Aktuálně ze Sdružení tajemníků

7. 10. 2020 OF 4/2020 Ostatní

Prakticky každého subjektu, ať již státu, měst, obcí, jimi zřízených či založených organizací, podnikatelského i neziskového sektoru, ale i každé fyzické osoby se letos více či méně dotkly dopady pandemie nemoci Covid-19. Nové úkoly v krizovém řízení, zdravotní dopady, omezení činnosti a ekonomické propady výrazně pocítila i celá územní veřejná správa, finanční následky budeme napravovat určitě ještě velmi dlouhou dobu.

Tyto dopady se projevily i v činnosti Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, v prvním pololetí tohoto roku byly zrušeny všechny celostátní akce, od vyhlášení nouzového stavu byly omezeny i regionální semináře sdružení, snížil se rovněž celkový finanční obrat sdružení.

Své dopady má pandemie nemoci Covid-19 po celém světě, v některých zemích má i o podstatně horší průběh než u nás. Nemoc a přijatá omezující opatření znemožnily konání evropského summitu tajemníků (komunálních manažerů), který se měl uskutečnit v květnu v belgickém Turnhoutu, a který musel být přeložen na rok 2021. Na příští rok byl odložen připravovaný červnový studijní pobyt členů Asociace výkonných ředitelů místních a regionálních samospráv z Lotyšska v České republice a stejně tak i studijní cesta českých tajemnic a tajemníků na Slovensko, jež měla proběhnout v srpnu tohoto roku.

Jednání Předsednictva Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR v červenci 2020
Jednání Předsednictva Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR v červenci 2020

Ve dnech 27.–29. září 2020 plánovala mezinárodní asociace the International City/County Management Association, jíž je STMOÚ ČR členem, 106. výroční konferenci ICMA. Jednání se mělo uskutečnit v kanadském Torontu, ze stejných důvodů bylo rozhodnuto o změně formy akce na online virtuální videokonferenci. Je to poprvé ve více než stoleté historii této organizace, kdy se neuskuteční konference prezenční formou. Na webových stránkách ICMA sdílí vedoucí úřadů měst a obcí z celého světa své poznatky, zkušenosti a návrhy na opatření pro zajištění chodu úřadů a měst a služeb pro veřejnost v době protikoronavirových omezení, odbornými příspěvky aktivně přispívají i členové STMOÚ ČR.

Oč méně se letos uskutečnilo odborných setkání a konferencí, tím více aktivit se přesunulo do virtuálního prostoru. Ať v aktivní formě (webináře, panelové diskuse) či pasivně, vyhledáváním užitečných informací, dat, vzorů či příkladů dobré praxe. Sdružení tajemníků pro své členy, ale i pro širokou odbornou veřejnost připravilo portál s aktuálními informacemi, od vládních či ministerských opatření, přes stanoviska právníků či dalších odborníků k problémům měst, obcí a jejich úřadů až po sdílení příkladů dobré i “špatné“ praxe.

Momentálně je těsně před spuštěním propojení sdružení tajemníků a jeho členů s právní Poradnou pro obce, užitečným projektem Svazu měst a obcí ČR, jehož je STMOÚ ČR členem. Sdružení také spolupracuje jak se Svazem, tak s dalšími subjekty na přípravě a popularizaci odborných on-line (i prezenčních) seminářů a tvorbě vzorových interních předpisů či formulářů pro města a obce, například organizační opatření a vzorové dokumenty k home office či práci dobrovolníků v sociálních službách.

Nadále se STMOÚ aktivně podílí i na připomínkování připravované legislativy a dalších předpisů, kdy má možnost své připomínky uplatnit každý člen sdružení, asi nejvíce letos zaujaly novela zákona o obcích a zákona o hlavním městě Praze nebo rekodifikace veřejného stavebního práva.

Všechny tyto aktivity mají velký ohlas a o tom, že jsou vzájemná informovanost a sdílení zkušeností v době omezení a nouzového stavu velmi důležité, svědčí i narůstající členská základna sdružení tajemníků, jež za poslední měsíce narostla o 5 procent na celkových 420 členů, tajemnic a tajemníků z celé republiky.

Byť rozhodně nelze koronavirus považovat za problém minulý a nemoc Covid-19 nás bude jistě provázet nejméně i v dalších měsících, sdružení tajemníků plánuje již i prezenční formy setkávání a vzdělávacích akcí. Ve dnech 30.–31. července poprvé od březnového vyhlášení nouzového stavu zasedalo celostátní předsednictvo STMOÚ ČR, v průběhu září proběhly krajské vzdělávací akce ve většině krajů ČR.