Nakládání s odpady – hlavní body vyhlášky č. 273/2021 Sb.

27. 1. 2022 OF 5/2021 Životní prostředí

Nová vyhláška má více jak 200 stran. Pročítáním a studováním strávíte hodiny. To nejdůležitější je shrnuto v tomto komentáři.

Ačkoliv nový zákon platí již od začátku roku 2021, stěžejní prováděcí vyhláška spatřila světlo světa až v polovině července. Celý dokument je poměrně obsáhlý a je převážně tvořen přílohami v podobě nejrůznějších formulářů. Uvádíme šest bodů vyhlášky, které se obcí dotýkají nejvíce.

Výpočet míry separace

Zákon o odpadech stanovil míru separace, které by měly obce dosáhnout v příslušných letech. Prvním milníkem je rok 2025 a požadovaná separace ve výši 60 %. Výpočet míry separace a seznam zahrnutých odpadů lze nalézt v příloze č. 18. V podstatě jde o podíl „pozitivně“ vnímaných odpadů na celkové hmotnosti veškerého vyprodukovaného odpadu. Kromě „pozitivních“ odpadů (plast, papír, sklo, kovy, bioodpad, textil, jedlé tuky a oleje, dřevo apod.) do celkového množství patří i ty „negativně“ vnímané odpady (objemný odpad, směsný komunální odpad, nebezpečné odpady apod.).

Zdrojem dat pro výpočet bude hlášení ISPOP. Vzorec dokonce zahrnuje do výpočtu takové odpady, které byly na území obce vytvořeny, ale byly předány oprávněné osobě na území jiné obce.

Příklad: Občan provede v obci A zahradní úpravy a vytvořený bioodpad odveze na zpracování do kompostárny, jež se nachází v obci B. Kompostárna zaznamená, že odpad vznikl na území obce A a tak se jí započítá do míry separace.

Z příkladu je zřejmě, že si nebudou moci tento výpočet obce dělat samy. Dle komunikace s MŽP pak tato činnost bude podléhat Informační agentuře životního prostředí (CENIA), která by měla vždy zhruba ve 3. kvartálu daného roku vydat výsledky za rok předchozí.

Školní sběr míru separace vylepší

Termín školní sběr je obsažen v zákoně o odpadech, nová vyhláška však tuto problematiku doplňuje. V příloze č. 3 je jednoduchý formulář, který by měla škola vyplnit v případě, že školní sběr uskuteční. Tento formulář pak škola předá obci, na jejímž území leží, a ta si vyprodukovaný odpad začlení do svého hlášení ISPOP. Školní sběr tak vždy pozitivně ovlivní míru separace.

Skládkovat lze, ale s limitem

Seznam odpadů, které nebude možné ukládat od roku 2030 na skládku lze nalézt v příloze č. 4 vyhlášky. U komunálních odpadů se jedná pouze o 3 druhy odpadů, a to sklo, kovy a zeminu a kamení. Směsný komunální odpad tak bude možné skládkovat i nadále. Procentuální limity množství skládkovaných komunálních odpadů od roku 2035 jsou obsaženy v zákoně o odpadech.

Nový ISPOP od roku 2023

Od roku 2023 dojde k rozšíření Listu č. 5 v hlášení ISPOP. Nový vzor lze nalézt v příloze č. 13. Nová podoba hlášení se svým obsahem velice podobá Dotazníku se společnosí EKO-KOM (příloha č. 2). Obce (na rozdíl od dotazníku EKO-KOM) budou muset za správnost údajů v novém Listu č. 5 ručit. Bude tedy třeba tomuto hlášení věnovat vyšší pozornost.

Zpracování objemného odpadu

Od 1. 1. 2023 bude rovněž povinností před odstraněním objemného odpadu z něj vytřídit využitelné složky, a to nejméně kovy, plasty a dřevo. Tato činnost zlepší výsledky míry separace, je tedy nejvyšší čas pro obce, aby tuto povinnost uchopily jako příležitost, ne jako další hrozbu.

Nová povolení všech zařízení s IČZ

Nová vyhláška se zabývá také povinností zažádat o nová povolení všech zařízení, která mají přidělené IČZ. Nová žádost vč. provozního řádu a deníku by měla být odeslána nejpozději 6 měsíců před expirací stávajícího povolení nejpozději však do dvou let. Tato povinnost neplatí pro komunitní kompostárny a sběrná místa.

Aleš Choutka, jednatel a garant projektu Obcejinak.cz