Hlavní město Praha dostalo pravomocnou pokutu za diskriminační nastavení parkování hybridních vozidel

26. 3. 2021 ÚOHS Doprava

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna částečně změnil prvostupňové rozhodnutí týkající se diskriminačního znevýhodnění některých druhů hybridních automobilů v rámci parkovacího systému hlavního města Prahy. Zejména došlo ke zkrácení doby trvání přestupku a v důsledku toho také ke snížení pokuty na 740 000 korun.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Podle rozhodnutí předsedy ÚOHS hlavní město Praha porušilo zákon o ochraně hospodářské soutěže, když usnesením Rady č. 803 ze dne 17. 4. 2018, k záměru zvýhodnění parkování vozidel s hybridním pohonem v zónách placeného stání na území hl. m. Prahy, stanovilo jako jednu z podmínek pro získání bezplatného parkování vozidel s hybridním pohonem v zónách placeného stání, podmínku, že výkon instalovaného spalovacího motoru nebude vyšší než 135 kW. Tato podmínka přitom nebyla zvolena na základě objektivních a nediskriminačních kritérií. Jednání hlavního města Prahy bylo způsobilé narušit na území České republiky hospodářskou soutěž, když z prodejců hybridních automobilů zvýhodňovalo pouze ty, kteří prodávali vozidla s výkonem motoru do 135 kW. K narušení soutěže mohlo dojít i mezi podnikateli, kteří využívali ke své podnikatelské činnosti hybridní vozidla s motorem nepřesahujícím 135 kW, oproti těm, kteří rovněž využívali hybridní vozidlo, avšak se silnějším motorem, a neměli tak možnost získat bezplatné parkování v zónách placeného stání.

Oproti prvostupňovému rozhodnutí předseda Úřadu zasáhl do doby trvání přestupku, který se v souladu s recentní judikaturou správních soudů tzv. „přetrhává“ zahájením správního řízení. Předseda Mlsna tedy ve svém rozhodnutí konstatoval, že k protisoutěžnímu jednání docházelo v období od 17. 4. 2018 do 12. 2. 2019 (v prvostupňovém rozhodnutí do 30. 4. 2019). Vzhledem k úpravě délky trvání přestupku bylo nutno příslušně snížit uloženou pokutu.

Rozkladové námitky účastníka řízení předseda ÚOHS zamítl a po věcné stránce rozhodnutí potvrdil.

Martin Švanda