy

STMOÚ ČR podalo celostátní komisi pro hodnocení prací a katalog prací podnět, ke změně zařazení úředníků přestupkových agend, zkušebních komisařů agend řidičských průkazů, tajemníků obecních úřadů a dalších profesí v katalogu prací.

S účinností od 1. ledna 2022 se nařízením vlády č. 531/2021 Sb. změnilo nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nastavilo úpravu výše tzv. tabulkových platů pro letošní rok. V příloze č. 1, tabulce se stupnicí platových tříd a platových tarifů pro zaměstnance ve veřejném sektoru (základní tabulka bez specifik pro úředníky, zaměstnance sociálních služeb, zdravotníky či pedagogy) se platový tarif pohybuje od 11 030 Kč za plný úvazek. Platové tarify ve 49 % tabulky nesplňují výši minimální zaručené mzdy a 21 % platů v tabulce dokonce nedosahuje ani na minimální mzdu 16 200 Kč měsíčně! Obdobně, byť v menším rozsahu jsou diskriminace i v tabulkách pro vybrané skupiny zaměstnanců. Nejen, že tak platové předpisy pro veřejný sektor porušují nařízení vlády o minimální mzdě a nejnižších úrovních zaručené mzdy, ale současně mohou celkem spolehlivě odradit zejména mladé zájemce o práci ve veřejných službách a správě. Zástupci sdružení tajemníků proto poukazují na tento problém a navrhují jeho urychlené řešení.

Sdružení se i nadále věnuje problematice financování přenesené působnosti státní správy na městech a obcích. Zejména ve spolupráci s Ministerstvem vnitra řeší problematiku podfinancování a nerovnovážného financování jednotlivých typů úřadů, aktuálně mj. i velkých rozdílů ve financování většiny statutárních měst, zejména těch územně členěných. Podílí se na tvorbě podkladů pro Ministerstvo financí pro přípravu státního rozpočtu na rok 2023.

Zástupci sdružení rovněž vznesli připomínky k příkazu ministra práce a sociálních věcí k úpravám poskytování transferu prostředků ORP a hl. m. Praze ze státního rozpočtu na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí.

Aktivity sdružení v roce 2022

V očekávání ustupující pandemie koronaviru plánuje sdružení pro letošní rok plné obnovení své činnosti v čele se dvěma členskými schůzemi a celostátními odbornými semináři – jedna se uskuteční 22.–24. 5. 2022 v Praze, podzimní je pak připravena na 16.–18. října 2022 v Brně.

Z červencového jednání předsednictva STMOÚ ČR v Petrovicích u Karviné
Z červencového jednání předsednictva STMOÚ ČR v Petrovicích u Karviné

Je připraveno rovněž obnovení tzv. krajských vzdělávacích akcí, pořádaných v jednotlivých krajích do původní šíře. Dle vývoje epidemické situace dojde i k opětovné aktivizaci mezinárodních aktivit sdružení. Sdružení se bude nadále věnovat i odborné spolupráci při legislativní a metodické činnosti. O jednotlivých aktivitách a jejich výsledcích budeme čtenáře i letos průběžně informovat.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR