K poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci reklamy se využívají soubory cookie. Informace o použití webu mohou být sdíleny s dalšími partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Další informace

Systémová ochrana nelesních dřevin

Datum: 14. 5. 2018, zdroj: OF 1/2018, rubrika: Životní prostředí

Přístup k ochraně silně stresovaných stromů v obcích a městech prochází v posledních letech masivními změnami. Fakt, že růstové podmínky pro stromy v urbanizovaném prostředí jsou dlouhodobě negativně ovlivňované celou řadou faktorů, není překvapení pro nikoho z odborníků.

Obr. 1. Injektáže – vpravo ošetřený strom, vlevo neošetřený
Obr. 1. Injektáže – vpravo ošetřený strom, vlevo neošetřený

Bojujeme nejen s vlivy stavební činnosti, zvyšujících se požadavků na zpevněné povrchy kolem stromů a s důsledky zimní údržby komunikací, ale i s faktory spojenými s nekvalitní či nekoncepční realizací pěstebních zásahů.

Část uvedených skutečností je průběžně řešena publikací oborových standardů, které pod názvem „Standardy péče o přírodu a krajinu“ na svých stránkách bezplatně zveřejňuje jejich garant – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (www.standardy.nature.cz). Aplikace znalostí a zkušeností zahrnutých v oborových standardech by měla pomoci zejména s odbouráním nevhodných a nekvalitních pěstebních postupů (řez stromů, ochrana při stavební činnosti apod.).

Zcela specifickou oblastí vlivů jsou ty, které lze jen těžko eliminovat. Jedná se především o vliv změny klimatu a znečišťování životního prostředí, které představují zejména ve větších městech stále významnější zátěž. Stromy, které jsou výrazně dlouhověké, mají velké problémy reagovat na tyto značně dynamické změny. Důsledkem je jejich fyziologické oslabení, které vytváří vstupní bránu pro řadu chorob a škůdců.

Rozsah těchto zdravotních problémů vylučuje možnost řešení pouze postupným odstraňováním dožívajících či silně napadených stromů. Nutné je i využívání profylaktických opatření s účelem podpory životních funkcí hostitelských dřevin či oslabení (potlačení) organismů patogenních.

V oblasti systémové ochrany mimolesní zeleně probíhá výzkum zejména v zahraničí. Aplikace pokročilých technologií byla v ČR v rozsáhlejším měřítku zahájena v roce 2015.

Společnost Safe Trees, s. r. o., v rámci své konzultační činnosti zahájila realizaci stromových injektáží jako nástroje ochrany stromů napadených chorobami a škůdci asimilačního aparátu a vodivých cest kmene. Postupné zvyšování zkušeností s aplikací ochranných prostředků a zkvalitňováním aplikačního vybavení přineslo velmi přesvědčivé výsledky v oblasti ochrany stromů napadených:

  • klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella),
  • chřadnutím jasanu (Chalara fraxinea – Hymenoscyphus pseudoalbidus),
  • grafiózou jilmu (Ophiostoma novo-ulmi),
  • spektra chorob a škůdců na listovém aparátu dřevin.

Aplikace prostředků pro individuální ochranu stromů probíhá s minimální invazí do živých pletiv hostitelské dřeviny a funkčnost používaných ochranných preparátů se pohybuje mezi jedním a dvěma roky.

V roce 2017 se zrealizovalo pomocí inovační technologie více než 1500 stromových injektáží po celém území České republiky (příklad viz obrázek 1). Jednotlivé aplikace byly zaevidovány na oborovém portálu www.stromypodkontrolou.cz a jsou podrobeny průběžnému monitoringu.

Obr. 2 Fytohormony proti jmelí – před aplikací, po aplikaci
Obr. 2 Fytohormony proti jmelí – před aplikací, po aplikaci

Další oblast snah o eliminaci vybraných škodlivých organismů je management jmelí (Viscum album), který byl zahájen v roce 2016 ve spolupráci s řadou měst a obcí, zejména v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Jmelí je zapsáno v povědomí občanů zejména jako zajímavý keřík využívaný v alternativní medicíně a lidových zvycích. Jeho masivní rozšíření v některých oblastech ČR má ovšem aktuálně rozměr ekologické katastrofy a kolonizované stromy pod náporem tohoto hemiparazita plošně odumírají. Řešení problému řezem stromů je jednak značně nákladné, jednak ho doprovází řada negativních vlivů. Především se dále omezuje objem asimilačního aparátu hostitelské dřeviny, což přispívá ke zvyšování úrovně jejího stresování. Navíc při napadení kosterních větví a kmene hostitelského stromu je odstraňování keříků jmelí řezem vyloučeno.

Slibné výsledky má projekt aplikace fytohormonů, které způsobují rozpad keříků jmelí v době vegetačního klidu hostitelské dřeviny. Technologie byla převzata z výzkumných projektů, které proběhly v USA. U nás bylo prokázáno, že nadpoloviční část ošetřených keříků jmelí (z celkem více než 2000 vzorků) vykazuje různá stadia ústupu – od chlorotizace listů a zastavení přírůstu až po úplný rozpad a zánik (viz obr. 2). Aktuálně byl dokončen monitoring pilotního projektu a projekt aplikační ochrany se dostal do druhé, ověřovací fáze. Ta bude probíhat do ukončení doby vegetačního klidu roku 2018.

Vývoj a ochrana hodnotných stromů v mimolesním prostředí je otázkou, která bude mít v budoucích letech stále vyšší prioritu. Budování zkušeností a aplikace moderních technologií je tedy nutná součást praxe profesionálních arboristických firem a společností. Více informací o uvedených technologiích je možné získat na konferencích a školeních pořádaných Českým svazem ochránců přírody (www.arboristickaakademie.cz).

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.,Safe Trees, s. r. o.

TOPlist
TOPlist