Výstava 100 let proměn hranic našich regionů

28. 2. 2019 OF 1/2019 Události

Zveme vás na jedinečnou panelovou výstavu 100 let proměn hranic našich regionů, která vás provede vývojem územně správního členění státu během posledního století. Putovní výstavu připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Výzkumným centrem historické geografie v rámci loňských oslav Společného století k výročí 100 let od vzniku Československa. K vidění jsou unikátní reprodukované mapy, ale také mapy nově vytvořené speciálně pro tuto výstavu.

Z instalace výstavy v Národní knihovně
Z instalace výstavy v Národní knihovně

V roce 2018 jsme oslavili výročí 100 let od vzniku Československa, počátku státnosti České republiky. Během celého roku jsme byli svědky desítek až stovek akcí. Ministerstvo vnitra se do oslav zapojilo řadou výstav. Zaštítilo například tematické výstavy oblastních a zemských archivů nebo velmi úspěšnou výstavu Národního archivu České republiky Labyrintem dějin českých zemí, která probíhala mezi únorem a červencem v areálu Pražského hradu. V říjnu 2018 na úspěch navázala výstava 100 let proměn hranic našich regionů, která veřejnosti nabídla unikátní přehled o vývoji územně správního členění státu. Rok 2018 byl ale výročím i dalších tzv. osmičkových roků, které často přinesly období ztráty samostatnosti a svobody. Připomenuli jsme si například Mnichovskou dohodu (80 let), komunistický převrat (70 let), pražské jaro a jeho následného násilného potlačení a nástup normalizace (50 let). Výstava proto zahrnuje vize a realitu územně správního členění státu nejen ve svobodné první republice, ale také v okleštěné druhé republice, za protektorátu a v éře vlády Komunistické strany Československa, stejně jako v porevolučním demokratickém vývoji. Výstava se dále věnuje i některým specifickým územním celkům, jakými jsou například vojenské újezdy nebo specifické a nestandardní regiony (příhraniční území, vnější kraje či regiony národní paměti).

Cílem výstavy je představit široké veřejnosti historii reforem územně správního členění státu. Můžeme zde pro představu zmínit nejdůležitější momenty. Prvním význačným datem je jistě rok 1848 a jeho reformy, které ukotvily postavení samospráv, okresů a krajů a znamenaly tak první kroky k utváření moderního správního členění našeho státu. Za použití historické zkratky se následně posouváme do roku 1960, ve kterém Komunistická strana Československa schválila reformy, které zavrhly historickou tradici regionů a přizpůsobily územně správní členění státu potřebám centralizovaného hospodářství. Tehdy přepsaná soustava okresů a krajů a její přežitky i dnes komplikují efektivní správu státu, a to zejména z důvodu hospodářské ale i funkční proměny regionů. Dalším historickým skokem se dostáváme do revolučního roku 1989, který znamenal návrat samospráv a ideje decentralizace. Došlo k odbourání centralizovaného systému národních výborů a obce po čtyřiceti letech opět získaly samosprávu. Decentralizace pokračovala převedením části kompetencí krajů na okresní úřady. Nicméně přechod z centralizované správy na decentralizovanou s sebou nesl řadu problémů, které bylo potřeba řešit systémově. Budovanému spojenému modelu veřejné správy chyběly adekvátní instituce. Druhá fáze reformy územně správního členění státu začala v roce 1997, kdy došlo ústavním zákonem ke zřízení samosprávných krajů (vyšších územních samosprávných jednotek). Následovalo zrušení soustavy okresních úřadů jako reliktu centralizované správy, který již neodpovídal novým potřebám. Završením této fáze reformy bylo vytvoření soustavy obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností, na které byl přenesen výkon části agend státní správy tak, aby byla pro občany dostupnější. Tyto jednotky byly rozvrženy na základě odborného přístupu, který zahrnoval takové aspekty jako reálný význam center, funkčnost sídelní soustavy a potřeby občanů spojené se zvýšenou mobilitou.

Výstava nabízí také pohled do budoucna. Již zmíněné pozůstatky systému z roku 1960, i přes uvedené reformy a další kroky pro slaďování jednotek územně správního členění státu, stále způsobují obtíže. Jedná se například o dvojkolejnost veřejné správy, kdy vedle sebe existují dva typy krajů. Tento stav přispívá k nečitelnosti a neefektivitě veřejné správy. Výstava se tak zabývá také návrhem nového zákona o územně správním členění státu, který byl vládě ČR předložen na konci roku 2018. Zákon věcně spočívá ve zrušení krajů z roku 1960, ponechání územních obvodů okresů, určení správních obvodů obcí s rozšířenou působností jako základních jednotek územně správního členění státu a odstraněním neskladebnosti mezi okresy a správními obvody obcí s rozšířenou působností.

Vernisáž výstavy se konala dne 17. října 2018 v prostorách Národní knihovny České republiky v historické budově Klementina v Praze. Doprovázela ji stejnojmenná odborná konference, která se konala na Magistrátu hlavního města Prahy. Na konferenci vystoupili přední čeští odborníci na historii a vývoj územně správního členění státu, stejně jako osobnosti z praxe příprav reforem. Prostor byl věnován také zástupcům samotných územně správních jednotek.

Jako první mohli výstavu spatřit návštěvníci v Praze, kde byla umístěna do konce října 2018 v prostorách Škodova paláce, který je jednou z budov Magistrátu hlavního města Prahy. Následně se výstava v měsíční frekvenci přesunula do jednotlivých krajů do prostorů krajských úřadů, které jsou bezplatně přístupné veřejnosti. V listopadu 2018 byla výstava k vidění v Ústí nad Labem, v prosinci poté v Ostravě. Rok 2019 zahájila v Karlovarském kraji a dále se bude přesouvat do Plzeňského, Jihočeského, Zlínského, Jihomoravského a Královéhradeckého kraje. Druhou polovinu roku 2019 ji budete moci navštívit v Olomouckém, Středočeském a Libereckém kraji, dále v Kraji Vysočina a nakonec v Pardubickém kraji.

Ing. Mgr. David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR