Aktuální informace Sdružení tajemníků

15. 10. 2018 OF 4/2018 Reforma veřejné správy

Výkonná rada a předsednictvo Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů několikrát projednávaly problematiku nestandardního metodického přístupu Ministerstva práce a sociálních věcí k odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků, vykonávajících sociální agendy, resp. jejich zařazování do platových tříd.

Přístup MPSV, které bez ohledu na dosavadní koncepci vyvážené proporcionality odměňování zaměstnanců úřadů na jednotlivých úsecích výkonu veřejné správy, zejména přenesené působnosti, vyzdvihuje jednu skupinu zaměstnanců oproti ostatním, a to bez projednání či informování jejich zaměstnavatelů, vyvolává nežádoucí rozpory v rámci organizačních struktur jednotlivých úřadů, a to i v případě stejně časově, pracovně i psychicky náročných agend. Vedoucí úřadů jsou si vědomi náročnosti sociální práce a potřeby její ocenění, nicméně nelze tuto problematiku vytrhnout z kontextu systémového odměňování ve veřejné správě. Sdružení tajemníků se proto otevřeným dopisem z 31. srpna 2018 obrátilo na ministryni práce a sociálních věcí s žádostí o nápravu tohoto stavu a změnu komunikace případných dalších změn. Čtenářům zveřejňujeme celý text otevřeného dopisu.

Vážená paní ministryně,
jako předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., se na Vás obracím tímto otevřeným dopisem. Členové sdružení, kterých je v současné době téměř 400, stejně tak jako ostatní vedoucí úřadů měst, městských částí členěných statutárních měst, městysů a obcí (statutární zástupci zaměstnavatele – personální ředitelé úřadů), jsou značně znepokojeni velice nebezpečným trendem v oblasti rozhodování o zařazení zaměstnanců do platových tříd, který se ve výraznější podobě objevil zejména v letošním roce a který se dotýká zejména pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí.

Podle našeho názoru došlo k několika, velmi nešťastným, vyjádřením úředníků Vámi řízeného ministerstva k platovému zařazování zaměstnanců územních samosprávných celků. Ve více případech byla korespondence odeslána naprosto nesystematicky přímo vedoucím odborů sociálních věcí na jednotlivých úřadech. Jedná se zejména o dopis ze dne 13. 7. 2018, č. j. MPSV-2018/62891-231, podepsaný zástupkyní ředitele odboru ochrany práv dětí Mgr. Hanou Jamrichovou.

Domníváme se, že není zcela v souladu s úřední etikou a že je porušením služební subordinace, když jsou oslovováni přímo vedoucí odborů, kteří nerozhodují o zařazování zaměstnanců do tříd a jsou svým způsobem „naváděni“ k nárokování vyšších platových tříd u zaměstnavatele. Při neopatrném a necitlivém nakládání s informacemi, které jsou zasílány přímo zaměstnancům územně samosprávných celků z Vámi řízeného ministerstva, může dojít k nežádoucím situacím na jednotlivých úřadech. V několika městech již byly zaznamenány jakési incidenty, které vyvolali zaměstnanci, jimž byly takovéto informace poskytnuty. Uklidnění situace bylo poměrně velice obtížné.

Platná legislativa umožňuje rozhodovat o platovém zařazení pouze statutárnímu zástupci zaměstnavatele dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Je na něm, aby posoudil a zařadil příslušného zaměstnance do platové třídy. Děje se tak na základě komplexního posouzení platových zařazení v rámci celého úřadu při respektování Katalogu prací a služeb. Komunikaci o této problematice z úrovně ministerstva přímo se zaměstnanci považujeme za naprosto nestandardní a nepřijatelnou.

Vážená paní ministryně, dovoluji si Vás jménem Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s., požádat, aby na Vámi řízeném ministerstvu byla zjednána náprava v tom smyslu, že do budoucna bude problematika zařazování do tříd dle Katalogu prací a služeb konzultována s oprávněnými odpovědnými osobami na územních samosprávných celcích, což jsou jedině tajemníci měst a obcí a aby veškerá korespondence byla vedena pouze s těmito statutárními zástupci zaměstnavatele.

S pozdravem
Ing. Jaromír Zajíček, MPA, předseda STMOÚ ČR

Pro řešení této problematiky navrhlo MPSV, aby územní samosprávné celky nominovaly své zástupce do Celostátní komise pro hodnocení prací a tvorbu katalogů prací, což je poradní orgán ministra práce a sociálních věcí. Jejich účast by měla výrazně pomoci vzájemné komunikaci a přispět k tomu, aby katalog prací lépe odrážel potřeby územních samosprávných celků. Své zástupce tak do této komise nominovalo Sdružení tajemníků, vyzvána byla i Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.