Počátky obnovy venkova

24. 1. 2019 OF 5/2018 Regiony

Hostem konference Venkov 2018 byl také Dr. Erwin Pröll, předseda Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice, s jehož jménem se pojí počátky obnovy venkova u nás.

V roce 1990 vzájemné kontakty mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem, kde byl tehdy Dr. Pröll zemským hejtmanem, umožnily poznat Program obnovy vesnice, který Rakušané úspěšně realizovali. Uskutečnilo se několik desítek návštěv rakouských vesnic a prohlídek výsledků obnovy. Již v dubnu 1990 vyšla první publikace, obsahující překlady dolnorakouských a bavorských směrnic pro obnovu vesnic, která byla inspirací k tvorbě českého Programu obnovy vesnice. Skupina projektantů a zástupců kraje se v červnu 1990 účastnila slavnosti obnovy vesnice v Hainburgu, kde vznikla dohoda o uspořádání semináře v Brně o rakouských zkušenostech s uskutečňováním obnovy venkova.

Organizátorem semináře byl Ing. Jan Kruml, pozdější předseda Spolku pro obnovu venkova a iniciátor soutěže Vesnice roku. Seminář byl prvním krokem k realizaci obnovy venkova v našich podmínkách a sborník jeho dokumentů byl první motivační publikací a také učebnicí metod obnovy venkova, založené na angažovanosti občanů a cílevědomé spolupráci vládní politiky. Tehdejší projev Erwina Prölla ani po téměř třiceti letech neztratil na aktuálnosti.

Projev Dr. Erwina Prölla (říjen 1990)

Jsem velice šťasten, že se obnovují vztahy mezi námi. Spolupráce již počala mezi našimi a vašimi odborníky a těší mne, že obnova vesnice má u vás dobrý ohlas. Politika obnovy venkova je vskutku ideou, překračující hranice a stane se součástí globálního evropského proudu. Budoucí spojená Velká Evropa nemůže na malou vesnici zapomenout, naopak: musí dbát, aby byla prosperující, kulturně aktivní a vzkvétala v čistém prostředí.

Filosofie obnovy vesnice

Především je důležité, abychom si řekli o filozofii obnovy vesnice a o cílech této politiky: Výchozí situace je na obou stranách rozdílná. Na vaší straně musíte provést velké nápravy chyb, způsobených stranickým centralismem. My jsme se dostali pod kola technicistického pokroku. Vše jsme podřizovali materiálnímu blahu a ztratili jsme cit pro tradici, pro harmonii, pro lidské měřítko. Odnaučili jsme se žít společně a stávali jsme se společností egoistů. Teprve po kritickém zhodnocení naší minulosti můžeme vyjádřit ideový základ úsilí o novou vesnici: Obnova musí vzejít z ní samé. Nemůže přijít z města, či z centrálních úřadů. Venkovští lidé to cítí nejlíp. Vlastní iniciativa zdola je základem správné venkovské politiky. Obnova vesnice musí být společnou věcí i pojivem, udržujícím společnost.

Metody práce

 • Nejdůležitější je převést odpovědnost za obnovu a rozvoj z centrálních míst do vesnice, vrátit jí její rozhodování. Teprve to, co přesáhne její síly, může pomáhat nadřazená jednotka.
 • Aby obyvatelstvo prokázalo svou iniciativu a schopnost utvářet vlastní životní prostředí, potřebuje být organizováno, nejlíp v nějakém sdružení.
 • Základním nositelem autonomie a občanských práv je obec se svou volenou samosprávou a svými finančními prostředky.
 • Rozsah vlastních finančních prostředků není mnohdy dostatečný. Proto jsou tu zemské zdroje, které na obnovu přispívají.

