Nové vedení Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

14. 12. 2020 OF 5/2020 Ostatní

Dne 26. října 2020 proběhlo elektronické hlasování členské schůze Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR. Byly v něm schváleny výroční zpráva a hospodaření sdružení za loňský rok, úprava letošního rozpočtu, plán činnosti a rozpočet na příští období. A rovněž volba vedení sdružení na nové pětileté období, s výjimkou 2. místopředsedy sdružení Radima Roučeho (MěÚ Český Krumlov), kterému mandát pokračuje až do roku 2022.

Dosavadní předseda Jaromír Zajíček z MM Děčín a 1. místopředseda Vladimír Vyplelík z MěÚ Hranice již tyto pozice neobhajovali, ve sdružení budou však pracovat nadále, J. Zajíček jako člen výkonné rady a V. Vyplelík jako pokračující předseda krajské sekce Olomouckého kraje. Novým předsedou STMOÚ ČR byl zvolen Jan Holický, 1. místopředsedou Roman Nogol, dalšími členy Výkonné rady sdružení Bohumila Budková z ÚMČ Praha 12 a Jaromír Zajíček.

Odcházející i nastupující předsedové a 1. místopředsedové nám poskytli krátký rozhovor.

Byli jste ve funkci předsedy a 1. místopředsedy sdružení od roku 2006, můžete krátce shrnout vývoj sdružení za tuto poměrně dlouhou dobu?

Jaromír Zajíček: Událo se toho mnoho, členská základna se rozrostla o dalších 160 členů, vybudovali jsme silné seskupení, o kterém se ví v celé veřejné správě. Stali jsme se členy Svazu měst a obcí ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR a celosvětové organizace ICMA.

Nejdůležitější snad bylo, že jsme zaměstnali jednatele sdružení a účetní. Pro členskou základnu jsme zajistili řadu výhod, přispíváme na pojištění právní ochrany členů, přispíváme na krajské konference, vysíláme naše členy na zkušenou do zahraničí. Celých těch uplynulých 13 let jsme budovali pevné vazby s našimi obchodními partnery. Díky obezřetnému hospodaření se podařilo naakumulovat dostatečné finanční rezervy, ze kterých můžeme nyní v této složité době čerpat.

Jsem skutečně rád, že se nemám za co stydět. Byla to práce celé členské základny a jsem rád, že jsme si za předsedu a prvního místopředsedu zvolili hodně schopné kolegy, kteří budou moci navázat a táhnout spolu s rekonstruovanou Výkonnou radou tu naši nelehkou káru dál.

Vladimír Vyplelík: V období 2005–2006 došlo k velké obměně členů předsednictva, místopředsedy a následně i předsedy sdružení. Ustanovili jsme funkci jednatele, členové předsednictva začali aktivně pracovat v krajích. Byly schváleny nové stanovy, které lépe odrážely očekávání členů. Udělal se pořádek v členské základně, z 260 narostla na současných 428 členů. Vybírají se témata celostátních seminářů, poskytují se finance na vzdělávání v krajích. Naši zástupci pracují v komisích, a to nejen na ministerstvu vnitra. Rozvíjíme vztahy s kolegy ze Slovenska a Lotyšska. Za velké plus považuji možnost připomínkovat zákony, týkající se veřejné správy.

Sdružení se stalo respektovaným partnerem pro orgány státní správy. Přál bych novému vedení sdružení, aby při svých jednáních vždy potkávali vnímavé posluchače, kteří chápou, co se na nejnižší úrovni výkonu veřejné správy děje a podle toho řídili svá rozhodnutí a tvorbu příslušných zákonných norem. A nejvíc si cením spolupráce a přátelství, které ve sdružení panuje.

Co Vás motivovalo ke kandidatuře na předsedu a 1. místopředsedu?
Jan Holický
Jan Holický

Jan Holický: Od roku 1998 pracuji pro městskou část Praha 6, tajemníkem úřadu a členem sdružení jsem deset let, od roku 2015 členem výkonné rady. Pozice tajemníka není jednoduchá, musí ustát střet požadavků samosprávy se státní správou, zajistit kontinuitu činnosti úřadu, vytvořit procesní a personální podmínky pro výkon veřejné správy. Sdružení si klade za cíl prosazovat profesní zájmy tajemníků a chránit zájmy svých členů. Kandidoval jsem proto, že cítím za činnost sdružení a za tajemníky odpovědnost.

Roman Nogol: Jsem tajemníkem Magistrátu města Karviné od roku 1990, členem sdružení od roku 2010 a od letoška předsedou krajské sekce Moravskoslezského kraje.

Co mě motivovalo? Sílící tlak na změny ze strany státu na úkor dosavadních pravomocí samosprávy, sílící centralizace rozhodovacích procesů, neuspokojivý stav rozdělovacích procesů, počínaje evropskými dotacemi, přes RUD až po příspěvek na výkon přenesené působnosti, sílící legislativní chaos, degradace postavení úředníků ve společnosti. V neposlední řadě chci uplatnit třicetileté zkušenosti a ovlivnit rozhodování o těchto věcech.

Jaké jsou Vaše představy dalšího rozvoje sdružení?
Roman Nogol
Roman Nogol

Jan Holický: Své představy rozdělím do dvou rovin. První je sdílení dobré praxe na našich úřadech, vzájemná informovanost, pomoc nově jmenovaným tajemníkům, které napomáhají profesionalizaci veřejné správy i její klientům. Druhá rovina směřuje k ministerstvům a dalším institucím – poskytovat zpětnou vazbu o praktickém výkonu a problémech veřejné správy v území, které nejsou z centrálních orgánů viditelné.

Velké poděkování patří dosavadnímu vedení v čele s Jaromírem Zajíčkem. Je třeba pokračovat a naši činnost posunout o kus dál, například podpořit elektronizaci a digitalizaci.

Roman Nogol: Vyznávám myšlenku, že je třeba se alespoň pokusit něco změnit. Považuji to taktéž za hlavní poslání našeho sdružení, jako zájmové stavovské organizace, která by měla naše zájmy umět artikulovat a prezentovat nejen vůči mocenským autoritám, ale i veřejnosti.
Samozřejmě děkuji všem kolegyním a kolegům za velmi výraznou podporu a mám za to, že nová výkonná rada je v tomto složení schopná naplnit tyto ambice.

Děkuji za rozhovor.

Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR