Tajemníci na konferenci ISSS

6. 5. 2019 OF 2/2019 Události

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů bylo odborným partnerem a spolupracující institucí letošního ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) již po jedenácté.

V tomto roce si Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR připomíná výročí 25 let od svého založení. Při té příležitosti a v souvislosti s proběhlým 22. ročníkem konference ISSS určitě není od věci lehce zapátrat v archivu a připomenout si vzájemné aktivity a spolupráci v rámci této odborné konference.

ISSS

Tajemnice a tajemníci úřadů územních samosprávných celků se konference ISSS účastnili od jejího počátku, aby pro svá města nasbírali informace o tom, co se na poli elektronizace chystá a kam směřuje e-government. Kromě absolvování jednotlivých seminářů odborného programu si vždy předávali informace a zkušenosti v této oblasti vzájemně mezi sebou, scházeli se ve skupinkách a společně diskutovali aktuální problematiku. V roce 2005 se z iniciativy tehdejšího „domácího“ královéhradeckého tajemníka Radka Balouna uskutečnilo první oficiální setkání tajemníků jako součást programu konference. O tři roky později, v roce 2008 se Sdružení tajemníků stalo odborným partnerem jedenáctého ročníku ISSS a v pozici spolupracující instituce tak působí dodnes.

Na letošním ročníku ISSS se uskutečnilo oficiální setkání tajemníků popatnácté, tomuto půlkulatému výročí odpovídala i skladba hostů setkání. S více než 50 přítomnými tajemníky přišlo diskutovat dvanáct významných osobností veřejné správy, v čele s poslancem a předsedou sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ivanem Bartošem a náměstkem ministra vnitra Petrem Mlsnou. Setkání se uskutečnilo za podpory statutárního města Hradec Králové, spolupořadatelkou byla tajemnice magistrátu města Markéta Bartušová.

Setkání tajemníků na konferenci ISSS
Setkání tajemníků na konferenci ISSS

Přítomné tajemníky i hosty přivítal výkonný ředitel konference ISSS Tomáš Renčín, dvouhodinové setkání moderoval předseda Sdružení tajemníků a tajemník Magistrátu města Děčín Jaromír Zajíček. Prakticky ihned od počátku setkání se rozvinula mezi hosty a přítomnými vedoucími úřadů živá odborná diskuse.

Ivan Bartoš seznámil posluchače s aktuálním projednáváním legislativy, která se týká komunální oblasti, elektronizace a ochrany osobních údajů. Nabídl tajemníkům možnost spolupráce při tvorbě legislativy a její novelizace v odborné rovině a zpětné vazby z praktického naplňování v území.

Petr Mlsna informoval o záměrech ministerstva vnitra k dalšímu financování výkonu přenesené působnosti státní správy na městech a obcích. Ministerstvo si nechalo zpracovat analýzu nákladovosti některých agend, vykonávaných v přenesené působnosti. Mnohá města a obce sledují své náklady na tyto agendy rovněž, avšak výsledné hodnoty se od těch, kterými disponuje MV, odlišují, mnohde i velmi výrazně. Sdružení tajemníků proto na jednání svého předsednictva, které se uskutečnilo před konferencí ISSS, zřídilo svoji pracovní skupinu k problematice nákladovosti a příspěvku na přenesenou působnost, jejíž výstupy budou společně s ministerstvem vnitra porovnány s výstupy analýzy MV a dojde ke společnému odbornému jednání s cílem připravit obecně přijatelný model hodnocení a přípravy případného přechodu na výkonový model financování přenesené působnosti. Ke společnému postupu se přihlásil i Svaz měst a obcí ČR, jehož výkonná ředitelka Radka Vladyková se setkání rovněž zúčastnila a zapojila se aktivně do diskuse.

Mezi tajemníky poprvé přišel i vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Posluchače zahrnul velkým množství novinek a záměrů v oblasti elektronizace státní a veřejné správy, informoval o přípravě zákona o právu na digitální služby.

Diskuse se nevyhnula ani tématu připravované rekodifikace stavebního práva, s jejímiž hlavními pilíři v procesu jednotlivých řízení a likvidací stávající struktury stavebních úřadů nesouhlasí Svaz měst a obcí ČR ani tajemníci. Proti nabourání osvědčeného a systémového spojeného modelu územní veřejné správy ostře vystupuje i ministerstvo vnitra, kompetentní ke koordinaci výkonu veřejné správy.

Přítomní vedoucí úřadů měst a obcí setkání vyhodnotili jako velmi přínosné, hosté poděkovali za možnost vzájemné diskuse a poskytování zpětné vazby. Všichni se pak shodli na potřebě takovýchto setkání, na kterých je možná otevřená diskuse a bezprostřední reagování na dotazy a problémy z území i centrálních orgánů.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR