K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Zákon o střetu zájmů – blíží se termín pro podání oznámení

Datum: 12. 6. 2019, zdroj: OF 3/2019, rubrika: Legislativa

Od velké změny zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), která nastala v roce 2017 a kdy byli veřejní funkcionáři povinni učinit oznámení podle přechodných ustanovení změnového zákona, jsou v tomto roce veřejní funkcionáři povinni podávat v zásadě poprvé tzv. průběžné oznámení[1].

Toto oznámení jsou veřejní funkcionáři povinni učinit na základě § 12 odst. 2 zákona o střetu zájmů, a to ve lhůtě do 30. 6. 2019. Jelikož se toto datum nezadržitelně blíží, je vhodné připomenout si, na koho se tato oznamovací povinnost vztahuje a co je jejím obsahem. Pokud totiž veřejný funkcionář nepodá včas průběžné oznámení, bude jeho jednání posouzeno jako přestupek podle § 23 odst. 1 písm. f) zákon o střetu zájmů, za který je možné uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Kdo má povinnost podat průběžné oznámení

Předně je vhodné vymezit, na koho se vztahuje povinnost podat průběžné oznámení. Toto oznámení jsou povinni podat všichni veřejní funkcionáři uvedení v § 2 zákona o střetu zájmů, kteří začali s výkonem funkce nejpozději ke dni 31. 12. 2018. Pokud veřejný funkcionář započal s výkonem funkce ke dni 1. 1. 2019, povinnost podat průběžné oznámení se na něj nevztahuje. Takový veřejný funkcionář je povinen podat tzv. vstupní oznámení podle § 12 odst. 1 zákona o střetu zájmů, a to do 30 dnů ode dne, kdy vznik jeho funkce zapíše příslušný podpůrný orgán podle § 14a zákona o střetu zájmů.

Za jaké období se průběžné oznámení podává

Veřejný funkcionář, který je dle výše uvedeného povinen podat průběžné oznámení, je povinen identifikovat správné období, za které se oznámení podává. V současné době se průběžné oznámení podává za období od 1. 1. 2018 (příp. od pozdějšího data, a to od faktického vzniku funkce, nebo ode dne, kdy veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů naplnil některou podmínku uvedenou v § 2 odst. 3 téhož zákona) do 31. 12. 2018. Pokud by veřejný funkcionář v oznámení neuvedl celé období výkonu své funkce v roce 2018, mohlo by jeho oznámení být považováno za neúplné a mohl by tím naplnit skutkovou podstatu přestupku uvedeného v § 23 odst. 1 písm. e) zákona o střetu zájmů.

Obsah průběžného oznámení

Průběžné oznámení se skládá ze 4 částí. Jedná se o oznámení o činnostech, příjmech, závazcích a o majetku.

Oznámení o činnostech

V rámci tohoto oznámení je veřejný funkcionář povinen uvést, zda v roce 2018:

  1. podnikal nebo provozoval jinou samostatnou výdělečnou činnost,
  2. byl společníkem nebo členem podnikající právnické osoby,
  3. byl členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby,
  4. vykonával činnost v pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru, nešlo-li o vztah nebo poměr, v němž působil jako veřejný funkcionář a
  5. byl provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku, anebo společníkem, členem nebo ovládající osobou právnické osoby, která je provozovatelem rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydavatelem periodického tisku.

Oznámení o příjmech

V rámci oznámení o příjmech je veřejný funkcionář povinen oznámit, zda během roku 2018 získal jakékoliv peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, zejména dary (mimo dary, které již uvedl v rámci oznámení o majetku – viz níže), odměny, příjmy z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dividendy nebo jiné příjmy z účasti nebo činnosti v podnikajících právnických osobách. Tyto příjmy podléhají oznámení, pokud ve svém souhrnu přesáhnou částku 100 000 Kč. Do tohoto limitu se nezapočítává příjem, který plyne veřejnému funkcionáři z vykonávané funkce (nemusí se nutně jednat o tu, za kterou podává oznámení). Dále se do uvedeného limitu nezapočítává příjem manžela veřejného funkcionáře ani dary, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč.

Oznámení o nesplacených závazcích

V oznámení o nesplacených závazcích za rok 2018 veřejný funkcionář oznámí nesplacené závazky, zejména půjčky, úvěry, nájemné, závazky ze smlouvy o nájmu s právem koupě nebo směnečné závazky, pokud souhrnná výše závazků přesáhla k 31. 12. 2018 částku 100 000 Kč.

Oznámení o majetku

Této části oznámení podléhá majetek, který veřejný funkcionář nabyl v průběhu roku 2018. Konkrétně zde veřejný funkcionář uvede nabyté věci nemovité, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích, a to bez ohledu na jejich hodnotu. Dále v rámci tohoto oznámení uvede movité věci určené podle druhu (osobní automobil, cenné obrazy, šperky, pohledávka – např. bankovní účet), avšak z nich jen ty, jejichž hodnota ve svém souhrnu přesáhla částku 500 000 Kč. Do tohoto limitu se nezapočítávají věci, jejichž cena je nižší než 50 000 Kč. Oznámení o majetku podléhá jak majetek, který je ve výlučném vlastnictví veřejného funkcionáře, tak majetek, který má ve spoluvlastnictví (i ve společném jmění manželů).

Negativní oznámení

Veřejný funkcionář je povinen podat průběžné oznámení i v případech, kdy žádná oznamovaná skutečnost na straně veřejného funkcionáře nenastala (např. veřejný funkcionář nemá nesplacený závazek, který by podléhal oznamovací povinnosti, neboť nenaplňuji zákonem předvídaný limit; veřejný funkcionář nebyl v konkrétním období členem statutárního orgánu, členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby).

Způsob podání oznámení

Pokud veřejný funkcionář podává oznámení skrze elektronický registr oznámení, je jeho oznamovací povinnost splněna kliknutím na tlačítko „ODESLAT OZNÁMENÍ DO REGISTRU“. V praxi dříve docházelo k tomu, že veřejní funkcionáři klikli jen na tlačítko „ULOŽIT“, kterým však nedošlo k odeslání oznámení. Výsledkem tak bylo nesplnění oznamovací povinnosti. V letošním roce však došlo k úpravám registru oznámení, díky kterému jsou již jednotlivá tlačítka rozlišena. V současné době tak lze kromě použití uvedeného tlačítka pro odeslání do registru oznámení kliknout na tlačítko „ULOŽIT ROZPRACOVANÉ OZNÁMENÍ“.

Po odeslání již nemůže veřejný funkcionář dané údaje měnit. Pokud by však taková potřeba vyvstala, je nezbytné, aby dotyčný veřejný funkcionář kontaktoval Ministerstvo spravedlnosti s žádostí o zpřístupnění podaného oznámení za účelem opravy nebo doplnění některých údajů. Případně může veřejný funkcionář podat oznámení nové, správné a kompletní a současně požádat opět Ministerstvo spravedlnosti o provedení výmazu původně podaného oznámení.

Druhým způsobem, jakým může veřejný funkcionář své oznámení učinit je jeho podání prostřednictvím portálu veřejné správy, kdy veřejný funkcionář vyplněné oznámení zašle Ministerstvu spravedlnosti do datové schránky.

Závěr

Význam splnění povinnosti podat průběžné oznámení do 30. 6. 2019 je spojen nejen s naplněním účelu zákona o střetu zájmů, ale také s odpovědností veřejného funkcionáře v případě, kdy by tuto povinnost nesplnil. Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání tohoto oznámení běží od 1. 1. 2019, je poskytnut dostatek prostoru pro to, aby veřejný funkcionář toto oznámení nejen řádně vyplnil, ale také fakticky podal Ministerstvu spravedlnosti buďto prostřednictvím registru oznámení nebo datové zprávy.

Poznámky

  1. JANTOŠ, M., TĚŽKÝ, V., POSPÍŠIL, P. Zákon o střetu zájmů. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 99 a násl.

JUDr. Michal Jantoš, Mgr. Václav Těžký, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

TOPlist
TOPlist