Těžké časy nemusejí znamenat konec obecních investic

22. 12. 2020 OF 5/2020 Dotace

Municipality si vysloužily pověst spolehlivého partnera a díky tomu mají u bank stále dveře otevřené, říká Olga Sinkulová z poradenské společnosti ČSOB Advisory.

Doba je nejistá, mají obce vůbec možnost uvažovat o nějakých dlouhodobých projektech?
Po příznivých letech, kdy se ekonomice dařilo, byla k dispozici štědrá veřejná podpora a nebyl velký tlak na hledání úspor, natož na nějaký krizový management, může být současná situace skutečně obtížná. Omezení ekonomických aktivit má dopad i na obce, a navíc nastane určité hluché období podpory ze strukturálních fondů EU. Současné programovací období končí v prosinci a lze předpokládat, že po celý rok 2021 budou ministerstva řešit administraci čerpání prostředků schválených v minulých letech. To ale neznamená, že by měly v tomto okamžiku obce rezignovat. Naopak by měly mít „v šuplíku“ přichystány investiční plány, které zapadají do jejich strategického rozvoje. Podstatnou překážkou čerpání vládní podpory nebo EU dotací bývá často projektová nepřipravenost.
Pozn.: Díky současné situaci ale budou velmi pravděpodobně nejpozději v polovině roku 2021 vypsány mimořádné dotace pro podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19, které budou mít velmi omezený čas na alokaci. Vyhlášení standardních operačních programů se očekává spíše ve druhé polovině 2021.
Na druhou stranu se ale municipality mohou opřít o svou dosavadní dobrou pověst. Až na výjimky totiž byly obce pro banky vždy spolehlivým partnerem z hlediska plnění svých závazků, a to dlouhodobě. Nyní mohou svůj kredit využít, protože banky jsou stále připravené pomoci nejen s běžným financováním, ale také s podporou v případě investičních akcí s delším časovým horizontem.
Jak jim v tom můžete poradit?
Jsme něco jako předvoj banky, který je schopen posoudit, kolik si obec může dovolit investovat. Prvním krokem zpravidla bývá prověření její finanční stability na základě jejich současných příjmů a závazků a návrh budoucího výhledu. Na základě toho pak můžeme říci, jaké projekty je schopná realizovat vlastními prostředky a kolik a jak si na to případně mohou půjčit.
Municipality jsou zvyklé řešit financování na bázi svých ročních rozpočtů. To, co jim můžeme přinést, je dlouhodobější strategický pohled na věc – v horizontu 5–10 let. Investiční akce většinou trvají více let a my jsme schopni připravit předpověď budoucího vývoje hospodaření obce právě ve vztahu k zamýšleným investicím. Strategický plán tak může zabránit tomu, že se pustí do něčeho, co pro ně později – po dostavbě nebo po skončení dotační podpory – může znamenat nepříjemnou zátěž v podobě „nečekaných“ provozních nákladů. Taková predikce může znamenat i několik scénářů, zahrne jak pesimističtější, tak i optimističtější varianty, nebo může zohlednit i případnou možnost získání dotace, která umožní investiční záměr rozšířit, urychlit, nebo díky ní bude moci obec realizovat další investiční záměr.
Nebojí se obce investovat?
Naštěstí ne. Stále je nutné investovat do obnovy infrastruktury a takové projekty není možné příliš odkládat a čekat na dotaci. Řada investičních záměrů je také vedena snahou o budoucí úspory energií, proto se teď velmi často objevují projekty na přestavbu tepláren a výtopen nebo veřejného osvětlení. Na dalším místě je výstavba a rekonstrukce silnic a patrné jsou i snahy o zlepšení občanské vybavenosti, jako jsou třeba sportoviště nebo rekreační zóny. Našim klientem v takových případech nemusejí být jen obce jako takové, ale i jednotlivé podniky a organizace vlastněné nebo zřizované městem. Pro ně obvykle hledáme optimální variantu realizace zcela konkrétního investičního projektu.
Výhodou výše zmíněných záměrů je to, že jsou pro obce poměrně dobře uchopitelné a je tak pro ně jednodušší najít v zastupitelstvu politickou shodu a v této fázi rozhodování nemusí být první studie proveditelnosti finančně příliš nákladná.
Kdo takovou studii udělá?
Pokud nemá obec vlastní kapacity, v první fázi rozhodování je vhodné, aby takovou studii připravila třetí strana, která není spojena s potenciálním investorem. Pokud není potřeba podrobná projektová dokumentace, jsme schopni tuto studii zpracovat – a to jak ve vazbě na prověření finančních možností obce, tak i na návrh využití konkrétních finančních nástrojů. Existuje více možností, jak doplnit vlastní zdroje o externí financování – nemusí se jednat výhradně o investiční úvěr, ale v těchto případech lze využít třeba formu překlenovacího úvěr nebo odkup pohledávky. Každý nástroj s sebou nese své náklady i závazky do budoucna, na nás je navrhnout celkovou optimální strategii financování, resp. čerpání rozpočtu a doporučit vhodné typy finančních nástrojů pro jednotlivé varianty budoucích scénářů.
Přestože ČSOB Advisory patří do skupiny ČSOB, působí v roli nezávislého poradce. Na detailních podmínkách financování se tak obec může dohodnout s jakoukoli bankou.
Spolupracujete s některými municipalitami opakovaně?
Pokud se nám podaří získat první mandát, často se stává, že nás obec díky dobré zkušenosti znovu osloví. Třeba po dvou letech s tím, že se mezitím situace trochu změnila, přišlo nové vedení, podařilo se jim získat dotaci… A chtějí vědět jako moc tyto změny ovlivní původní záměr a jak by vypadal aktualizovaný výhled – například jestli už není vhodná doba uskutečnit nějakou dříve plánovanou investici, která se odložila, nebo naopak kterou investici lze ještě odložit. V takovém případě nezačínáme znova od nuly a aktualizace původního strategického plánu, zpracovaného pro příštích osm deset let, tak může být velmi rychlá.