Jan Kruml – doyen obnovy venkova

25. 9. 2020 OF 2–3/2020 Ostatní

Na stránkách tohoto časopisu se pravidelně setkáváme se seriálem textů a fotografií o venkovské zástavbě, jehož autorem je Ing. Jan Kruml. Jeho jméno je od počátku spojeno s přípravou českého Programu obnovy vesnice, který přijala vláda ČR a se vznikem Spolku pro obnovu venkova ČR, jehož byl po Ivanu Dejmalovi druhým předsedou.

Jan Kruml se narodil 6. dubna 1935, své dětství prožil v selské rodině v Tuřanech a po absolvování Fakulty architektury a pozemního stavitelství VUT v Brně zpracoval projekty řady staveb, prokazujících soulad s prostředím a s krajinou, jako je hotel SKI v Novém Městě na Moravě s šindelovou krytinou, či doškami pokrytý hotel U skanzenu v Modré u Velehradu.

Jan Kruml na výstavě Má vlast
Jan Kruml na výstavě Má vlast

V projektovém podniku DRUPOS byl vedoucím ateliéru, zpracovávajícího územní a projektové dokumentace staveb, ale i vývojové práce venkovského osídlení. Seznámil se s evropskými idejemi obnovy vesnice, s jejich duchovní hloubkou i praktickou účinností. Snažil se je uplatnit u nás, ale ty se mohly rozvinout jen v demokracii. Proto se bezprostředně po listopadové revoluci stal propagátorem těchto myšlenek a jedním ze spolutvůrců českého Programu obnovy vesnice (POV).

Již v dubnu 1990 zajistil vydání první publikace s překlady dolnorakouského a bavorského programu obnovy vesnice. Poté zpracoval první znění POV pro Ministerstvo životního prostředí, v jehož gesci byl tehdy územní rozvoj. Tehdejší ministr životního prostředí Ivan Dejmal předložil Program vládě 29. května 1991 a předseda vlády Petr Pithart jej zhodnotil slovy: „Konečně je tady něco, co má dlouhodobý význam!“

Jan Kruml patřil do skupiny aktivistů, kteří 1. června 1993 založili Spolek pro obnovu venkova, prosazovali podporu venkova v Parlamentu ČR a přispěli k získání dotace na tento program ze státního rozpočtu. Bylo třeba zveřejňovat výsledky při obnově vesnic, využití dotací, ale i návrat k tradicím venkovského soužití, a proto Jan Kruml ve Spolku v roce 1994 navrhl konání soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Tuto aktivitu podpořil prezident Václav Havel, který přijal její vítěze na Hradě, zavedl tím tradici vrcholného ocenění soutěžících a posílil význam obnovy venkova.

Přijetí vítězných obcí 1. ročníku soutěže Vesnice prezidentem Václavem Havlem v roce 1996 (Václav Havel, Jan Kruml, Ladislav Šustr – starosta vítězné obce Telnice)
Přijetí vítězných obcí 1. ročníku soutěže Vesnice prezidentem Václavem Havlem v roce 1996 (Václav Havel, Jan Kruml, Ladislav Šustr – starosta vítězné obce Telnice)

Jan Kruml se ve své odborné a osvětové činnosti zasazoval o udržování místního rázu, souladu vesnické zástavby a o kvalitu venkovského prostředí. Tyto zásady prosazoval na seminářích Spolku, ve svých článcích, publikacích a knihách. Výsledky poradenské činnosti svého Ateliéru obnovy venkova doložil v knihách Obnova vesnic Kloboucka, vydaných v roce 2001 a v roce 2015. Inicioval a vedl soutěž O zlatou cihlu Zlínského kraje, výsledky zveřejnil v putovní výstavě, v knize Obnova venkova Zlínského kraje a zasadil se o rozšíření soutěže Vesnice roku o kategorii Zlatá cihla v Programu obnovy venkova i začlenění oceněných staveb do nově vydávané edice Venkovské stavby. Podílel se s Jiřím Stejskalem na přípravě knih Deset let obnovy venkova a Patnáct let obnovy venkova se snahou uvádět příklady nové architektury venkova.

Další jeho tvorbou byl osvětový pořad, vydaný na DVD s názvem Vesničko má přestavovaná, seriál článků Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy publikovaný v časopise Malovaný kraj, Obec & finance a na DVD. Pořad byl promítnut na soutěži MUSAION film 2019, kde byla hodnocena jeho aktuálnost a naléhavost. Jeho práce byla po zásluze oceněna titulem Osobnost místní samosprávy v letech 2008–2018, který mu udělilo SMS ČR při příležitosti stoletého výročí založení samostatného Československa. O problematice revitalizace venkovské zástavby přednášel nejen v Brně na Fakultě architektury a na Mendlově univerzitě, ale i na školách a při besedách s občany.

Hotel Ski v Novém Městě na Moravě, realizace podle návrhu Jana Krumla
Hotel Ski v Novém Městě na Moravě, realizace podle návrhu Jana Krumla

Jan Kruml byl a zůstává vizionářem obnovy našeho venkova a jeho neúnavným propagátorem. Jako milovník folkloru vždy zdůrazňoval citový vztah k domovu, vlastní iniciativu a angažovanost občanů, a také náležitou podporu demokratického státu jako nezbytných předpokladů zdravého rozvoje venkova. Na jaře letošního roku oslavil 85. narozeniny a je nejstarším z „otců – zakladatelů“ hnutí obnovy venkova v ČR. Přejeme mu proto pevné zdraví, aby se mohl těšit z plodů své celoživotní práce pro venkov.

Ing. arch. Jan Florian, místopředseda Spolku pro obnovu venkova ČR