Časopis Obec a finance 4/2021

30. 9. 2021 DVS Ostatní

Ve čtvrtém čísle časopisu Obec a finance najdete aktuální informace o konání konference ISSS v Hradci Králové a o Dnech malých obcí, které se po období koronaviru opět konaly za plné účasti odborné veřejnosti.

Z oblasti financování časopis přináší text o přípravě rozpočtu obce a přístupech k jeho tvorbě, článek o dopadech koronakrize na finanční zdraví měst s přenesenou úsobností, dále rozbor hospodaření krajů za poslední období a také analýzu úspor a dluhu obcí podle velikostních kategorií i podle jednotlivých krajů.

Zajímavý je i článek, který porovnává podíl starostek a starostů ve vedení obcí, a to i ve vztahu k hospodaření obcí vyjádřeném jejich ratingem. Podnětné je zamyšlení – formou tří poznámek – k přímé volbě starostů, dále text o roli mediátora, který může obcím pomoci při řešení sporů a také informace o problematice v návaznosti na novou legislativu: Nová povinnost žadatelů o dotaci z rozpočtu obce – identifikace skutečného majitele a Nové vyhlášky k poplatkům za odpady.

V ekologické rubrice se píše o tom, že biomasa je téma také pro obce, a informujeme o domovních čistírnách odpadních vod. Z informatiky je zde článek o spisové službě a o elektronické identifikaci občanů.

Samozřejmě každý nalezne pravidelné rubriky, zprávy z ministerstva financí, informace z ministerstva pro místní rozvoj, účetnictví, odpovědi na dotazy a seriály o poskytování informací i o odpovědnosti za škodu.