Setkání tajemníků na ISSS – diskuse nad rozvojem veřejné správy

19. 10. 2021 OF 4/2021 Ostatní

V rámci 23. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě se v pondělí 20. září 2021 v Hradci Králové uskutečnilo tradiční setkání tajemníků úřadů měst a obcí s představiteli státní správy a samosprávy.

Na setkání, které bylo situováno po celodenní části konference až do pozdních odpoledních hodin, dorazilo více než 50 vedoucích úřadů územních samosprávných celků, kteří tak měli možnost diskutovat s významnými hosty

Výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín přivítal účastníky setkání a ve shodě s ostatními hosty ocenil zásluhy bývalého předsedy Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR Jaromíra Zajíčka v oblasti dlouhodobého rozvoje komunikace mezi státními úřady a úřady místních samospráv a zkvalitnění výkonu veřejné správy na místní úrovni a popřál novému předsedovi sdružení Janu Holickému hodně sil do dalšího rozvoje.

Výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková informovala o spolupráci Sdružení tajemníků se Svazem, vyzdvihla zejména spolupráci v oblasti připomínek a jednání k novému stavebnímu zákonu či problematice zkušebních komisařů pro získávání řidičských průkazů.

Setkání tajemníků na ISSS
Setkání tajemníků na ISSS

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy Petr Vokáč poděkoval vedení sdružení za úzkou spolupráci a pravidelná vzájemná pracovní setkání a seznámil přítomné se záměry dalšího rozvoje veřejné správy. Důraz je kladen na odstraňování zbytečných procesních i věcných složitostí a celkové zjednodušování veřejné správy. Jednou z příležitostí je další elektronizace – při budování nových informačních systémů nepřevádět do digitální formy pouze současné předpisy a procesní postupy, ale analyzovat a odstraňovat zbytečné úkony a procesy a zjednodušit je. Například na úseku voleb, v oblasti povinného průběžného vzdělávání, akreditací či zkoušek odborné způsobilosti Typicky v oblasti částečné duplicity u vstupního vzdělávání a obecné části ZOZ či složitý systém odborné způsobilosti pro výkon přestupkové agendy.

Ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV David Sláma informoval účastníky setkání o projektu školení tzv. měkkých dovedností v oblasti proklientského přístupu zejména pro pracovníky front office jednotlivých úřadů. Vzdělávání bude zaměřeno na praktické nácviky soft skills v mnoha malých skupinách úředníků.

Na základě informací ke vzdělávání se na setkání rozvinula diskuse k povinnému průběžnému vzdělávání. Náměstek P. Vokáč uvedl, že systém povinného akreditovaného vzdělávání by měl být revidován a zvážena nutnost akreditovaného vzdělávání v systému průběžného vzdělávání dle zákona o úřednících ÚSC. Zjednodušení by si zasloužil i systém vzdělávání pracovníků v sociálních agendách a péči, aby se odstranily komplikace mezi vzděláváním, požadovaným předpisy v gesci MV a předpisy MPSV.

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Karel Řehka seznámil s aktuálními úkoly jeho úřadu ve vztahu k městům a obcím. Pro zvýšení bezpečnosti obcí jsou připravovány minimální standardy kybernetické bezpečnosti, zejména v oblasti cloud computingu, NÚKIB nabízí možnost vzdělávání v této oblasti, na svém webu spustil rozcestník osvětových aktivit. Současně vyzval k zakládání IT komunit v územní veřejné správě.

Setkání tajemníků na ISSS
Setkání tajemníků na ISSS

Na jeho vystoupení navázal ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie Vladimír Dzurilla, který přiblížil novinky v oblasti sdílených služeb, portálu veřejné správy či portálu občana a konkrétní projekty, jako například elektronické dálniční známky, rezervační systém k očkování proti nemoci Covid-19 nebo připravovaný portál

Ředitel Řídicího orgánu IROP Ministerstva pro místní rozvoj ČR Rostislav Mazal a vedoucí oddělení řízení operačních programů MMR Aleš Pekárek informovali o dobíhajících výzvách končícího programového období a přípravě Integrovaného operačního programu pro oblast eGovernmentu na roky 2021–2027. Pro tuto oblast bude alokováno přibližně 13 miliard korun, o třetinu více než bylo doposud. Podporovány budou projekty pro města i menší obce, aktuálně například pro úspěšný technický převod a digitalizaci agend stavebních úřadů dle nového stavebního zákona. Na dotaz účastníků uvedli, že součástí podpory by měly být i změny v technické infrastruktuře, podmiňující oddělení stavebních úřadů. V Dzurilla doplnil informaci o související připravované strategii budování neveřejných sítí.

V souvislosti s rekodifikací stavebního práva a vyjmutí stavebních úřadů z přenesené působnosti měst a obcí setkání tajemníků uzavřela výměna názorů o dalším osudu spojeného modelu územní veřejné správy. Aktuálně se vedou diskuse o záměru vyjmout ze spojeného modelu agendu státní správy lesů a dalších agend. Státní tajemník v Ministerstvu vnitra Josef Postránecký připomněl, že při reformě veřejné správy před dvěma dekádami byl kromě její decentralizace zásadní i ekonomický faktor, resp. podmínka, že změna systému výkonu veřejné správy nesmí znamenat pro stát vyšší výdaje než model dosavadní. Tento princip by měl být uplatňován v kterékoliv době, tedy i nyní. Zástupci Ministerstva vnitra potvrdili, že MV nadále hájí spojený model veřejné správy, ten je základní premisou i vládou schválené Koncepce klientsky orientované veřejné správy.

-ib-