Použití centrálních služeb eGovernmentu v municipalitách

24. 9. 2021 OF 2–3/2021 Veřejná správa online

Municipality jsou čím dál tím více zahlceny požadavky na využívání prvků eGovernmentu. Prakticky se jedná o potřebu integrace s datovými schránkami, službami CzechPoint, základními registry, nebo agendovými informační systémy, která provozují ministerstva a při výkonu státní správy v přenesené působnosti je municipality využívají.

Municipality ovšem musí zvládnout efektivní správu svého informačního systému tak, aby přinášely prospěch občanům. Mnohé se v uplynulých letech vydaly cestou vytváření portálových řešení. Lokální portály jsou často nápadité a tvoří protiklad národního Portálu občana, spuštěného v červenci 2018 ministerstvem vnitra.

Za více než dva roky provozování je na Portálu občana dostupných celkem 43 sad elektronických služeb orgánů veřejné správy (a další přibývají). Z toho 21 provozují municipality. Jak lokální, tak i národní Portál občana spojuje jedna věc, potřeba autorizace a autentizace občanů využívající jejich elektronické služby. Laicky řečeno, jedná se o přihlašování do portálu pomocí uživatelského jména a hesla, které je často doplňováno o další informace zasílané na mobilní telefon. Provozovatelé Portálů pro občana jsou postaveni před otázku, jak zajistit způsob identifikace občanů. Mohou jít buď cestou vytváření místně příslušných (lokálních) přístupových údajů, tzv. lokální elektronické identity občanů, nebo se mohou využít služby eGovernmentu, tzv. národní a státem garantované elektronické identity zajištěné Národní identitní autoritou (dále jen NIA). Tuto identitu využívá národní Portál občana.

NIA – co zajišťuje a co nabízí

Národní identitní autorita je informační systém veřejné správy, vykonávající agendu dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronickeě identifikaci a naěvazující legislativy. Definice říká, že NIA je státem vytvořená technologická komponenta, zprostředkovávající služby důvěryhodných poskytovatelů identit (tzv. Identity Provider – IdP) pro důvěryhodné poskytovatele služeb (Service Provider – SeP), kteří vyžadují důvěryhodnou autentizaci uživatelů. NIA dále poskytuje důvěryhodné údaje o těchto subjektech a zajišťuje vydávání unikátních identifikátorů pro každého registrovaného SeP poskytovatele služeb. Tyto její elektronické služby jsou poskytovány webovým portálem na odkazu www.eidentita.cz. A právě využitím těchto autorizačních a autentizačních služeb je možné municipalitám zjednodušit život. Místo vytváření vlastních elektronických identit, napojí své místní Portály občana na služby zajišťované NIA.

Proč by se municipality měly vydat tímto směrem?

Protože nové občanské průkazy jsou bezplatně vybaveny čipem, který po aktivování v sobě nese elektronickou identitu občana, což lze využít k přihlášení se do národního Portálu občana. Těm municipalitám, které provedou integraci místních Portálů občana s NIA, se otevřou možnosti centrálních služeb eGovernmentu. Není složitým problémem, aby se municipalita stala důvěryhodným poskytovatelem elektronických služeb. Aby občan získal svoji státem garantovanou elektronickou identitu stačí aktivovat čip při výdeji nového občanského průkazu nebo si založit svoji identitu na www.eidentity.cz. Je to podobné založení identity jako na komerčních e-shopech nebo bankovních portálech (např. BankID).

Výhody využití NIA

Národní identitní autorita zajišťuje propojení identit od různých poskytovatelů, tzv. vzájemné uznávání elektronických identit vydaných různými poskytovateli (orgány veřejné správy a komerční organizace). Poskytovatelé elektronických služeb veřejné správy jsou do systému také zapojeni. Pro federace identit je potřeba napojení na data uložená v základních registrech. V praxi to znamená, že mají-li občané municipalit státem garantovanou elektronickou identitu, přihlásí se do národního Portálu občana nebo do místních Portálů občana pouze jednou a elektronicky si vyřídí své záležitosti u několika institucí.

