Ambasador kvality České republiky – ocenění pro podporovatele kvality

8. 7. 2021 OF 2–3/2021 Ostatní

Česká společnost pro jakost vyhlašuje již 4. ročník soutěže Ambasador kvality ČR. Soutěž původně určená firmám neunikla pozornosti veřejného sektoru. Subjekty z této oblasti měli rovněž zájem se podobného klání zúčastnit. To bylo jasným signálem k modifikaci kritérii, která tak byla vhodně nastavena nejen pro státní správu a samosprávu, ale i neziskové organizace.

Petr Koten
Petr Koten
Česká společnost pro jakost Ambasador kvality České republiky

Účast v soutěži nabízí organizacím nezávislé posouzení jejich kvality, a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro jejich vedení, že je na dobré k zajištění kvalitního řízení i poskytování služeb té nejlepší jakosti. Cenu Ambasador kvality ČR pro veřejný sektor v rozhovoru přiblížil výkonný ředitel České společnosti pro jakost Ing. Petr Koten.

Můžete nám podrobněji představit toto ocenění?
Česká společnost pro jakost dlouhodobě usiluje o rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality a systémů řízení. To se stalo hlavním důvodem vzniku této soutěže, která je založena nejen na posouzení systému řízení, ale především na posouzení přístupu organizací ke kvalitě jako k fenoménu, jenž je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost.
Mohl byste popsat kritéria pro hodnocení organizací z veřejné sféry?
V rámci hodnocení se posuzuje pět oblastí. První je zaměřena na oblast strategického a procesního řízení. Druhá se orientuje na to, jakých výsledků v oblasti kvality organizace dosáhla, jaké má akreditované certifikáty a případně jaká personální „kvalitářská“ ocenění mají pracovníci v organizaci. Třetí oblastí, s největší váhou v hodnocení, jsou aktivity organizace na podporu kvality. Tam patří například zapojení do národních či mezinárodních profesních organizací, organizování odborných akcí, publikační či přednášková činnost pracovníků apod. Čtvrtá se soustředí na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a poslední oblast se týká zákaznického přístupu.
Prozradil byste, jak klání probíhá?
Organizace vyplní jednoduchý dotazník, který nám zašle zpět. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení informací a údajů uvedených v dotazníku. Podle dotazníků určí předběžné pořadí a poté, u první trojice, která v prvním „dotazníkovém kole“ dosáhla největšího počtu bodů, proběhne jednodenní ověřovací posouzení na místě.
Která organizace se stala tou nejlepší v minulém ročníku?
Vítězem posledního ročníku se stalo Statutární město Děčín, kde hodnotitelé ocenili zejména funkční systém řízení organizace a dále realizaci projektů inovací a zlepšování se zapojením široké škály zainteresovaných stran. Primátor Děčína Jiří Anděl si úspěch v soutěži pochvaloval zvlášť v souvislosti s oblastí zlepšování kvality poskytovaných služeb, na kterém neustále pracují, což bylo patrné i ze samotného hodnocení.
Jaké bylo obsazení na dalších místech?
Na dalších místech se v kategorii veřejného sektoru umístil Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., pracoviště ELI Beamlines, které poskytuje své unikátní kapacity nejintenzivnějších laserů výzkumným týmům z celého světa a stabilní kvalita je proto nutnou podmínkou. Na třetí příčce stanul Úřad průmyslového vlastnictví. Mezi finalisty byl Krajský úřad Libereckého kraje, Město Kyjov a Statutární město Chomutov.
Co nejvíce zajímá hodnotitele?
Jelikož mluvíme o veřejném sektoru, tak hodnotitelé se zajímají především o to, jak probíhá tvorba strategických materiálů, jaké je zapojení občanů do těchto procesů, jak se evidují a vyřizují různé podněty od všech zainteresovaných stran apod.
Jak pomůže účast v soutěži subjektům státní správy a samosprávy?
Účast v soutěži je pro organizace veřejného sektoru inspirativní mimo jiné tím, že si ujasní, do jaké míry plní jednotlivá kritéria a snadno pak identifikují svoje silné stránky a oblasti pro zlepšení. A samozřejmě pro organizace, které se v celkovém pořadí umístí, je ocenění formou poděkování a pozitivní propagace.
Proč by se měly úřady vůbec kvalitou zabývat?
I úřady všeho druhu si dnes již plně uvědomují, že řízení kvality v organizacích veřejného sektoru přináší spokojeného zákazníka, pořádek v organizaci a zaměření na efektivní fungování. Toto jsou beze sporu atributy, o které úřadům jde.
Souvisí se soutěží i nějaké poplatky? Do kdy se mohou organizace hlásit?
Účast v první fázi soutěže je bezplatná. Pouze organizace, u kterých bude provedeno hodnocení na místě, zaplatí poplatek za hodnocení ve výši 15 tis. Kč navýšený o skutečné cestovní náklady hodnotitelů. Přihlášky jsou přijímány do konce září tohoto roku. Více informací o soutěži najdete na webových stránkách www.csq.cz.
Statutární město Děčín
Statutární město Děčín se stalo v roce 2020 Ambasadorem kvality České republiky pro organizace ve veřejném sektoru