MPSV poskytne zadavatelům maximální podporu při implementaci nové zákonné povinnosti odpovědného veřejného zadávání

7. 12. 2020 MPSV ČR Veřejné zakázky

Poslanecká sněmovna PČR, po vrácení Senátem, schválila 1. prosince novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Do § 6 byl doplněn odstavec 4, který stanovuje: „Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“

Posílení kooperace v rámci Evropské unie

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vnímá důležitost, kterou tímto odpovědnému veřejnému zadávání zákonodárci přikládají. Důraz na odpovědnost, respektive udržitelnost ve veřejném nakupování se v posledních letech ozývá rovněž z Evropské unie. Tento strategický přístup je také těsně navázán na dosažení společných evropských cílů, jako je trvale udržitelný rozvoj, adaptace na klimatickou změnu či inkluzivní a spravedlivý růst.

Ačkoliv existuje riziko, že schválená textace přinese i komplikace, což mohlo být eliminováno, pokud by znění novely prošlo širší diskusí, je třeba respektovat vůli zákonodárců a jasnou vizi směřovat k mnohem intenzivnější implementaci udržitelnosti do veřejných zakázek.

Odpovědné veřejné zadávání již řada zadavatelů realizuje, včetně MPSV

Zadavatelé často přijali strategie odpovědného veřejného zadávání, začlenili příslušné postupy do svých vnitřních předpisů a aspekty udržitelnosti začleňují do zakázek, kde to je vhodné. MPSV je přesvědčeno, že odpovědné zadávání má řadu přínosů jak pro zadavatele, tak pro celou Českou republiku. Díky svým projektům na podporu odpovědného veřejného zadávání, MPSV poskytne i teď intenzivní pomoc zadavatelům, aby potenciál strategického přístupu k veřejným zakázkám byl využit a česká společnost získala maximální hodnotu za vynaložené veřejné peníze. Přičemž hodnota netkví jen v nejnižší ceně, ale také v přínosech pro společnost, hospodářskou soutěž a životní prostředí.

MPSV připravuje nový metodický balíček

MPSV ke svým již vydaným metodikám, příkladům dobré praxe a vzorovým textacím, vydá v prosinci nový metodický balíček, který bude obsahovat i checklist aspektů odpovědného veřejného zadávání a video seminář. To vše by mělo subjektům veřejné správy i samosprávy pomoci v úspěšném naplnění požadavků zákona.

Za velmi důležité pro úspěch zavedení této novelizace do praxe MPSV považuje spolupráci s dalšími partnery, jako je Asociace pro veřejné zakázky, Svaz měst a obcí či Asociace krajů.

Shoda na jednotném a jednoduše uchopitelném výkladu bude stěžejní pro všechny zadavatele.

V neposlední řadě je také MPSV připraveno k maximální spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, coby garantem zákona o zadávání veřejných zakázek, k vytvoření adekvátního metodického stanoviska.

Projekt „Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek“ realizuje MPSV. V rámci projektu je provozován vzdělávací „Institut odpovědného veřejného zadávání“ a „Platforma odpovědného veřejného zadávání“ sdružující zadavatele. Projekt poskytuje odborné poradenství a konzultace, metodiky, příklady dobré praxe, vzorové textace, konference, vzdělávací akce, e-learning a web sovz.cz.