K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace
56. Den malých obcí

Čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů u Hasičského záchranného sboru České republiky v programovém období 2014–2020

Datum: 19. 12. 2019, zdroj: OF 5/2019, rubrika: Dotace

Pokud jde o využití Evropských strukturálních a investičních fondů, je v programovém období 2014–2020 pro Hasičský záchranný sbor České republiky nejvýznamnějším dotačním titulem Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020.

Integrovaný regionální operační program pro období 2014–2020

Vizí Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020 (dále jen „IROP“) je „Konkurenceschopné obce a regiony tvoří konkurenceschopnou Českou republiku.“ Globálním cílem IROP je „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.“

Hasičský záchranný sbor České republiky se soustředil na využití specifického cíle 1.3 IROP, který nese název Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof. Uvedený specifický cíl se váže na investiční prioritu 5b „Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení.

Změny klimatu

Nejvýznamnějším projektem Hasičského záchranného sboru České republiky, který je v uvedeném specifickém cíli IROP realizován, je projekt Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu (ve zkratce „Změny klimatu“). Jedná se o projekt, který je realizován v letech 2016–2019, a jeho cílem je zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu, které bude provedeno s cílem zajistit rychlé a efektivní poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí. Cíle bude dosaženo pořízením specializované techniky a prostředků pro Hasičský záchranný sbor České republiky a jejich umístěním v exponovaných územích. V rámci projektu je pořizováno více než 130 kusů specializované techniky a prostředků, které budou určeny pro řešení mimořádných událostí z důvodu klimatických změn, konkrétně déletrvajícího sucha, orkánů a větrných smrští, nadprůměrných sněhových srážek nebo masivních námraz. Příjemcem podpory z IROP a realizátorem projektu je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky

Snímek z výcviku lezců v objektu, který byl pořízen v rámci projektu IROP
Snímek z výcviku lezců v objektu, který byl pořízen v rámci projektu IROP

Na uvedený cíl, tedy modernizaci Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky, se soustředí dva projekty, které jsou realizovány Hasičským záchranným sborem České republiky s využitím podpory z IROP. Jeden z nich je zaměřen na modernizaci střediska Brna v rámci Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky, druhý pak na modernizaci pracoviště Zbiroh citovaného zařízení. Oběma projekty jsou budovány nové a modernizovány stávající simulátory, trenažéry a výcvikové objekty a současně jsou pořizovány technologie, technické a technologické vybavení a pomůcky pro vzdělávání a výcvik členů jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému. Při modernizaci přitom je kladen důraz na vytvoření podmínek pro získání odborných znalostí a nácviku dovedností potřebných k řešení reálných situací. I v případě těchto projektů je příjemcem dotace Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Zajištění odolnosti

Vybrané hasičské záchranné sbory krajů v rámci IROP realizují projekty zaměřené za zajištění odolnosti nebo zvýšení odolnosti stanic hasičských záchranných sborů krajů s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. V tomto případě se jedná o projekty zaměřené na modernizaci stávajících stanic nebo výstavbu nových stanic, kdy hlavním cílem projektů obecně je zajištění adekvátní odolnosti stanic hasičského záchranného sboru kraje vůči účinkům mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a novými riziky tak, aby byla garantována přijatelná reakční doba pro efektivní nasazení sil a prostředků hasičského záchranného sboru kraje u mimořádné události. V obou případech se jedná o rizika déletrvajícího sucha, nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, vichřic a orkánů či havárií nebezpečných látek.

V rámci uvedené aktivity IROP jsou podpořeny stanice Milovice, Jaroměř, Nový Jičín, Přerov, Havlíčkův Brod, České Budějovice, Zlín, Zábřeh na Moravě.

Operační program Životní prostředí 2014–2020

Jedním z dalších dotačních titulů, který Hasičský záchranný sbor České republiky využívá v programovém období 2014–2020, je Operační program Životní prostředí 2014–2020. Zde se zaměřuje především na projekty energeticky úsporných objektů či na snížení energetické náročnosti stávajících objektů. Jako příklad můžeme uvést stanice Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko, Ústí nad Labem aj.

Více o projektech Hasičského záchranného sboru České republiky spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie