Smírné řešení sporů v obcích

3. 11. 2021 OF 4/2021 Ostatní

Co je to první nařízené setkání s mediátorem a kdy je možné ho nařídit? První nařízené setkání s mediátorem je setkání stran sporu se zapsaným mediátorem, tedy osobou, která složila odbornou zkoušku z mediace u Ministerstva spravedlnosti (MSp) nebo České advokátní komory a je zapsána na seznamu mediátorů, který vede MSp.

Diana Lokajíčková
Diana Lokajíčková
Veronika Portešová
Veronika Portešová

Soud nařizuje toto první setkání s mediátorem v případech, kdy uzná za účelné a vhodné, že by pro strany sporu bylo lepší, aby dospěly ke společné dohodě podle § 100 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, nebo § 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

Je také podstatné zmínit, že mediace jako mimosoudní řešení sporů plní jednu ze svých funkcí, respektive cílů, a to odbřemenění soudů a veřejných orgánů. Jak vyplývá ze statistiky MSp, lze pozorovat vzrůstající tendenci nařízených prvních setkání s mediátorem, což je pro budoucnost mediace a dlouhodobou spokojenost stran, které se ocitají ve sporu, jistě pozitivní efekt.

Lze doplnit, že strany sporu se mohou pro mediaci rozhodnout i ze své vlastní vůle. Ať už z vlastní iniciativy, nebo například na doporučení.

Co je mediace a jak může mediátor pomoci?

Mediaci najdete na polovině cesty mezi soudy a vyjednáváním. U soudu se rozhoduje za strany o průběhu jednání a o jeho výsledku. Při vyjednávání naopak strany ovlivňují cíleně obojí, jak průběh, tak výsledek. Ve vyjednávání obě strany směřují k tomu, aby dosáhly svého cíle. Oproti tomu mediace je tvořivá, dobrovolná, hledá cesty, jak naplnit cíle obou stran. Ponechává stranám rozhodnutí o tom, zda a na čem se dohodnou, ale starost o proces, kterým k rozhodnutí dojdou, svěřuje nestrannému expertovi, a mediátorovi.

Jde tedy o setkání minimálně tři lidí. Každá strana má taktéž právo účastnit se mediace se svým právním zástupcem. Přítomnost právního zástupce může být pro stranu významně užitečná kvůli právním otázkám, které se mohou v průběhu mediace vynořovat a s nimiž může právní zástupce svému klientovi na místě poradit bez nutnosti mediaci přerušit.

Obce často nemusí být vybaveny dostatečnými personálními kapacitami na řešení sporů, u nichž by bylo potřeba, aby si strany jednoduše sedly k jednomu stolu, popovídaly si a vše si vyříkaly.

Mediátor zde může výrazně pomoci. Zajistí, aby se strany setkaly na jednom místě, v jeden čas. Pomůže jim vyjádřit, jak situaci vnímají ze svého úhlu pohledu. Umožní, aby tuto příležitost dostaly obě strany, aby byly obě strany vyslyšeny. Strany tak mohou najít mnohem lepší řešení než kdokoliv jiný, včetně expertů či soudců.

Mediátor tak ve zvlášť emočně vypjatých situacích každé ze stran pomáhá co nejpřesněji formulovat, jak situaci vnímá a případný tlak z druhé strany vždy přebírá na sebe. Obě strany tak získávají příležitost mluvit v bezpečném prostoru, v klidu si vše promyslet a případně začít přemýšlet o tom, jak situaci pravděpodobně vnímá druhá strana.

Cílem mediace je zpracovat emoce, které jsou konfliktem vyvolávány, aby strany získaly příležitost podívat se na věc z nadhledu a mohly učinit rozhodnutí, jak pokračovat. Dále také vybudovat velmi často ztracenou důvěru mezi strany, tak aby bylo možné v rámci procesu mediace dojít ke stabilnímu řešení.

Ne vždy se podaří vyřešit vše na jednom setkání. Občas si strany potřebují zjistit více informací, či si rozmyslet, jak by chtěly pokračovat, nebo se poradit s blízkými či případně právními zástupci. Nebo se stává také opačná situace – strany potřebují získat první příležitost k tomu, aby se usadily ke společnému jednání. Mediátor jim pomůže učinit první krok, ale další už mohou zvládnout samy.

Kde mediátora najít

Zapsaného mediátora lze najít v seznamu mediátorů, které vede Ministerstvo spravedlnosti. Pro „nezapsané“ mediátory, které vykonávající svoji činnost na základě živnostenského oprávnění, nelze vyhledávat v jednotném seznamu. Zpravidla se inzerují prostřednictvím svých webů, případně asociací, které je sdružují.

Na závěr doplníme ještě seznam mediátorů, které vede IP mediační centrum Praha. Tento seznam zprostředkovává mediátory, které prošly odborným vzděláním odborných znalostí od WIPO, EUIPO a ÚPV v oblasti mediací a zároveň jsou i zapsanými mediátory. Tato oblast v rámci fungování samosprávy bude spíše upozaděna. I pro ni však může být nalezeno uplatnění, například v podobě sporu o registraci ochranné známky.

Příklady dobré praxe (mediační poradny)

Jak mediaci využít v obci? Nabízí se několik možností. Od tréninku komunikačních technik pracovníků, kteří se nejčastěji setkávají s konflikty, přes založení mediační poradny až k doporučování mediace znesvářeným stranám například prostřednictvím pro bono právního poradenství, které velmi často územní samosprávné celky nabízejí. Z naší praxe a z praxe ze zahraničí se nejvíce osvědčily mediační poradny.

Trénink komunikačních technik posiluje kompetence pracovníků, kteří nejčastěji jednají s občany. Osoby, které projdou takovým tréninkem, získají hlubší dovednosti v oblasti řešení sporů, komunikace a vyjednávání. Umí pracovat s dynamikou konfliktu a snáze rozpoznají, jak konkrétně reagovat v konfliktní situaci. Trénink komunikace je však užitečný také v případě náročnějších situací také v rámci interního prostředí úřadu.

Mediační poradny jsou oblíbeným a účinným způsobem, jak systematicky předcházet konfliktům či je řešit na úrovni obce. Obec se společně s mediátorem dohodnou, kdy a kde bude mediátor mediaci poskytovat. V případě mediačních poraden je obvyklé, že mediaci hradí obec jako službu poskytovanou občanům či se na odměně mediátora podílí společně se stranami. Mediátor je v dohodnuté frekvenci a na dohodnutém místě k dispozici občanům, kteří mají zájem o poskytnutí mediace či konzultaci ke své konfliktní situaci.

V případě, kdy obce nemají dostatečný rozpočet a místnost, kterou by mohl mediátor využívat, vhodnou cestou může být doporučení mediace. Pro strany se jedná o finančně náročnější způsob řešení jejich situace, než když podají stížnost a čekají na rozhodnutí. Obce si však v takovém případě mohou s mediátorem či mediátory vyjednat snížení hodinové odměny.

Pokud byste zvažovali zavedení některého z výše nastíněných situací a potřebovali poradit, jakou cestou se vydat, rádi vám s tím pomůžeme.

Ing. Veronika Portešová, www.consensus.cz, Mgr. Diana Lokajíčková, www.resenidohodou.cz