Dny malých obcí opět v plné parádě

21. 10. 2021 OF 4/2021 Ostatní

Rok a půl očekávané 54. Dny malých obcí se konečně konaly v plné parádě. Účast sice ještě poněkud ovlivnily dozvuky pohasínající pandemie, ale i přesto se na tradiční setkání starostů a starostek s představiteli centrálních orgánů stání správy dorazilo v Praze a v Olomouci téměř pět set účastníků.

Den malých obcí

Na programu byla vystoupení obvyklých ministerstev – pro místní rozvoj, životního prostředí, financí a vnitra, které tentokrát doplnila i zástupkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Ministerstvo pro místní rozvoj se ve své prezentaci zaměřilo na dotace a podporu obecních investic. Nejprve se účastníci seznámili s celkovou alokací programů České republiky v novém programovacím období 2021–2027, které se však budou realizovat až do roku 2030. Speciální pozornost byla věnována Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, který představitele obcí nejvíce zajímá. Byly zdůrazněny jednotlivé priority a rozdělení prostředků do těchto oblastí. Podrobně byly představeny všechny Národní dotační programy a také programy Státního fondu podpory investic. Samostatná část prezentace zdůraznila nové cíle a nástroje regionální politiky podporované Evropskou unií. V pražské části DMO přednášel náměstek ministryně David Koppitz a v Olomouci ředitelka odboru regionální politiky Marie Zezůlková a ředitelka odboru správy národních programů Miroslava Tichá.

54. DMO Praha
54. DMO Praha

Ministerstvo životního prostředí zastupoval na obou akcích v Čechách i na Moravě Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, který představil aktuální nabídku dotací pro obce a města. Zejména jde o jednotlivé výzvy k realizaci Národního programu ŽP. Například na výsadbu stromů je alokováno 200 mil. Kč, na nové zdroje pitné vody 450 mil. Kč a pro domácí čistírny odpadních vod, což je zajímavé právě pro nejmenší obce je vyčleněno 300 mil. Kč.

Do konce roku 2021 se připravují další výzvy například na odstraňování nepovolených skládek a na snižování emisí zápachu u stacionárních zdrojů. Operační program ŽP nabízí realizaci projektů na zlepšení prostředí v sídlech (obnova parků, alejí, …) a na posílení přirozených prvků krajiny (tůně, mokřady, malé vodní nádrže, …). Hovořilo se také o nové legislativě v odpadovém hospodářství a v Olomouci na téma zákon o odpadech a jeho dopady do života obcí hovořil primátor Olomouce Miroslav Žbánek, který zároveň pozdravil účastníky jménem Svazu měst a obcí. Stejně tak vystoupil za Sdružení místních samospráv jeho místopředseda Radim Sršeň (v Praze poslankyně Věra Kovářová). Spolek pro obnovu venkova, který rovněž spolupracuje na Dnech malých obcí reprezentovala jeho předsedkyně Veronika Vrecionová (v Olomouci místopředseda Eduard Kavala).

Ministerstvo financí představilo na konferenci podrobnou a faktograficky bohatou prezentaci, která byla rozdělena do tří částí. Tady je třeba upozornit, že nejenom tato prezentace, ale prezentace všech resortů, které zazněly na 54. DMO jsou k dispozici na www.denmalychobci.cz.

54. DMO Olomouc
54. DMO Olomouc

Především byl podrobně analyzován rok 2020, poznamenaný důsledky krizového vývoje epidemie. Přestože v loňském roce došlo k poklesu daňových příjmů obcí o šest procent, vyplacený jednorázový příspěvek obcím (1250 Kč na obyvatele) nahradil nejenom výpadek daňových příjmů, ale i ztráty v důsledku vyplaceného kompenzačního bonusu podnikatelům. Hospodaření obcí tedy v loňském roce skončilo pozitivním saldem 19 mld. Kč. V druhé části prezentace byl uveden výhled na další léta 2022 a 2023. Podle aktuální rozpočtové predikce se očekává v letošním roce růst daňových příjmů ovcí cca 5 %, v roce 2022 další nárůst 3 % proti roku předcházejícímu a růst 5,9 % v roce 2023. Je tedy zřejmé, že postupné oživování ekonomiky se kladně projeví i na příjmech obcí. V třetí části prezentace se upozornilo na legislativní změny, které se dotknou obecních rozpočtů – nový kompenzační bonus, rozpočtové určení daní (podíl obcí 25,84 %) i změna zákona o dani z nemovitých věcí. Obce by měly do budoucnosti vyvíjet snahu o zvýšení svých příjmů. Například zvýšit koeficient u daně z nemovitých věcí, analyzovat své ztrátové činnosti a přijmout opatření k nápravě (poplatky za odpady, nájemní smlouvy, ceny vodného a stočného) a také realizovat pouze investice, které mají potenciál růstu příjmů (pozemky pro bydlení, snižovat energetickou ztrátovost svých budov, …).

Prezentaci materiálu ministerstva financí přednesl v Praze Tomáš Sluka, vedoucí rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů a v Olomouci Karla Rucká, vedoucí oddělení souhrnných rozpočtových vztahů územních rozpočtů. V rámci programového bloku MF ČR vystoupil v Praze také náměstek hejtmanky Středočeského kraje Věslav Michalík, který upozornil na nutnost změny rozpočtového určení daní, pokud jde o koeficienty upravující podíl jednotlivých krajů na dělení výnosů ze sdílených daní. V Olomouci pozdravil účastníky DMO sám hejtman Olomouckého kraje, Josef Suchánek

Ministerstvo vnitra svou prezentaci zaměřilo na novou Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků (ÚSC), která nabude účinnost od 1. ledna 2022. Sleduje se tímto krokem sjednotit vyhlašování právních předpisů ÚSC a také posílení právní jistoty občanů a zajištění dostupnosti předpisů pro občany i orgány veřejné moci. Pro obce z toho plyne povinnost vložit stávající právní předpisy do Sbírky právních předpisů do tří let od nabytí účinnosti zákona (tj. do 1. ledna 2025). V opačném případě předpisy pozbudou platnosti. Zásady prezentovala Veronika Vašicová Benešová z odboru dozoru a kontroly veřejné správy.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže informoval přítomné starosty a starostky o zakázkách malého rozsahu, dodržování jednotlivých zásad zadávání veřejných zakázek a o možnosti účasti dodavatele v zadávacím řízení, který je „propojen se zadavatelem.“ Zazněla také informace k aktuálnímu nárůstu cen materiálů, výrobků a komodit. (Pozn. red.: Podrobněji viz Nárůst cen stavebních materiálů). Přednášela Markéta Dlouhá, místopředsedkyně ÚOHS.

Za podporu Dnů malých obcí je nutné poděkovat generálnímu partnerovi, České spořitelně, a. s., a hlavnímu partnerovi, společnosti Bonita Group, s. r. o.