Celostátní setkání tajemníků měst a obcí po dvouleté pauze

22. 12. 2021 OF 5/2021 Ostatní

Celostátní odborný seminář Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR se uskutečnil ve dnech 24.–26. října 2021 v Liberci. Semináře, kterému udělili osobní záštitu hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátor statutárního města Liberec Jaroslav Zámečník, se zúčastnilo více než 300 osob.

Díky pandemii nemoci COVID-19 se prezenční celostátní akce tajemníků konalo přesně po dvou letech.

V odborném bloku Ministerstva vnitra vystoupili náměstek ministra vnitra pro státní službu Petr Hůrka, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Miroslav Veselý a ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy David Sláma.

Náměstek P. Hůrka informoval o aktivitách v oblasti zákona o státní službě a zákona o úřednících ÚSC, snaze zajistit lepší vzájemnou prostupnost úředníků dle obou zákonů a seznámil s novými výzvami v oblasti HR ve veřejné správě.

S připravovanou legislativou, metodikami a stanovisky ministerstva v oblasti řízení měst a obcí seznámil posluchače M. Veselý. Na základě požadavku ze strany tajemníků obsáhleji informoval o stávající situaci a otázce řešení problematiky zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC a vznikajících duplicit požadavků na kvalifikaci a ZOZ, zejména u výkonu přestupkových, sociálních a dalších agend.

MV rovněž připravilo návrh změny nařízení vlády k 5% navýšení odměn členů zastupitelstev ÚSC od 1. 1. 2022. Současně dojde k upřesnění výpočtu výše odměn, resp. počtu občanů a dalších osob s trvalým pobytem na území municipality a v jejím správním obvodu, ke kterému připravuje ministerstvo metodiku.

Další novinkou je aktuální příprava na novou tvorbu předpisů měst a obcí, jejich vyhlášení, resp. vkládání do Sbírky právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů dle nového zákona s účinností od 1. 1. 2022.

D. Sláma informoval o implementačním plánu koncepce „Klientsky orientovaná veřejná správa“, dalším rozvoji v řízení a financování veřejné správy a perspektivách spojeného modelu územní veřejné správy.

Celostátní setkání tajemníků měst a obcí v Liberci
Celostátní setkání tajemníků měst a obcí v Liberci

S nejdůležitějšími ustanoveními a implementací nového stavebního práva v podmínkách měst a obcí seznámila účastníky Ivana Jakoubková, ředitelka odboru územně a stavebně správního Ministerstva pro místní rozvoj. Tajemníky nejvíce zajímalo, jaká působnost dle stavebního zákona i souvisejících předpisů obcím zůstane a jak proběhne realizace změn v praxi po stránce metodické, organizační, technické, z hlediska lidských zdrojů, IT vybavení a jak bude zajištěna příprava na předání dokumentace a spisoven včetně časového harmonogramu realizace. Zřízení nové soustavy státních stavebních úřadů bude provedeno k 1. 1. 2022, k 1. 1. 2023 pak mají vznikat trojstranné dohody mezi státem, ÚSC a jejich zaměstnanci k přechodu úředníků do nové soustavy k 1. 7. 2023.

Dalšími odbornými tématy semináře byly bloky Novela katalogu prací – aktuální změny a zařazování nových druhů úřednické práce nebo jejich přesuny (MPSV), Novela zákona o hmotné nouzi a diskuse ke zrušení tzv. bezdoplatkových zón (MPSV) a Implementace směrnice EU o ochraně oznamovatelů (MSp).

Poslední konferenční den byl věnován samostatnému semináři na téma kompetence tajemníka a aktuální novinky veřejné správy s podtitulem „radosti a horory veřejné správy“. Lektor Jan Šťastný, tajemník Městského úřadu Dobruška, se věnoval praktickým otázkám řízení úřadu a práce tajemníka s ohledem na právní úpravu, upozornil na možné problémy a rizika pro tajemníky a na běžných i nestandardních příkladech z praxe poukázal na zásadní problémy v práci vedoucího úřadu.

Součástí akce bylo i zasedání členské schůze STMOÚ ČR, na němž členové sdružení projednali činnost a hospodaření sdružení v průběhu letošního roku, schválili plán činnosti STMOÚ ČR na období 2022–2023 a rozpočet sdružení na příští rok, které byly připraveny tak, aby mohly pružně reagovat na vývoj epidemické situace a její dopady na hospodaření sdružení. Na členské schůzi proběhla i doplňující volba členů dozorčí rady sdružení, kterým letos vypršel pětiletý funkční mandát.

Členská schůze rovněž projednala stanovisko STMOÚ ČR k novému stavebnímu zákonu, kterým konstatuje, že připravilo řadu připomínek, které z věcného pohledu nebyly zodpovědně vypořádány, žádá odložení účinnosti zmíněného zákona, dále žádá znovuotevření institucionální změny stavebních úřadů tak, aby byl zachován spojený model veřejné správy v území, a pověřuje výkonnou radu jednáním o společném postupu se Svazem měst a obcí ČR.

Všechny prezentace a metodické materiály jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR