Plánované akce Ministerstva vnitra v roce 2020

24. 2. 2020 OF 1/2020 Ostatní

I v roce 2020 se bude konat několik tradičních, a mezi představiteli měst a obcí oblíbených akcí, které pořádá Ministerstvo vnitra v souvislosti s činností obcí a měst při výkonu přeneseného výkonu státní správy.

Ministerstvo vnitra ČR

Opět se bude zkoumat přívětivost úřadů obcí ORP, sbírat příklady dobré praxe a bude prostor pro společné setkání opět na konferenci Moderní veřejná správa v Olomouci.

Přívětivý úřad

Ministerstvo vnitra během února spustí tradiční motivační soutěž Přívětivý úřad, ve které mezi sebou soutěží městské úřady obcí s rozšířenou působností.

Přívětivý úřad

Předmětem porovnávání opět budou služby poskytované klientům. Hodnoceny budou online aplikace, digitalizace služeb, přístupnost úřadu, transparentnost radnice, komunikace s občany a další kategorie moderního pojetí klientských služeb.

Toto ocenění je připraveno pro úřady, které nabízí komplexní servis v nadstandardní kvalitě a jsou průkopníky v zavádění moderních nástrojů (například informačně-technologických) a způsobů řízení kvality. V minulém roce si první tři ceny odnesly: Městský úřad Litoměřice, Magistrát města Liberce a Městský úřad Žďár nad Sázavou.

V roce 2019 se do soutěže zapojilo téměř 150 úřadů obcí s rozšířenou působností, což znamená velkou konkurence. Do soutěže se mohou zapojit obce s rozšířenou působností, prostřednictvím vyplnění elektronického dotazníku, který rozesílá Ministerstvo vnitra datovou zprávou adresovanou starostům a tajemníkům úřadů (na počátku února).

Kritéria soutěže tvoří více než šest desítek položek a každý rok se aktualizují, aby odpovídala rozvoji služeb a potřebám klientů. Letos přibydou otázky věnující se udržitelnému rozvoji nebo přístupu ke zdravotně postiženým občanům.

Pro oceněné úřady je připravena již proslulá samolepka určená k výlepu na vstupní dveře úřadu stvrzující přívětivost poskytovaných služeb. Za uplynulá léta se stala značkou kvality. Ze zajímavých a pro klienty i úřady přínosných služeb byla sestavena sbírka příkladů dobré praxe, kterou je ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Školení Zastupitel v kurzu

Zastupitel v kurzu

V prvním pololetí 2020 se uskuteční třetí ročník oblíbených kurzů pro zastupitele měst a obcí, kterými úspěšně prošlo již přes 700 zastupitelů. Vzdělávání je základním vstupem pro odpovědný výkonu funkce zastupitele obce. Občané, kteří se stávají zastupiteli, mají často o fungování veřejné správy a správě obce jen kusé představy. Proto se rozhodlo Ministerstvo vnitra vytvořit vzdělávací program šitý na míru potřebám zastupitelů. Tak vznikl projekt Zastupitel v kurzu.

Pro účastníky jsou připraveny tři kurzy, které ministerstvo vybralo na základě poptávky zastupitelů:

  1. práva a odpovědnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obce,
  2. veřejné zakázky malého rozsahu a
  3. strategické řízení a plánování obcí.

Kurzy mají navazující charakter, což znamená, že absolventem programu je jen takový zastupitel, který projde pouze všemi kurzy zároveň. Ty opět budou mít prezenční část a část e-learningovou. Z e-learningu účastníci načerpají základní teoretické znalosti a semináře se zaměří na praxi a výměnu zkušeností. Prezenční semináře budou probíhat v osmi krajských městech: Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Plzni, Liberci, Hradci Králové a v Českých Budějovicích. Kurzy jsou pro zastupitele zdarma.

První kurz, práva a odpovědnosti zastupitelů při nakládání s majetkem obce, bude probíhat v únoru a březnu. Zastupitelům vyjasní možnosti, kterými disponují při nakládání s obecním majetkem, a to rovněž z pozice opozičních zastupitelů. Cílem je zastupitelům představit jejich práva, povinnosti, ale zejména odpovědnosti. Probírán bude také střet zájmů a vykazování majetků veřejných funkcionářů. V neposlední řadě se kurz zaměří na správné uzavírání smluv.

Druhý kurz, veřejné zakázky malého rozsahu, který se bude konat v březnu a dubnu, je připraven speciálně pro potřeby menších zakázek, a doplňuje tak informace, které posluchači získali na školeních v roce 2019. Z podnětů zastupitelů se ukázalo, že nejčastěji řeší právě veřejné zakázky malého rozsahu, a právě proto byl připraven tento kurz. Ozřejmí například aktuální legislativu a pravidla zadávání, administraci veřejné zakázky nebo nástroje transparentnosti.

Třetí kurz je novinkou – strategické řízení a plánování obcí. Tento kurz je připraven na květen a červen. Představí výhody a správné nastavení strategického řízení a plánování v prostředí měst a obcí. Zastupitelé se dozvědí postup pro tvorbu strategických materiálů, jak zpracovat program rozvoje obce nebo jak uchopit strategické plánování v rozpočtu města a zajistit tak zdravé investice.

Kurzy pro Ministerstvo vnitra realizuje Institut pro veřejnou správu Praha, který se dlouhodobě věnuje zejména vzdělávání úředníků obcí a krajů. Semináře jsou vedeny zkušenými lektory z praxe, kteří je vedou s důrazem na praxi a diskusi. Pro zastupitele tak jde o jedinečnou příležitost ověřit si zcela konkrétní případy, které sami řeší. Absolventi navíc obdrží certifikát Ministerstva vnitra. Veškeré informace jsou k dispozici na webu www.zastupitelvkurzu.cz.

Moderní veřejná správa

Konference Moderní veřejná správa byla poprvé pořádána sekcí veřejné správy Ministerstva vnitra v roce 2016 a v letošním roce se v Olomouci uskuteční její pátý ročník ve dnech 10. a 11. června 2020. Součástí akce je každoročně výroční Národní konference kvality ve veřejné správě ve spolupráci s Radou kvality ČR a pořádajícím krajem či městem. Cílem národních konferencí je setkávání odborníků z oblasti kvality, předávání zkušeností a dobrých praxí při zavádění kvality ve veřejné správě. Podrobné informace o konferenci včetně možnosti přihlášek budou prezentovány na webu www.mvcr.cz.