Svaz měst a obcí ČR schválil programové priority 2021+

10. 12. 2021 OF 5/2021 Ostatní

XVIII. sněm SMO ČR schválil 22. října 2021 programový dokument Priority 2021+, který formuluje základní úkoly činnosti Svazu pro nastávající období. Sněm, který se tentokrát konal v Hradci Králové také schválil změnu stanov, která umožní zapojit do svazové struktury také Dobrovolné svazky obcí (DSO).

„Nastavení základních cílů a úkolů pro následující období, hraje důležitou úlohu i při navazování dialogu s novou Poslaneckou sněmovnou. Budeme trvat na zachování spojeného modelu veřejné správy, zejména ve stavebním řízení, kde odmítáme schválenou institucionální změnu, podporujeme vznik speciálního stavebního úřadu pro liniové stavby a požadujeme posílení kompetencí územních samosprávných celků v oblasti územního plánování,“ říká předseda Svazu měst a obcí, starosta města Kyjov, František Lukl.

Sněm přinesl i diskusi nad tématem evropské zelené legislativy. Svaz měst a obcí ČR připravil výzvu Parlamentu ČR, ve které nabádá k rozumnému přístupu při zavádění ekologických opatření a k respektování odlišných zeměpisných podmínek a historických zkušeností jednotlivých členských zemí. Bezmyšlenková honba za uhlíkovou neutralitou může mít závažné a nepříjemné dopady na stát, obce, a především každého jednotlivce. Chraňme přírodu, ale neničme přitom sami sebe.

Svaz rovněž ocenil osobnosti veřejné správy, mezi kterými letos byli například Marie Kostruhová, bývalá ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV nebo Jaromír Zajíček, bývalý předseda Sdružení tajemníků.

