Domovník – preventista. Specifický projekt prevence kriminality pro obce a města

16. 8. 2018 OF 3/2018 Sociální problematika

V minulém článku jsme představili projekt „Asistent prevence kriminality“. Dalším projektem, který se snaží reagovat na konkrétní potřeby obcí a měst s cílem pozitivně ovlivnit situaci především v sociálně vyloučených lokalitách je preventivní projekt „Domovník – preventista.“

Ministerstvo vnitra České republiky

Uvedený projekt byl pilotně vyzkoušen v roce 2013 v pěti městech ČR: Rotavě, Obrnicích, Orlové, Frýdku-Místku a Břeclavi. Jeho uplatnění je možné univerzálně, nejenom v lokalitách se sociálně vyloučenou klientelou.

Od 1. července 2013 tak bylo zaměstnáno celkem 17 domovníků s pomocí dotace Ministerstva vnitra rámci Programu prevence kriminality. V roce 2014 již byl podpořen vznik celkem 26 pracovních míst domovníků – preventistů (DP) ve 12 obcích celé ČR, v roce 2015 jich bylo celkem 23 v 11 obcích a v roce 2016 bylo podpořeno celkem 32 pozic DP ve 13 obcích s dotací ve výši 1 581 000 Kč. V roce 2017 bylo podpořeno z dotačního titulu „Program prevence kriminality na rok 2017 celkem 31 pozic Domovníků – preventistů v 11 obcích celé ČR v celkové výši podpory 1 502 000 Kč.

Projektový záměr pilotního projektu prevence kriminality DP je přímou odpovědí na stávající potřeby obcí zvýšit bezpečnost a veřejný pořádek v domech a jejich okolí, posílit osobní odpovědnost občanů za dodržování bezpečnostních standardů, společenských norem a nastolit systém opatření v rámci triády situační prevence kriminality: bezpečný občan – bezpečný dům – bezpečná lokalita.

Nová pracovní pozice

Vytvořením nové pracovní pozice domovníka se pomáhá řešit stávající neutěšená situace v oblasti správy bytového fondu obce, zejména v sociálně vyloučených lokalitách. Současně to výrazně napomáhá zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v dané lokalitě tzv. „řízenou samosprávou“ domu. Občanům žijícím a bydlícím v sociálně vyloučených či rizikových lokalitách projekt ukazuje, že i v nich se může bydlet čistě, na vyšší sociální úrovni a bezpečně, a to za dodržování jasně definovaných pravidel chování. Projekt zároveň pomáhá řešit alespoň částečnou zaměstnanost osob dlouhodobě nezaměstnaných.

Základním předpokladem a podmínkou udělení dotace a realizace projektu DP jsou následující podmínky:

 • dům či domy jsou ve vlastnictví obce a domovník – preventista bydlí (bude bydlet) v těchto domech či dokonale zná lokalitu, kde bude projekt pilotován;
 • obec vybírá domovníky standardním výběrovým řízením a zajistí jeho následnou profesní přípravu;
 • vytvoření podmínek pro částečné zaměstnání domovníků;
 • součinnost s „okrskářem“ – strážníkem obecní policie a asistentem prevence kriminality v dané lokalitě;
 • koordinace obsahu, postupu, vzdělávání, supervize a výstupů z projektu s odborem prevence kriminality.

Cílem projektu je zejména:

 • definovat pracovní pozici domovníků v systému bezpečnosti a veřejného pořádku;
 • nastolit systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů v bytovém domě všemi nájemníky;
 • snížit stávající rizika vandalismu, pohybu a pobytu nepovolaných osob a rušení nočního klidu;
 • vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání;
 • posílit odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku;
 • umožnit alespoň částečnou zaměstnanost osob dlouhodobě nezaměstnaných.

Cílem MV je projekt dále rozšiřovat analogicky podle vzoru úspěšného projektu Asistent prevence kriminality. Tomuto též přispívá, nový evropský projekt vážící se k cílové skupině podpořený z prostředků Operačního programu zaměstnanost.

Realizace projektu z prostředků EU

Dne 1. září 2016 se začal realizovat schválený preventivní projekt podporovaný z OP Zaměstnanost s názvem „Domovník – preventista účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci.“ Příjemcem podpory je odbor prevence kriminality MV ČR s rozpočtem 25,5 mil. Kč. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020.

Předmětem projektu je vytvoření nových účinných nástrojů pro sociální začleňování a boj s chudobou:

 1. Nástroj pro sociální začleňování a boj s chudobou – „Metodika výběru, činnosti a přípravy Domovníků – preventistů“
 2. Nástroje pro hodnotící a kvalifikační standardy nové pracovní pozice Domovníků – preventistů
 3. Nástroj pro výběr obcí (minimálně 10 obcí v ČR po dobu 24 měsíců). Metodický standard bude vycházet z obsahu Výzvy č. 29/2015. Zaručí mj. nemožnost kolize financování s jinými, již vyhlášenými Výzvami.

Na základě zpracování a uvedení do praxe těchto metodik a standardů vznikne v rámci Národní soustavy povolání (NSP) a Národní soustavy kvalifikací (NSK) nová pracovní pozice, která umožní osobám v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) nalézt své uplatnění na trhu práce, získat novou kvalifikaci.

Zaměstnání třiceti osob na pozici Domovník – preventista má v projektu dva základní výstupy:

 1. Zaměstnání 30 osob v nejméně 10 obcích v posledních 24 měsících realizace projektu na pozici Domovník – preventista, včetně ověření zpracovaných metodik a standardů v praxi.
 2. Přenos získaných doporučení dalším městům a obcím, které mají problémy s nájemníky těchto bytových jednotek v SVL a nabídka tohoto inovativního způsobu prevence v praxi.

Hlavním cílem projektu je nastavení a ukotvení nově vzniklého účinného nástroje sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci prostřednictvím ustavení pracovní pozice Domovník – preventista.

Dílčími cíli projektu je zpracování metodiky výběru, činnosti a přípravy domovníků – preventistů, vytvoření hodnotících a kvalifikačních standardů nové pracovní pozice, zpracování nového metodického standardu pro výběr obcí zavádějící tuto pracovní pozici a zaměstnat osoby z řad sociálně vyloučených či ohrožených.

Nabídka nové pracovní příležitosti bude realizována v rámci výběrového řízení a přednost při výběru budou mít osoby žijící v bytových jednotkách, ve kterých mají působit a dodržující základní pravidla, ochotné a schopné spolupracovat s ostatními bezpečnostními složkami a mající neformální autoritu u ostatních nájemníků.

Podrobnější informace

JUDr. Tomáš Koníček, pracovník odboru prevence kriminality MV ČR