Udržitelný rozvoj se nekoná. „Územní plán“ České republiky nahrává betonování

14. 1. 2021 Arnika Územní plánování

Politika územního rozvoje (PÚR), kterou se musí řídit všechny územní plány, prochází změnami[1]. Namísto s udržitelným rozvojem strategie počítá se zastaralými a prokazatelně škodlivými záměry, na žádost investorů umožňuje vést nově infrastrukturní stavby přes chráněná území, místo podpory obnovitelných zdrojů nahrává uhlobaronům a zcela ignoruje podporu výstavby dostupného bydlení nebo dává přednost neudržitelné dopravě.

Arnika

Aktualizaci závazného a strategického dokumentu mohou občané připomínkovat do 15. února 2020. Přesný postup najdete v Oznámení Ministerstva pro místní rozvoj

„Česká republika na řešení nejpalčivějších problémů rozvoje rezignovala. Je na nás, občanech, abychom se do aktualizace Politiky územního rozvoje zapojili, jinak se podpory dostupného bydlení, udržitelné dopravy, obnovitelných zdrojů energie, řešení sociální segregace, suburbanizace a adaptace na změnu klimatu jen tak nedočkáme,“ vyzývá Václav Orcígr z Arniky.

„V návrhu aktualizace chybí odpověď na řadu nových výzev, kterým čelí obyvatelé měst a vesnic. Naopak zůstávají záměry, které zcela odporují udržitelnému rozvoji a ochraně přírody a krajiny ve 21. století. Zářným příkladem je zastaralý a škodlivý koridor Dunaj–Ondra–Labe, jehož přínosy dávno zpochybnila řada odborníků a je třeba jej jednou provždy smést se stolu,“ uvádí Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Neudržitelná doprava a krize bydlení nejsou pro stát problém

PÚR je závazná pro kraje i všechna města a obce. Díky tomu je vynikajícím nástrojem, který pomáhá řešit konkrétní problémy na celonárodní úrovni. Ministerstvo pro místní rozvoj bydlení, ani dopravu strategicky řešit nehodlá. Dostupné bydlení nebo udržitelná doprava mají podle úředníků řešit jen resortní a regionální strategie, které jsou ovšem nezávazné. Ani tady se zlepšení nejspíš nedočkáme.

Radši uhlí než obnovitelné zdroje

Strategie územního rozvoje nepočítá s ukončením povrchové těžby hnědého uhlí výměnou za podporu obnovitelných zdrojů. Naopak stanovuje, že konkrétně výstavbu větrných elektráren je třeba „účinným způsobem regulovat a zamezit rizikům překotně se rozvíjející výstavby větrných elektráren.“

Sucho vyřešíme… větším suchem

Novinkou je vymezení oblastí sucha, které zahrnuje skoro celé území republiky. Zadržování vody v krajině stát hodlá řešit nejhorším možným způsobem, výstavbou nádrží (např. na Bruntálsku nebo v okolí lázní Teplice nad Bečvou), kvůli kterým budou zničeny říční nivy, zhorší se bilance vody v krajině a dojde ke snížení spodních vod. Další opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu jsou pouze obecná.

Zastaralé a škodlivé projekty mají zelenou

Podle požadavků investorů nově mohou rychlostní komunikace, tranzitní plynovody nebo vedení vysokého napětí vést skrz zvláště chráněná území. Ohrožen je nyní Lednicko–valtický areál, který patří mezi památky UNESCO, nebo CHKO Pálava. Škodám se kvůli infrastrukturním stavbám nevyhnou ani CHKO Bílé Karpaty, Labské pískovce nebo České Středohoří.

Dokonce přetrvávají vyloženě zhoubné záměry, jako je kanál Dunaj–Odra–Labe[2], vltavská vodní cesta až k Českým Budějovicím nebo rozšiřování kapacit pražského a nově i brněnského letiště, které vůbec neodpovídají udržitelnému rozvoji.

PÚR čeká připomínkování

Dnešní PÚR vznikla v roce 2008, aktualizací prošla v roce 2015 a pro její novou aktualizaci je nejvyšší čas. V pondělí 11. ledna proběhlo veřejné projednání návrhu aktualizace, který veřejnost může připomínkovat v rámci hodnocení dopadů na životní prostředí SEA do 15. února.

Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že připomínkovat lze pouze části, které se aktualizací mění. To je však zavádějící tvrzení. Podle zadání[3] má aktualizace a tudíž i připomínky obyvatel prověřit aktuálnost PÚR jako celku.

Co je PÚR

PÚR určuje základní koncepci rozvoje naší republiky, stanovuje republikové priority územního rozvoje a úkoly k jejich naplnění. Narozdíl od mnohých politik a strategií je však závazná. Povinně se propisuje do krajských zásad územního rozvoje a územních plánů všech obcí. Směřování nastavené PÚR je proto zásadní.

Poznámky

  1. Návrh Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
  2. Arnika.org: Přípravy kanálu Dunaj-Odra-Labe mohou začít. Vláda dala likvidaci měst a přírody zelenou
  3. Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 – výsledná podoba