Priority Svazu měst a obcí ČR na období 2021+

 1. Obecné
  1. Posílení práva na samosprávu a finanční autonomie obcí v právním řádu ČR.
  2. Posílení legitimity zastupitelstev obcí úpravou volebního systému a prodloužení funkčního období zastupitelstva až na 6 let.
  3. Omezování administrativní a regulatorní zátěže.
  4. Zachování spojeného modelu veřejné správy a rozsahu přenesené působnosti na obcích dle jednotlivých typů.
  5. Podpora meziobecní spolupráce včetně jejího systémového financování a legislativního ukotvení.
  6. Zavedení systému průběžného vzdělávání pro členy zastupitelstev obcí, zaměstnanců obcí, organizací zřizovaných obcemi i dobrovolných svazků obcí, a to včetně rozvíjení svazové právní poradny.
  7. Zvýšení vymahatelnosti práva.
  8. Legislativní zavedení evidence skutečného pobytu.
  9. Zajištění vysoké ochrany osobních údajů cestou zvýšení podpory a metodického vedení gesčními orgány (zejména MV ČR), zjednodušení postupů při výkonu ochrany osobních údajů a dostatečného finančního krytí ze státního rozpočtu na výkon požadovaných služeb při aplikaci GDPR.
  10. Posilování dobrého jména SMO ČR a pozitivního vnímání práce starostů vůči široké veřejnosti, omezení kriminalizace volených funkcionářů na komunální úrovni.
 2. Služby v území
  1. Zajištění podpory obcím v přizpůsobování se měnícím se požadavkům na veřejné služby v návaznosti na demografické změny ve společnosti a stárnutí populace.
  2. Zachování maximální možné dostupnosti základních služeb a státních úřadů v území.
  3. Rozvoj a podpora bydlení.
 3. Finance
  1. Navýšení daňových příjmů obcí v rámci rozpočtového určení daní tak, aby se samotný podíl obcí čím dál tím více přibližoval hodnotě jedné třetiny v rámci RUD.
  2. Prosazení výkonového modelu financování přenesené působnosti u vytipovaných agend za podmínek zachování dostupnosti těchto agend ve správním území obcí s rozšířenou působností, minimálně pověřených úřadů.
  3. Zpřehlednění a zjednodušení administrace systému dotací.
  4. Plné krytí úkolů uložených státem územním orgánům ze státního rozpočtu.
 4. Doprava
  1. Zajištění podpory udržitelné mobility, cyklodoprava, stezky a zvýšení bezpečnosti dopravy, včetně zajištění zdrojů financování na rekonstrukci dopravní infrastruktury.
  2. Dostatečná dopravní obslužnost území.
  3. Posílení pravomocí obcí při regulaci využívání místních a účelových pozemních komunikací pro těžkou nákladní dopravu nad 3,5 tuny, v návaznosti na řešení odklonu těžké nákladní dopravy z průjezdních úseků silnic I., II. a III. třídy.
 5. Školství a sport
  1. Zajištění vhodných zdrojů financování pro modernizaci a výstavbu školské infrastruktury, sportovní infrastruktury a zajištění jejich provozu.
  2. Navýšení koeficientu v rámci RUD pro školství tak, aby jeho výše odpovídala reálným nákladům obcí v této oblasti výkonu samosprávné činnosti.
  3. Navýšení metodické podpory zřizovatelů škol a školských zařízení.
  4. Vytvoření dlouhodobé systematické podpory v oblasti distanční formy vzdělávání, a to v oblasti metodické, technické a materiální.
 6. Životní prostředí
  1. Úprava odpadové legislativy tak, aby zajistila udržitelné odpadové hospodářství v obcích, aniž by některé skupiny obcí byly touto legislativou diskriminovány, při zajištění dostatečných finančních prostředků na nutné změny odpadového hospodářství a na zajištění odbytu recyklovatelných odpadů.
  2. Úprava legislativy v oblasti vodního hospodářství tak, aby bylo zajištěno udržitelné zásobování pitnou vodou i čištění odpadních vod při zajištění dostatečných finančních prostředků zvláště v řídce osídlených oblastech.
  3. Úprava legislativy v oblasti energetiky a zajištění dostatečných finančních prostředků reagující na nové trendy v energetice (úspory energií, komunitní energetika, nové zdroje energie, skladování energie, vlivy rostoucí ceny povolenek na systémy CZT atd.).
  4. Nastavení legislativních i finančních podmínek pro naplňování klimatických cílů Evropské unie na lokální úrovni a rozvoj spolupráce mezi obcemi a městy při realizaci tohoto cíle.
 7. Bezpečnost
  1. Zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva v souvislosti s mimořádnými událostmi a krizovými situacemi (např. povodně, požáry, epidemie, ztráta pramenišť, sucho apod.).
  2. Zajištění finanční, materiální, metodické a další podpory všech složek integrovaného záchranného systému, včetně jednotek sboru dobrovolných hasičů obce a obecní policie.
  3. Předcházení sociálně patologických jevů ve městech a obcích (kriminalita, bezdomovectví, drogy apod.).
 8. Regionální rozvoj, kohezní politika, územní dimenze
  1. Ovlivňování nastavení národních dotačních titulů pro obce, vyjednávání chybějících témat a vhodné komplementarity národních a evropských dotačních zdrojů.
  2. Podpora samospráv v aktivní implementaci programového období 2021–2027, včetně podpory určené k řešení dopadů pandemie COVID-19.
  3. Podpora členských měst a obcí při zohledňování aspektů udržitelného rozvoje; podpora udržitelného rozvoje venkova a malých obcí.
  4. Příprava a podpora samospráv pro budoucí realizaci projektů v rámci přímo řízených programů EU.
 9. Zemědělství a lesnictví
  1. Podpora udržitelného rozvoje venkovských oblastí.
  2. Prosazování zájmů samospráv v přípravě a nastavení Společné zemědělské politiky.
  3. Řešení dopadů zemědělské činnosti na krajinu a obecní infrastrukturu.
  4. Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích, včetně zajištění financování, v návaznosti na probíhající kůrovcovou kalamitu a její důsledky.
 10. Cestovní ruch
  1. Podpora tvorby jednotného národního systému cestovního ruchu a jeho financování.
  2. Nastavení podmínek pro propojení cestovního ruchu a kultury v území.
  3. Nastavení digitální platformy pro výběr poplatků z pobytu v rámci ubytovacích zařízení a efektivní kontrola jeho výběru.
 11. Informatika
  1. Plnění Digitální koncepce a s ní souvisejících a na ni navazujících dokumentů.
  2. Zajištění základní vysokorychlostní internetové sítě jako jedné ze strategických sítí pod gescí veřejné správy.
 12. Mezinárodní spolupráce
  1. Prosazování zájmů obcí ČR na úrovni Evropské unie a na mezinárodní úrovni.
  2. Podpora mezinárodní spolupráce obcí a posilování znalostí a dovedností obcí potřebných k úspěšné realizaci mezinárodních projektů.
  3. Rozvoj spolupráce Svazu se zahraničními asociacemi místních samospráv a zapojení do mezinárodních sítí a platforem spolupráce.
 13. Sociálně-zdravotní agenda
  1. Zajištění dostupných a kvalitních sociálních, zdravotních a souvisejících služeb na území měst a obcí s důrazem na vytvoření dlouhodobě udržitelného rozvoje těchto služeb prostřednictvím prosazení jejich udržitelného financování, které bude reflektovat skutečné potřeby obyvatel a kapacity služeb v území.
  2. Prosazování nutných opatření, která umožní efektivně čelit demografickému vývoji a stárnutí populace, a to skrze zajištění adekvátní podpory měst a obcí v budování potřebné infrastruktury služeb (terénní a ambulantní služby, domovy pro seniory, dostupné bydlení, systém dlouhodobé péče apod.).
 14. Kultura
  1. Zajištění vícezdrojového financování provozu kulturních institucí zřizovaných městy a obcemi včetně legislativního nastavení.
  2. Zajištění dostatečné finanční podpory v případě obnovy a udržení nemovitých kulturních památek a dalších objektů vnímaných jako památky ve městech a obcích.
  3. Nastavení systému výběru autorských poplatků od měst a obcí kolektivními správci.