Hospodaření s majetkem státu v portfoliu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

29. 10. 2020 OF 4/2020 Ostatní

K 1. lednu 2020 bylo v katastru nemovitostí zapsáno celkem 1007 státních subjektů, na které bylo evidováno celkem 1,52 milionu nemovitostí. Z uvedeného více než tisíce státních subjektů je 533 zaniklých, nedohledaných, či v konkurzu a likvidaci. Na tyto instituce je zapsáno celkem 11 462 nemovitostí. Na zbylých 474 státních subjektů bylo tedy počátkem roku evidováno celkem 1,51 milionu nemovitostí.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Z těchto 474 státních subjektů zákonu o majetku státu podléhá 428 subjektů, které hospodaří s více než 794 tisíci nemovitostmi. Zbylých 46 státních subjektů, které nepodléhají zákonu o majetku státu, hospodaří s téměř 713 tisíci nemovitostmi. S největším počtem státních nemovitostí hospodaří Státní pozemkový fond, Lesy České republiky, s. p., Povodí, s. p., Ředitelství silnic a dálnic, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Správa železniční cesty, s. p., a další.

Územní samosprávné celky (obce, města, kraje), jejich příspěvkové organizace a dobrovolné svazky obcí se při rozvoji svého území často musí vypořádat se s problémem majetku státu na svém katastru. Přitom je nutné respektovat zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích (č. 219/2000 Sb.). Při hospodaření s majetkem státu má povinnost ÚZSVM postupovat tak, aby majetek státu nepoškozoval a neodůvodněně nesnižoval jeho rozsah, hodnotu a výnos. Současně ÚZSVM musí respektovat metodiku Ministerstva financí, které je ústředním orgánem státní správy pro hospodaření se státním majetkem.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zpracoval v červenci tohoto roku pro obce a kraje informační materiál, který jednoduchou a přehlednou formou seznamuje zástupce územních samosprávných celků s problematikou nakládání s majetkem státu. Formy i náležitosti možného převodu majetku (bezúplatné převody, přímý prodej, převod soutěží, veřejné dražby, výběrová řízení, směna apod.) můžete podrobněji poznat na www.uzsvm.cz.

Ministerstvo financí zároveň s účinností od 1. července 2020 vydalo Metodický materiál pro organizační složky státu, který aktualizuje některé zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi v majetku státu ve prospěch územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací formou bezúplatného převodu vlastnictví a přímého prodeje dle § 22 zákona č. 219/2000 Sb.