Užití NIA v municipalitách

Scénář 1
Občan v roli podnikající fyzické osoby nebo zastupující právní subjekt na základě pověření nebo v roli fyzické nepodnikající osoby, je držitelem platného občanského průkazu s čipem (eOP), používá mobilní telefon a má zřízenou e-mailovou schránku, může pro ověření totožnosti prostřednictvím Národní identitní autority využít e-mailovou schránku, SMS nebo eOP. Tím se autorizuje a autentizuje vůči údajům o něm vedeným v základních registrech, a tím je mu umožněno využívat elektronické služby jak na národním Portálu občana, tak na lokálním Portálu municipality, je-li registrován.
Scénář 2
Občan mající státem garantovanou elektronickou identitu, se může do místního Portálu občana přihlásit i tak, že se nejprve přihlásí do národního Portálu občana, a je-li municipalita v národním Portále občana zavedena, pak po kliknutí na příslušnou dlaždici bude přesměrován na místní Portál občana (bez nutnosti zadávat jakékoliv další autorizační, autentizační a identifikační údaje).

Jak propojit místní portály s národním

Máte-li ve městě a obci vybudovaný místní Portál občana a přemýšlíte, jak občany zbytečně nezatěžovat vytvářením dalšího uživatelského jména a hesla, a zároveň jim umožnit využívat i elektronické služby jiných orgánů veřejné správy prostřednictvím národního Portálu občana nebo jiných specializovaných a tematických portálů, pak neváhejte registrovat město nebo obec jedním ze způsobů spolupráce s národním Portálem občana.

Způsoby lze kombinovat podle toho, co místní portál vyžaduje, a o co má zájem.

Podmínky nejjednoduššího způsobu:

  1. obec musí mít zřízen vlastní webový portál nebo aplikaci (místní Portál občana).
  2. místní Portál občana musí být napojen na Národná identitní autoritu
  3. místní Portál občana poskytuje neveřejný obsah uživateli přihlašujícímu se přes NIA
  4. přihlášení do místního Portaělu občana přes NIA není podmíněno jinou registrací

Grafickou podobu dlaždice, pro umístění v národním Portálu občana lze vytvořit s využitím samoobslužného designeru na adrese https://obcan.portal.gov.cz/designer/ Návrh dlaždice je nutné zaslat na adresu portalobcana@mvcr.cz, jako předmět e-mailu nutno uvést: Žádost o vytvoření služby.

Co je potřeba udělat

Aby se municipalita mohla stát poskytovatelem elektronických služeb (SeP), je nutné provést registraci na stránkách www.eidentita.cz. V praxi to znamená požádat statutárního zástupce (nebo osobu jím pověřenou) k přihlášení se jako SeP přes datovou schránku. Registrace je rychlá, zvlášť když si dopředu připravíte vše potřebné. Jedná se o přihlašovací údaje do datové schránky, IČO města nebo obce, název kvalifikovaného poskytovatele a jeho popis, URL adresy odkazující na úvodní webové stránky, pro odeslání požadavků, pro příjem vydaného token, pro přesměrování uživatele při odhlášení, pro načtení veřejného šifrovacího certifikátu a také logo kvalifikovaného poskytovatele.

Po úspěšné registraci municipality jako SeP je nutné vytvořit dlaždici pomocí návrhového programu a zajistit si přístup do národního Portálu občana následovně: Vyplnit žádost zástupcem města, odeslat ji na Správu základních registrů (SZR), počkat na kladné vyřízení, nastavit město nebo obec jako poskytovatele služeb (SeP) a následně informovat odbor eGovernment MV ČR. Vyčkat na otestování municipality jako SeP, připravit si grafickou dlaždici podle návodu a požádat Odbor hlavního architekta MV ČR o umístění dlaždice v národním Portálu občana (počkat na zprovoznění služby).

