K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Právní postavení místostarosty

Datum: 30. 5. 2018, zdroj: OF 2/2018, rubrika: Legislativa

Text o právním postavení místostarosty vznikl na základě dotazu: „Může místostarosta podepisovat za starostu objednávky? V naší obci rozlišujeme větší objednávky, u kterých bude následně uzavřena příslušná smlouva, ale i objednávky, které jsou menšího finančního rozsahu.“

Úvodem je potřebné zmínit právní postavení místostarosty, které je upraveno v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Podle § 104 odst. 1 obecního zřízení starostu zastupuje místostarosta, přičemž zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (pracovní neschopnost, těhotenství, dovolená apod.).

Rovněž je nutné poukázat na § 103 odst. 6 obecního zřízení, že pokud je starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo. Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů zastupitelstva obce.

V dané věci je také třeba vyjít z ustanovení § 103 odst. 1 obecního zřízení, podle něhož starosta zastupuje obec navenek. Z tohoto důvodu může starosta fakticky realizovat schválené právní úkony navenek, resp. slovy nového občanského zákoníku právní jednání za obec (např. uzavírat smlouvy, podepisovat objednávky apod.), přičemž k těmto úkonům již nepotřebuje žádného zvláštního pověření zastupitelstva obce či rady obce. Za uvedených podmínek tak může (místo starosty) činit i místostarosta.

Místostarosta obce může příslušný úkon realizovat i v případě, kdy nezastupuje starostu, a to v situaci, kdy jej k tomu pověřilo zastupitelstvo obce či rada obce formou usnesení, a to jak v jednotlivém konkrétním případě (ad hoc), tak i obecně pro neomezený počet typově shodných úkonů. Pravomoc místostarosty k určitému úkonu může vyplývat rovněž i z interních předpisů obce, resp. obecního úřadu (např. z organizačního řádu obecního úřadu). Takovéto pověření je naplněním znění § 104 odst. 1 obecního zřízení (zastupitelstvo obce může místostarostovi svěřit některé úkoly) či obecné úpravy uvedené v § 83 odst. 1 obecního zřízení, podle něhož je jakýkoliv člen zastupitelstva obce povinen plnit úkoly, které mu orgány obce uloží.

K dané věci lze zmínit rovněž zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, který v § 2 písm. d) stanoví, že vedoucím orgánu veřejné správy v obci je starosta obce. Podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona o finanční kontrole uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací vedoucí tohoto orgánu (v případě obce starosta) nebo vedoucí zaměstnanci jím pověření k nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operací (pověřen starostou může být právě i místostarosta). Zákon o finanční kontrole vyžaduje předběžnou kontrolu, že výdaj je krytý rozpočtem před vznikem závazku, ne až před samotnou úhradou, což znamená, že není možné kupř. vystavit (a podepsat) objednávku (nebo podepsat smlouvu) mající vliv na výdaj z rozpočtu obce, který není rozpočtován.

Lze tedy uzavřít, že místostarosta může podepisovat za starostu objednávky, a to jak v době jeho nepřítomnosti, tak i v době jeho přítomnosti, pokud to vyplývá z interních předpisů obce, resp. obecního úřadu, nebo z usnesení zastupitelstva obce či rady obce.

Mgr. Jan Břeň

TOPlist
TOPlist