K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo tvorbu návrhové části Strategie regionálního rozvoje

Datum: 6. 8. 2019, zdroj: OF 3/2019, rubrika: Regiony

Ministerstvo pro místní rozvoj je aktuálně v závěru příprav Strategie regionálního rozvoje 2021+. Strategie se stane základním rozvojovým dokumentem regionální politiky České republiky a politiky soudržnosti v následujícím programovacím období. Tento příspěvek popisuje návrhovou část strategie podle jejích základních cílů.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

V přecházejícím článku o Strategii regionálního rozvoje (Obec & finance č. 3/2018) byly diskutovány výsledky analytického podkladu. Byly představeny základní závěry z analytické a problémové analýzy, na jejichž základě bylo definováno pět hlavních témat regionálního rozvoje. Tato témata se do návrhové části promítla jako strategické cíle, nejvyšší úrovně, a odpovídají pěti typům území, ve kterých se budou realizovat odpovídající aktivity. Potřeba definice specifických typů území vychází z požadavku na zohlednění potřeb a problémů těchto území.

Spolupráce v rámci široké platformy významných subjektů regionálního rozvoje zajistila naplnění textu dokumentu komplexním přehledem témat. Aktuálně je obsahem struktury návrhové části 59 typových opatření v šesti strategických cílech, pro které budou hledány navazující aktivity tak, aby dokázaly zajistit co nejefektivnější řešení problémů, kterým se věnují.

Mezi pět definovaných typů území patří Metropolitní oblasti, Aglomerace, Regionální centra a jejich venkovské zázemí, Strukturálně postižené kraje a Hospodářsky a sociálně ohrožené regiony. Rozsah prvních tří cílů pokrývá celé území ČR, zbývající dva se zaměřují na oblasti s dlouhodobými problémy v ekonomicko-sociální oblasti. Šestý strategický cíl prostupuje všemi typy území a orientuje se směrem ke zlepšení fungování veřejné správy a s ní spojených úkonů.

1. Mezinárodně konkurenceschopná metropolitní území adaptovaná na ekonomický, prostorový a populační růst („Metropolitní území“)

Metropolitní oblasti jsou nejvíce rozvinutá území s vysokým počtem obyvatel, soustřeďují velké množství ekonomických i výzkumných aktivit a občanské vybavenosti. Tento typ území zahrnuje metropolitní oblast Prahy, Brna a Ostravy.

V metropolích budou podporovány aktivity směřující ke zvyšování významu podniků v rámci globálních produkčních sítí, zlepšování kvality výzkumu a vědeckých pracovníků, a celkovému zkvalitnění spolupráce mezi podnikatelským, veřejným a výzkumným sektorem v oblasti inovací. V oblasti dopravy se opatření zaměřují na udržitelnou městskou mobilitu, zkvalitnění napojení na evropské metropole, ale i v rámci metropolitní oblasti, zejména zlepšením funkčnosti integrovaných dopravních systémů. Celková kvalita života v metropolích a jejich zázemí bude zvyšována za pomoci intervencí v oblasti občanské vybavenosti, konkrétně zlepšování dostupnosti sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb. Zvláštní důraz je kladem na vytváření podmínek pro dostupné bydlení, a to ve spojitosti s efektivním plánováním rozvoje měst a jejich zázemí. V neposlední řadě bude cílem zlepšit klimatické podmínky v území.

2. Aglomerace využívající svůj růstový potenciál a plnící úlohu významných krajských hospodářských, kulturních a akademických center („Aglomerace“)

Jedná se o jádra a zázemí převážně krajských měst s větším počtem obyvatel, silně rozvinutou sítí služeb, sloužící jako ekonomická, kulturní a vzdělávací centra. V této kategorii se nachází krajská města mimo tří metropolí, doplněná Opavou a Chomutovem-Jirkov.

V ekonomicko-výzkumné sféře bude třeba zvyšovat přidanou hodnotu produktů lokálních podniků za současného zkvalitňování výstupů výzkumných center. Prostředkem může být zlepšení spolupráce v rámci regionálních inovačních systémů, investice do infrastruktury podnikového poradenství, vědy a výzkumu. Dále budou podporována opatření v oblasti dopravy, konkrétně dobudování a zkapacitnění napojení na metropole, výstavba městských okruhů, zavádění moderních technologií v řízení provozu nebo rozvoj dopravy šetrné k životnímu prostředí. V oblasti kvality života bude kladen důraz na rozsah a úroveň sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb s cílem předcházet vzniku sociálního vyloučení. Neopomenuty nebudou ani aktivity týkající se kulturního potenciálu aglomerací. Obdobně jako u metropolitních oblastí, i v aglomeracích je třeba řešit prostorový rozvoj sídel, a to zejména vhodným plánováním výstavby, doplňkové infrastruktury nebo sídelní zeleně.

3. Hospodářsky stabilizovaná regionální centra představující snadno dostupná centra zaměstnanosti a obslužnosti příslušných funkčních regionů („Regionální centra a jejich venkovské zázemí“)

Regionálním centrem je myšleno malé až střední město s výraznou převahou dojížďky do zaměstnání a škol oproti jinému sídlu v zázemí. Tento typ sídla a jeho zázemí se může nacházet i v aglomeraci nebo metropolitní oblasti. Strategie navíc předpokládá dělení na regionální centra vyššího a nižšího řádu, a to z důvodu vyššího detailu při náplni aktivit. Příklady jsou např. bývalá okresní města jako Klatovy, Břeclav a Nový Jičín, nebo obce III. stupně jako Slaný, Otrokovice a Krnov.

