Časopis Obec a finance 4/2020

17. 9. 2020 DVS Ostatní

Nové číslo časopisu Obec & finance se věnuje 20. výročí činnosti krajské samosprávy – přináší rozhovor s Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, který je pověřen vedením Asociace krajů; před krajskými volbami představuje vizitky všech krajů, jejich charakteristiku a základní údaje; publikuje článek s rozborem hospodaření krajů v posledních letech včetně výhledu na rok 2020.

Velký prostor je věnován hospodaření s majetkem státu v portfoliu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových včetně publikace plného znění nové metodiky Ministerstva financí. Také upozorňujeme na skutečnost, že změny daňových zákonů ohrožují příjmy obcí i krajů a seznamujeme s metodikou určování nákladů přenesené působnosti.

Samostatná část je věnována novému stavebnímu zákonu, který je předložen do Poslanecké sněmovny včetně podrobného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj ke kritickým názorům k navrhovaným změnám. Přinášíme záznam diskuze o spolupráci obcí v návaznosti na projekt Center společných služeb.

Podnětný článek se týká vodních zdrojů a jejich využívání v ČR a porovnání s dalšími evropskými státy. Přinášíme další informace o zavádění obecních soustav domovních čistíren odpadních vod jako nastupujícím trendu odkanalizování venkova. Příznivé dopady na venkov mohou mít také navrhované změny společné zemědělské politiky, které se popisují v samostatném textu.

V části věnované právním problémům uvádíme úvahu o využití poplatku za zhodnocení pozemku v souvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizace v obci, dále článek o postavení dotčených osob při vyřizování žádosti o informace a pokračuje seriál o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Příloha Veřejná správa online 4/2020 přináší podzimní zamyšlení Michala Rady nad architekturou a realitou v ICT nebo sloupek s komentářem programového ředitele ISSS o přípravách konference v dnešní nejisté době. Čtenáři zde najdou také stručný přehled výsledků senátní a podnikatelské mise na Taiwan, materiál o přípravě úředníků na práci z domova, výsledky průzkumu o e-governmentu a bankovní identitě a samozřejmě i tradiční dvoustranu pro uživatele IS Munis.