Otázky řízení obnovy vesnice

 • Úspěch lze docilovat pouze tam, kde je pevný řád a režim, dodržující určité zásady.
 • Je třeba mít řídící opatření, která dají každému občanovi, obci, ale i širší oblasti optimální možnosti rozvoje. K tomu slouží územní plány obcí. Ty jsou současně i nástrojem ochrany naší krajiny a přírody.
 • Obnovu vesnice spojujeme se souvisejícími ekologickými opatřeními a odpadovým hospodářstvím.
 • důležité je věnovat pozornost památkové péči; ta nebyla v minulosti dostatečně pěstována a podporována. Musíme zapojit co nejvíce lidí ke vztahu k historii a k získání citu k jejím hodnotám.
 • Plán, či projekt obnovy vesnice je srdce, či duše politiky obnovy vesnice. Při projednávání mohou vzniknout konflikty, které se musí citlivě řešit, aby byl plán efektivní a kvalitní.
 • Jedna z nejdůležitějších činností je propagační práce a motivace obyvatel. Jde o to, abychom vyvolali angažovanost, vlastní iniciativu lidí, ochotných podílet se na společném díle. To je pevným sloupem, na kterém obnova vesnice stojí.
 • V minulých letech se obce ptaly: „Dáš nám, státe, peníze? Pak bychom třeba něco udělali“. Nyní jde o něco opačného. Nyní je třeba osobně se účinně angažovat a potom se ptát, jakým způsobem můžeme pomoci.
 • Jsou metody k přípravě obnovy vesnice: výchovnou akci jsme nazvali „Za Rakousko krásnější“. Ta našim spoluobčanům otevírá oči, když vidí krásu našich vesnic, pěkné fasády domů, i to, co jsme v minulosti zničili.

Osvěta a motivace

Ve venkovské politice je možné pomocí osvěty a motivace dosáhnout dobrých výsledků. Naše společnost je jedinečnost, kterou cítíme nejen v našich mozcích, ale především v našich srdcích. Citový vztah je pro čin o mnoho důležitější a při motivaci musíme sázet na srdce a já jsem přesvědčen, že sázíme dobře.

Jako zemský politik jsem často na cestách po naší zemi. Když se pozdě večer vracím, usínám. Když se v naší malé vesnici – kde znám každý dům a vinařský sklep – probudím, mám krásný pocit: Jsem doma. To je ta moje, ta naše vesnice, která je jediná v celém světě. Zde jsem doma.

Na tento vztah k domovu musíme vsadit v obnově vesnice. Právě to je podstatné, aby naše budoucí Velká Evropa zůstala natrvalo naším domovem pro dalších tisíc let. Žádná uniforma, žádná „čistá“ architektura, ale identifikace každého občana v jeho prostředí, s pocitem „tady jsem doma“, se všemi výhodami i nevýhodami místa. Tento vztah k místu je důležitý u nás, ale i u vás, i také v celé Evropě.

Na závěr

Závěrem shrnuji hluboké přesvědčení, že vesnická politika má budoucnost:

 1. Právě obnovou vesnice vzniká nová forma a chápání demokracie, v níž každý občan má nejen pocit sounáležitosti, ale i svůj určitý úkol, svou povinnost podílet se na společném díle.
 2. Obnova vesnice znamená, že potřebujeme u každého občana docílit vědomí, že vše vytváříme společně, že pouhé „JÁ“ vyloučíme a máme pocit „MY“, pocit společenství.
 3. Obnova vesnice je cestou k podpoře sebevědomí venkova, dostat jej z komplexu podceňování. Vesnice musí být schopnou a trvanlivou jednotkou.
 4. Obnova vesnice je tvořená podle lidských měřítek, správných dimenzí, bez přehánění, s omezením našich zlozvyků. Naši úměrnost a disciplínu další generace ocení.
 5. Při obnově vesnice má srdce přednost. Nechme hovořit své srdce, aby znovu lidé emocionálně prožívali svůj život, svou práci, své vztahy. To je ten správný ukazatel!
 6. Právě obnova vesnice je nástrojem, který vytváří přirozenou identifikaci, kdy každý má mít pocit: tady jsem doma, tady mám své kořeny, tady jsem to spoluvytvářel, tady musím přiložit ruku k dílu pro svoje děti, tady je domov, ve kterém stojí za to žít!

To je vrchol našich pocitů a snažení – cítit se doma. Důležité je, abyste našli sílu radovat se i z drobných úspěchů. Malé úspěchy se budou množit a vytvoří úspěch velký. Přeji vám ve vašem díle a společenství hodně zdaru.

na základě podkladů Ing. Jana Krumla