Program Architektura (kulturní prostředí) pro krajské volby 2020

25. 9. 2020 ČKA Územní plánování

Náš svět se skládá ze vztahů (sociálních, ekonomických a dalších) a prostředí, ve kterém se tyto vztahy odehrávají, a které pro ně tvoří podmínky. Jedno souvisí s druhým. Kvalitní prostředí udržuje a přitahuje lidi. Investice do kvalitního prostředí se slovy dneška „vyplatí“. Na úrovni státu se tématu kvalitního prostředí věnuje Politika architektury a stavební kultury přijatá v lednu 2015 Vládou ČR. Vyzdvihuje tři pilíře: péči o krajinu a sídla, péči o stavby a podporu vzdělávání, osvěty a výzkumu v této oblasti. Na komunální úrovni pak téma podporuje text vydaný ČKA ke komunálním volbám. Specifickým požadavkům menších obcí se pak věnuje materiál Architektura pro venkov.

Česká komora architektů

Téma péče o kulturní prostředí je zcela jistě významným tématem pro správu kraje. Česká komora architektů (ČKA) nabízí tento text jako podklad pro širší diskusi před krajskými volbami, ale zejména po nich pro programy nových vedení krajů. ČKA nabízí tento text pro využití kýmkoliv, komu není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme, a kdo se domnívá, že krajské volby jsou vhodnou příležitostí pro diskusi o problémech tohoto prostředí. Text je obecný, je však vhodné jej doplňovat o konkrétní místní problémy. Doporučujeme nepředjímat řešení těchto problémů, ale požadovat jejich řešení kvalitními odborníky se zapojením veřejnosti. ČKA přitom nabízí k jednotlivým bodům konzultace. Jednotlivé body textu mají význam i samy o sobě, ale v celku se jejich efekt násobí.

Dokument je aktualizací textu, který pro krajské volby vydala ČKA před 4 lety. Co se od té doby změnilo? Zejména došlo k ustavení prvního krajského architekta v České republice, a to v Ústeckém kraji. Intenzivně nyní podporuje nejen městské architekty na území kraje, ale spolupodílí se na nových projektech, které tento kraj promění výrazně k lepšímu. Zároveň se v řadě krajů (Hradecký, Liberecký, Jihočeský, Jihomoravský) stalo samozřejmostí používání architektonických soutěží, které přinášejí výběr podle předložených a pečlivě posouzených návrhů. Transparentněji a ekonomičtěji vybírat projekty a jejich zpracovatele nelze.

Dokument také navazuje na výše zmíněné texty ke komunálním volbám, následně doplněným pro průběžné použití ve městech i obcích během volebního období. Vize, ke které níže zmíněnými okruhy míříme, je kraj, který se příkladně stará o svůj majetek a kulturní prostředí (architekturu), komunikuje se svými občany a poskytuje obcím koordinaci, supervizi a kvalitní odborné poradenství. Ve vztahu k celostátní Politice architektury doporučujeme připravit krajskou verzi Politiky architektury po vzoru progresivních evropských regionů. Zde nabízíme návrh programu, teze v něm obsažené jsou volně k využití.

1. Strategie kraje – Program rozvoje

Program rozvoje bude zásadním dokumentem kraje, vizí, která vznikla na základě široké diskuse. Součástí Programu rozvoje bude text i grafická část s přehledným vyznačením záměrů a časovým plánem. Nabídne kraji zpětnou vazbu jeho vývoje a bude dohodou nad dalšími prioritami. Bude obsahovat plán investic a mapu majetku kraje, místa vhodná pro architektonické soutěže (soutěže o návrh, soutěžní dialogy, …) a pocitovou mapu kraje – jak jsou vnímány jednotlivé části území kraje jeho obyvateli, ale i návštěvníky. Strategický plán se mimo jiné soustředí na provázání jednotlivých území a obcí kraje. Bude zpracováván / aktualizován prioritně a první výstupy budou do konce prvního roku volebního období. Zahájení prací proběhne formou participace. První výstupy, které určí konkrétní prioritní místa, budou zpracovány během prvního půlroku volebního období. Součástí strategického plánu bude i metoda získávání potřebných informací k sledování jeho plnění, zejména ekonomických dat, vstupů od občanů a ukazatele kvality života. Strategický plán bude podkladem pro Zásady územního rozvoje. Hodnocení vývoje a užívání strategického plánu bude probíhat jednou ročně. Důležitější pro jeho zpracování bude vždy kvalita, nikoliv čas. Krajský úřad bude zároveň poskytovat komunikační a odbornou platformu obcím na svém území ke zpracování jejich strategických plánů. Součástí strategického plánu bude i koncepce občanské vybavenosti a zaměstnanosti.

2. Zásady územního rozvoje (ZÚR)

Zásady územního rozvoje se stanou zásadním dokumentem kraje, jeho prostorovou vizí, která pomáhá jeho životu. Aktivní mediace/participace strategického plánu kraje s veřejností přejde do aktivní mediace/participace zásad územního rozvoje. Důležité lokality a témata (rozvojové osy, významná centra) budou předem prověřeny územní studií či studiemi. ZÚR budou obecně srozumitelným dokumentem a budou obsahovat výkres urbanistické koncepce. Péče v nich bude věnována i krajinnému plánování. Zaměří se zejména na provázání jednotlivých územních plánů obcí. Krajský úřad bude poskytovat obcím na svém území komunikační a odbornou platformu ke zpracování jejich územních plánů. Bude též aktivně mapovat a řešit problémy, které překračují jednotlivé územní plány – například suburbie (problematika předměstí).

3. Architekt kraje

Většina českých měst a obcí nemá městského (obecního) architekta. Architekt není zpravidla zastoupen ani ve větších regionálních celcích – krajích. Funkce městského (obecního)/krajského architekta je přitom významná z hlediska péče o komplexní rozvoj se znalostí strategického a územního plánu. Bude zřízena pozice architekta kraje. Obsazení postu bude řešeno formou výběrového řízení s nadpoloviční účastí odborné části poroty. Připomínáme, že podobný systém není v Evropě ničím novým, obdobně takto fungují např. kantony ve Švýcarsku. Bude se jednat o konkrétní osobu na konkrétní dobu (například 5+5 let). Její hlavní činností bude koordinace práce městských a obecních architektů na území kraje a vytvoření centra architektury kraje i s možností pořádání přednášek a kurzů z oblasti profesního vzdělávání. Bude poskytovat metodickou podporu stavebním úřadům v rámci kraje. Bude komunikovat s ostatními kraji. Jednou z rolí krajského architekta bude také administrace architektonických soutěží s předchozí participací obyvatel pro krajské investice. Bude vyvíjet osvětovou a výchovnou činnost k většímu zájmu veřejnosti a zejména dětí a mládeže o prostředí. Bude znát, propagovat a srozumitelně vysvětlovat laické veřejnosti urbanistické evropské a světové úmluvy (Aalborgská, Lublaňská, Lipská, Nová Athénská apod.). Bude nabízet odborné služby obcím ve správním území, které nemají městského architekta, a nemohou využívat architekta jejich ORP. Krajský architekt bude mít rovněž přehled o grantech a pomůže při čerpání grantů týkajících se veřejného prostoru a prostředí vůbec, včetně krajiny. Bude dohlížet na kvalitu krajských investic do výstavby a správy a bude je koordinovat. Využije spolupráce s ČKA a připraví lokality vhodné pro ideové zpracování pro studenty architektury. Na základě těchto ideových řešení může být následně připraveno zadání architektonických soutěží. Více informací k obdobné pozici městského architekta přináší stejnojmenný manuál ČKA.

4. Adekvátní péče o krajský majetek

Součástí strategického plánu bude mapa krajského majetku. Veřejné investice budou konzultovány s krajským architektem a součástí strategického plánu budou i varianty nakládání s majetkem kraje. Bude zpracována mapa nevyužívaných krajských pozemků a budov a umožněno a podporováno jejich alternativní využití a to i krátkodobé. Bude probíhat vyhodnocování nákladů na údržbu komunikací, veřejných prostorů a provozu veřejné dopravy pro možnost srovnávat různé části a optimalizovat při nové zástavbě či přestavbách.

5. Řešení konkrétních projektů

Zvýšená péče bude věnována konkrétním problémům kraje, které budou řešeny celkově se zapojením odborníků a participací veřejnosti. Tyto problémy budou ověřeny a doplněny v rámci participace na tvorbě/aktualizaci strategického plánu během prvního půl roku od začátku volebního období a postup jejich řešení bude zahrnut do strategického plánu. Řešení problémů bude připraveno dle jejich priority bez ohledu na případné dotace, tak aby se jim věnoval dostatečný čas a mohla být zapojena veřejnost. Současně ale bude prověřována možnost získat na realizaci dotační podporu. Zlomek nemandatorní části rozpočtu (například 1 %) bude věnován přímo formou participativního rozpočtu na realizaci občany navržených a vybraných námětů.

6. Rozumné zacházení s dotačními programy

Dotační programy nejsou jen pouhými příležitostmi pro získání financí. Kraj bude podporovat na svém území projekty řešení míst k regeneraci průběžně podle potřebnosti, a to zejména informačně. Bude požadovat od dotačních titulů, které se týkají prostředí, dostatečný čas na zpracování a kvalitativní rozhodování o jejich podpoře. V projektech bude podporovat zahrnutí managementu veřejného prostoru, participačního procesu a kvalitativního výběru zpracovatelů například formu architektonické soutěže. Při sledování možných dotačních titulů zapojí i krajského architekta a využije informační podpory ČKA.

7. Výtvarné intervence a regulace reklamy

Většina obcí v posledních 25 letech rezignovala na výtvarná díla ve veřejném prostoru i na grafickou podobu svého prostředí a jsou často přeplněna nekvalitní a agresivní reklamou, a to i na veřejných pozemcích a budovách. Kraj se zaváže k povinnosti investovat zlomek z veřejné investice (například 1 %) do kvalitní výtvarné intervence jako součásti této investice. Kraj zpracuje doporučení k regulaci reklamy na svém území a ve svých stavbách, zejména dopravních cest. Kontrolní funkci bude mít architekt kraje.

8. Výběry zpracovatelů na základě kvality, nikoli ceny

Většina veřejných zadavatelů vybírá doposud zpracovatele veřejných zakázek pouze podle ceny bez ohledu na kvalitu. Bývá to zdůvodňováno strachem z obvinění ze subjektivního hodnocení. Výsledkem je výběr nejlevnějšího zpracovatele bez znalosti toho, jakou práci odvede. Podobné to je u výběru zpracovatelů územních plánů. Zpracovatelé projektů i staveb nebudou vybíráni pouze podle ceny. U výběru projektantů bude zohledňována i cena budoucí stavby a jejího provozu. Ve výběrech budou používány poroty s nadpoloviční většinou nezávislých odborníků (zejména u projektů). Časovou náročnost projektu a s tím související honorář architekta si přitom zadavatel veřejné zakázky může ověřit v on-line kalkulačce, která je k dispozici na webu ČKA. Kalkulačka je dostupná jak pro projektovou činnost pozemních a krajinářských staveb, tak pro územní a regulační plány. Použitím tohoto nástroje si zadavatel může snadno ověřit reálnou cenu projektu a odhalit nebezpečně nízkou nabídkovou cenu. Pro výběr projektantů strategického plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, urbanistických studií, veřejných prostranství i budov a výtvarných intervencí ČKA doporučuje soutěž s předkládáním návrhů. Tento postup bude použit i pro soutěže malého rozsahu, které mohou být i vyzvané se zúžením účastníků na základě hodnocení portfolií porotou následné soutěže. Architektonická soutěž bývá veřejnými zadavateli často mylně považována za zdlouhavý a finančně náročný proces zadání veřejné zakázky. Studie Dopady architektonické praxe od společnosti EEIP však naopak poukazuje na ekonomickou výhodnost soutěží a vyzdvihuje kvalitu, jíž přinášejí, která je sama o sobě ekonomickým přínosem.

Pro zadavatele veřejných zakázek má ČKA k dispozici manuál, který zpracovala v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek a který popisuje vše, co se týká zadávání veřejných zakázek na architektonické a projektové služby.

9. Zapojení občanů

V návaznosti na strategický plán a zásady územního rozvoje bude kraj iniciovat a podporovat kontinuální aktivní mediace s občany s participací ke konkrétním tématům. Na úrovni kraje bude koordinátor této mediace pro jednotlivá města. S koordinátorem bude úzce spolupracovat architekt kraje jako mediátor územního rozvoje. Plánovací setkání budou kvalitně připravena a facilitována.

10. Vzdělávání veřejnosti

Kraj se bude věnovat vzdělávání veřejnosti v zájmu o prostředí, ve kterém žijí, a motivovat je k odpovědnosti. Do spolupráce budou zapojeny školy, seniorské organizace a ostatní kulturní instituce kraje. Školy budou podporovány v účasti na vzdělávacích programech týkajících se zájmu a péče o architekturu – kulturní prostředí. K tomu bude využit architekt kraje a spolupráce s ČKA, kulturními a vzdělávacími institucemi či neziskovými organizacemi, které se péči o kulturní prostředí a vzdělávání v ní věnují.

Harmonogram

Nové vedení kraje zveřejní časový plán jednotlivých kroků pro celé volební období s uvedením jejich priority. Strategickému plánu a zapojením občanů bude věnován zejména první rok volebního období. Přípravě podrobných zadání projektů s participací veřejnosti a soutěžím o návrh zejména druhý rok. Třetí rok budou především zpracovávány projekty a čtvrtý rok budou realizovány. Menší akce lze realizovat již dříve, větší budou trvat déle, aby byla upřednostněna kvalita před termínem, a to bez ohledu na volební období.