Opatření v oblasti dluhů, exekucí a oddlužení přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru

28. 8. 2020 OF 2–3/2020 Sociální problematika

Problém předlužení a exekucí je dlouhodobý i bez ohledu na současnou krizovou situaci kolem pandemie koronaviru. Je tedy nevyhnutelné, že v souvislosti s pandemií a navazujících opatření se zhorší situace dlužníků, ale také řady lidí, kteří se s dluhy zatím potýkat nemuseli.

Výpadky příjmů komplikují schopnost splácet závazky. V reakci na krizovou situaci byla přijata řada opatření, které mají dopady zmírnit. Cílem tohoto článku je shrnout přijaté změny a pomoci představitelům či zaměstnancům obcí, na něž se budou obracet občané s žádostí o pomoc.

Úvěry v době koronaviru

Odložení splátek úvěrů začaly banky i další společnosti nabízet dobrovolně již krátce po vyhlášení krizového stavu. Přesto se vláda rozhodla upravit splátkové moratorium i v zákoně a přijala tak zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Co tento zákon přináší?

Předně se zákon vztahuje na úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem. Úlevy ale nelze uplatnit, pokud byl úvěrovaný před tímto datem v prodlení delším než 30 dnů. Zákon také nedopadá na půjčky, které poskytl nepodnikatel. Jako každý zákon, má i tento řadu výjimek (§ 3). Zákon zavádí tzv. ochrannou lhůtu, která trvá do 31. 10. 2020, případně pokud úvěrovaný chce, tak kratší dobu do 31. 7. 2020. Co je třeba udělat? Ochranná doba nezačne běžet automaticky. Je třeba úvěrujícímu oznámit, že o ni žádáte a začne běžet první den následujícího měsíce od doručení oznámení. Oznámení by mělo být písemné, ale úvěrující by měl umožnit podat oznámení i prostřednictvím internetu.

Dluhy se neodpouští ani nesnižují. Jde o odklad splátek. Po dobu trvání ochranné doby tedy nemusíte platit jistinu ani úroky. Za tento odklad by úvěrující neměl účtovat žádné sankce, které by vyplývaly z původní smlouvy, samozřejmě by také nemělo dojít k předčasnému zesplatnění úvěru.

Pokud ale dlužník uvažuje o využití ochranné doby, je třeba si také uvědomit, že zákon nejen neznamená odpuštění dluhu, ale přímo upravuje i to, že po dobu běhu ochranné doby bude úvěr úročen. Využití ochranné doby tedy není zadarmo, ale dlužník si ho zaplatí v budoucnu.

Dále byla přijata i novela zákona o spotřebitelském úvěru, která limituje výši sankcí, které může věřitel požadovat v souvislosti s prodlením u splácení úvěru, které je delší, než 90 dnů. V takovém případě lze nově požadovat pouze úrok ve výši reposazby ČNB zvýšený o 8 %. Platí to i u smluv, které byly uzavřeny před nebytím účinnosti tohoto zákona.

Pokud dlužník reagoval na blížící se problémy ještě předtím, než vláda přijala uvedený zákon, ale jeho situace dále zhoršila? Zjednodušeně řečeno, pokud se dodatečně dlužník rozhodne využít ochranné doby podle zákona, má toto přednost před ujednáním s bankou.

V souvislosti se splácením dluhů je třeba připomenout i pravidlo přijaté v novém zákoně zvaném „Lex Covid,“ (zákon č. 191/2020, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2). Podle § 29 platí, že prokáže-li dlužník, že mu omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu, lze po dlužníkovi po dobu jeho trvání požadovat sankce pro případ prodlení pouze do výše stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení (opět se jedná o částku součtu reposazby a 8 %). Tyto účinky pominou nejpozději 30. června 2020. Toto pravidlo půjde uplatnit na širší okruh případů včetně například půjček uzavřených mezi nepodnikateli. Vztáhnout půjde na prodlení, které nastalo po 12. 3. u smluv, které byly uzavřeny před nabytím účinnosti zákona, tedy před 24. 4. 2020.

Změny v exekucích a v oddlužení

Další dočasné změny byly přijaty i pro oblast výkonu rozhodnutí a exekucí. Klíčový je zde zmíněný Lex Covid. Předně je jím do 30. 6. omezena možnost provádět exekuce či výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Až na výjimky by tedy nemělo docházet k návštěvám vykonavatelů exekutora v domácnostech dlužníků a zabavování věcí a k provádění dražeb. Dále rovněž do 30. června nesmí být prodána nemovitost, v níž má dlužník místo trvalého pobytu.

Další změna se pak dotýká obstavení účtů v exekuci a výplaty části zabavených prostředků. Jestliže v běžném režimu lze žádat o jednorázovou výplatu dvojnásobku životního minima, tak podle tohoto zákona lze až do 31. 12. 2020 o výplatu čtyřnásobku životního minima. Opatření se vztahují i na exekuce, které probíhaly před schválením zákona.

Lex Covid ale nepřinesl pouze dočasná řešení pro dobu pandemie, ale i trvalé změny. Jednou z nich je třeba zvýšení jistiny dluhu, pro nějž lze prodat nemovitost, v níž má dlužník trvalé bydliště z 30 na 100 000 Kč.

Cestou, jak zmírnit dopady krize na průběh exekuce, je také podání návrhu na odklad exekuce právě s odkazem na dopady pandemie a přijatých opatření na příjmy dlužníka. Tato opatření se v praxi dosud využívala například v případech dlouhodobé hospitalizace dlužníka. Nyní je tento postup doporučován právě pro případy, kdy se dlužník ocitne v problémech v souvislosti s pandemií. Návrh se podává k exekutorovi, který exekuci vede a vzor lze najít na stránkách ministerstva spravedlnosti www.justice.cz.

Zmíněný Lex Covid pamatuje i na úlevy těm, nejsou schopni hradit splátkové kalendáře. Jakékoli problémy se splácením v oddlužení je třeba především řešit co nejdříve s insolvenčním správcem. Podle zákona by výpadky příjmů, které ohrožují plnění splátkového kalendáře dlužníka, neměly vést k zastavení procesu oddlužení. Nově má platit, že u toho, kdo zahájil insolvenční řízení před 1. 6. 2019 a kvůli dopadům pandemie by nebyl schopen zaplatit během pěti let minimálně 30 % dluhů, může soud na jeho návrh zohlednit nezaviněné dopady pandemie.

Uvedené změny jsou v převážné většině dočasným řešením plošných problémů, které lze v souvislosti s krizí očekávat. Pravděpodobně na ně ale budou navazovat další již dlouhodobější novely právních předpisů.

Organizace Iuridicum Remedium (IuRe)
nabízí možnost bezplatných konzultací s advokátem v oblasti dluhů, exekucí či oddlužení, ale i problematiky nájemního bydlení. Vedle této služby IuRe poskytuje i poradenství zaměstnancům obcí, kteří pomáhají občanům řešit jejich problémy spojené s dluhy, exekucemi či bydlením a potřebují právní podporu.

Článek vznikl v rámci projektu „Bezplatná advokátní pomoc a osvěta pro seniory ve věci dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání“ podpořeném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Mgr. Jan Vobořil, Ph.D., Iuridicum Remedium