Pokud municipalita umožní vstup na místní Portál občana pomocí NIA a vloží jeho „dlaždici“ do národního Portálu občana, pak je potřeba v dalším kroku zařídit tzv. elektronické plné moci, tzn. zahájit systémové řešení elektronických mandátů a oprávnění. Místní portály občana s autorizací a autentizací přes NIA (nebo přes BankID) se stávají vstupní branou do garantovaného elektronického vyřizování požadavků spojených s různými životními situacemi. Zavedení státem garantovaných služeb do informačních systémů municipalit rozšíří jejich elektronické služby o další dimenzi. Umožní to vyřídit řadu životních situací na základě „elektronického mandátu a elektronického oprávnění (elektronické plné moci).“

Druhy služeb eGovernmentu pro mandáty a oprávnění

Do informačních systémů municipalit je potřeba doplnit další funkce umožňující komunikovat a získávat větší spektrum údajů z propojeného datového fondu veřejné správy. Všechny tyto fondy, tj. základní registry a jiné agendové informační systémy jsou propojeny přes státem garantovanou sběrnici eGon Service BUS. Aby toto další rozšíření bylo možné, musí systémy splňovat zákonné podmínky (zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, č. 111/2009 Sb., o základních registrech, č. 250/2014 Sb., o elektronické identifikaci) a Nařízení eIDAS – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu.

Pokud se úřad obce či města, resp. vedoucí pracovník mající na starosti informatiku rozhodne pro tato rozšíření, bude potřeba připravit technickou specifikaci zadávací dokumentace tak, aby pokrývala využití následujících eGovernment služeb pro získání vybraných elektronických mandátů a disponentů:

  1. Služba „zjištění oprávnění fyzické osoby podle různých údajů, za které právnické osoby může jednat“: eGON služba rosCtiPodleUdaju
  2. Služba „zjištění fyzických osob oprávněných jednat za právnickou osobu“: eGON služba rosCtiIco
  3. Služba „zjištění oprávnění fyzické osoby podle jejího identifikátoru, za které právnické osoby může jednat“: eGON služba rosCtiAifo
  4. Služba „zákonní zástupci fyzické osoby – zjednodušené zjištění“: eGON služba aiseoCtiPodleUdaju
  5. Služba „zákonní zástupci fyzické osoby – detailní informace“: eGON služba aiseoCtiAifo
  6. Služby „zjištění oprávnění jednat ve vztahu k nemovisti“: eGON služba isknCtiVlastniky (E238)

Státem garantované mandátní služby eGON Service BUS však nemohou pokrýt rozmanitost životních situací v municipalitách. Potřeba jejich systémového jednotnějšího řešení bude sílit. Pokud banky nebo mobilní operátoři dokáží efektivně pracovat s mandáty a oprávněními proč by to nedokázaly i municipality?

Použítí eGovernment služeb zjišťující mandáty pro informační systémy a místní Portál občana
Použítí eGovernment služeb zjišťující mandáty pro informační systémy a místní Portál občana

Přínosy integrace

Integrace volání výše uvedených elektronických služeb informačními systémy municipalit přispěje k vyššímu začlenění a využívání eGON Service BUS služeb v práci s mandáty a oprávnění v „elektronickém veřejné správě“. Pro fyzickou osobu, která řeší specifickou životní situace, to bude znamenat, že na základě mandátu, tzn. na základě autentizace a autorizace v zastoupení, který má nebo vyplývá ze zákona, může být situace prostřednictvím informačního systému řešena i v zastoupení.

Podrobnější popis elektronických služeb s využitím archi.gov.cz bude představen v dalším z článku.

Ing. Martin Lukáš, Ph.D., konzultant pro veřejnou správu, energetiky a banky, MIM Consulting s.r.o.