Z důvodu nižšího hospodářského výkonu regionálních center a časté závislosti na malém rozsahu typů ekonomických činností bude hlavním úkolem rozšiřovat portfolio těchto činností. Součástí tohoto přístupu by mělo být zlepšení podmínek pro začínající a stagnující podniky, například intenzifikací poradenských služeb. V oblasti dopravy bude žádána lepší koordinace dopravy v regionu a zlepšování stavu komunikací, zejména silnic II. a III. tříd. Předcházení vzniku sociálně vyloučených lokalit by mělo být jedním ze stěžejních témat sociální oblasti. Kromě toho se dokument zaměří na prohlubování kulturních vazeb v území, zlepšování stavu občanské vybavenosti, infrastruktury vzdělávacích a sociálních služeb nebo třeba rozvoj vysokorychlostního internetu. Ve venkovském zázemí by mělo být pečováno o krajinu, půdy, vodní toky a ovzduší. Z toho důvodu budou podporovány aktivity týkající se moderního hospodaření s půdou, udržitelné péče o vodní toky nebo posilování role samosprávy v rozvoji obce. Dále bude rozvíjena výroba čisté energie z obnovitelných zdrojů, včetně infrastruktury sítí.

4. Revitalizované a hospodářsky restrukturalizované regiony přizpůsobené a flexibilně reagující na potřeby trhu („strukturálně postižené regiony“).

Na území strukturálně postižených krajů budou využity cíle, opatření a aktivity vycházející ze Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Pro tento typ území byla navržena opatření týkající se zvyšování počtu inovativních podniků a zahraničních investic, zkvalitnění výzkumné a inovační infrastruktury, rekvalifikací pracovní síly pro zvýšení kompetence na trhu práce, snižování sociálních nerovností a celkově výskytu sociálního vyloučení, a v neposlední řadě revitalizace životního prostředí po degradující průmyslové činnosti.

5. Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích („Hospodářsky a sociálně ohrožená území“)

Jako problémová území byly v dokumentu definovány takové regiony, které dlouhodobě vykazují zhoršený stav v ekonomických a sociálních ukazatelích. Z 206 regionů (205 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a Hl. m. Praha) bylo vybráno 73, které v součtu představují 25 % obyvatelstva ČR. Polohou jsou tato území z části krajské periferie, z části odpovídají území strukturálně postižených krajů. Předmětem dalšího vývoje této kategorie bude vnitřní typologie dle tematických problémů těchto území.

V hospodářsky a sociálně problémových území bude usilováno o tvorbu pracovních míst, ideálně v nově vznikajících malých a středních podnicích a v různých typech ekonomických činností. Tento přístup by měl být dále doplněn o zlepšenou nabídku ploch k podnikání a pracovní síly pro zahraniční investice. Nezaměstnanost může být dále řešena efektivním zaměstnáváním v rámci veřejných investic. Dále musí být zlepšeno dopravní napojení regionů na sídla vyššího řádu. Za další, v problémových regionech, budou podporovány aktivity v oblasti sociálních politik, tedy zamezování příjmové, sociální a energetické chudobě a s nimi spojeným rizikům sociálního vyloučení. Řešením by zde měly být intervence v oblastech vzdělávacích a sociálních služeb a podpory komunitního života. Velice důležité bude podpořit alternativní způsoby zajišťování občanské vybavenosti v obcích, jmenovitě například mobilní veřejné služby, sdílené prostory pro služby obchodní, pojízdné prodejny a jiné. Specifickým problémem problémových regionů bývají předčasné odchody ze vzdělávacího procesu, kterým by mělo být předcházeno.

6. Kvalitní plánování regionálního rozvoje přispívající k plnění cílů regionální politiky („Veřejná správa“)

Cílem této sekce bude celkově zvyšovat účinnost veřejné správy při plánování regionálního rozvoje. Jedná se aktivity zaměřené na zlepšení kooperace subjektů na různých úrovních v oblasti plánování a rozvoje, zavádění chytrých řešení a účinných nástrojů pro správu obcí a vznik projektů. Prostředkem by měla být i vyšší integrace správních agend do informačních systémů, lepší dostupnost dat v regionálním rozvoji nebo zpřesněné plánovací mechanismy.

Podoba struktury návrhové části SRR ČR 21+
Podoba struktury návrhové části SRR ČR 21+
Zdroj: MMR, vlastní zpracování.

Závěr

Ministerstvo pro místní rozvoj dále pracuje na implementační části. Součásti implementačního plánu bude detailní struktura nositelů a realizátorů jednotlivých aktivit, stejně tak jako finanční alokace, časový harmonogram, plán evaluací, rizik a synergických vazeb anebo představení integrovaných nástrojů pro budoucí programovací období. V plánu je celou Strategii předložit vládě do června 2019. Této problematice budeme věnovat samostatný článek.

Mgr. Zdeněk Opravil, Ph.D., Bc. Václav Štěpánek, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor regionální politiky

TOPlist
TOPlist