Městské kamerové dohlížecí systémy v praxi obcí a měst v České republice

20. 6. 2017 OF 2/2017 Legislativa

Mnoho obcí a měst se neustále potýká s drobnou kriminalitou na veřejných prostranstvích, která znepříjemňuje život místním občanům, návštěvníkům či dalším turistům.

V rámci protiprávní činnosti podporované ze státních prostředků jsou využívány městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS). Seznámíme se proto s několika důležitými aspekty z metodik v oblasti MKDS.

Základní principy provozu

Venkovní kamera městského kamerového dohlížecího systému
Venkovní kamera městského kamerového dohlížecího systému

Základní charakteristikou provozování a využívání městských kamerových dohlížecích systémů je jejich preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách. Kamerové systémy jsou instalovány v místech, kde se nejčastěji pohybují obyvatelé a návštěvníci měst, kde jsou koncentrovány kulturní, komerční a společenské instituce a kde jsou dopravní a společenská centra měst (např. náměstí, pěší a obchodní zóny, parkoviště, autobusové či vlakové nádraží, sídliště). Slouží k dohledu nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku či odhalování přestupků. Využívají se také k záznamu protiprávního jednání přestupců či pachatelů.

Provozování MKDS musí být v souladu se příslušnou legislativou (zákon o Policii České republiky, zákon o obecní policii, zákon o ochraně osobních údajů). Systémy musí monitorovat pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle § 34 zákona o obcích všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Riziková místa obcí a měst vhodná k nasazení MKDS stanovuje na základě podrobných analýz Policie České republiky.

MKDS přinášejí okamžitý výsledek (snížení kriminality ve vytipovaném místě), musí však být součástí celkové strategie prevence kriminality v určité lokalitě. Systémy jsou využitelné pro aktuální koordinaci činnosti složek Integrovaného záchranného systému při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů. MKDS se však musí stát součástí celkové strategie prevence kriminality v určité lokalitě.

Obrazový signál MKDS není určen pro veřejnost, ale pro malý okruh uživatelů – pouze Policie České republiky a obecní policie – a pro přesně vymezený účel. Režim dispečerského pracoviště MKDS musí být zajištěn tak, aby manipulaci s příslušnou technikou prováděla kompetentní a vyškolená obsluha a byl k němu zabráněn vstup nepovolaným osobám.

O tom, že je veřejné prostranství monitorováno, musí být občané města a jeho návštěvníci dostatečně a srozumitelně informováni, například pomocí informační tabule s textem „Tento prostor je pod nepřetržitým dohledem kamer městské policie“.

Kamerové systémy Policie ČR

Policie České republiky je oprávněna na základě § 79 zákona o Policii ČR, zpracovávat informace včetně citlivých údajů bez souhlasu subjektu, pokud je to nezbytné plnění jejích úkolů. Plněním úkolů policie se rozumí zejména ochrana bezpečnosti osob a majetku a zajišťování veřejného pořádku.

Policie ČR také může (§ 62) pomocí technických systémů, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných. Policie je povinna informace o zřízení takovýchto systémů vhodným způsobem uveřejnit. Způsob zveřejnění informace zákon neupravuje.

Využívání MKDS obecní policií

Monitorovací pracoviště městského kamerového dohlížecího systému
Monitorovací pracoviště městského kamerového dohlížecího systému

Instalace MKDS je zcela legální dle zákona o obecní policii. Vzhledem k tomu, že obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, znamená to, že zabezpečení veřejného pořádku je plně v její pravomoci. Pod pojmem veřejný pořádek je chápána ochrana pravidel chování lidí na veřejnosti, která nejsou sice výslovně formulována v právních normách, ale jejich zachování je podle panujících obecných názorů v určitém místě a čase nutnou podmínkou spořádaného společenského soužití. Tato neformalizovaná pravidla chování jsou právně závazná pouze v mezích právní normy, která obsahuje výslovně termín „veřejný pořádek“.

Na základě zákona je obecní policie oprávněna zpracovávat údaje, které potřebuje k plnění svých úkolů a může také tyto údaje poskytnout Policii ČR, orgánům obce a dalším orgánům, je-li to nutné k plnění jejich úkolů.

Obecní policie je dále oprávněna pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy z míst veřejně přístupných tzn., je možné provozovat systém průmyslových kamer a pořizovat záznamy, které samozřejmě lze využít jako důkazní materiál, a to i pro Policii ČR v případě potřeby.

Obecní policie je ovšem také povinna vhodným způsobem uveřejnit, že některé místo v obci je pod stálou kontrolou průmyslovou kamerou. Jakým způsobem se má informace zveřejnit, zákon neupravuje.

Příprava a realizace projektu MKDS

Prvním krokem je provedení a následné vyhodnocení bezpečnostní a „hodnotové“ analýzy. Bezpečnostní analýza ukáže na nejzávažnější bezpečnostní problémy v obci, ukáže předměty zájmu a možné cíle útoků pachatelů, ukáže, kdo jsou potenciální pachatelé a kdo jejich oběti apod. „Hodnotová“ analýza osvětlí míru pravděpodobnosti vzniku škod na majetku nebo na zdraví osob a na jakou míru je možné snížit pravděpodobnost vzniku těchto škod.

Potvrdí-li vyhodnocení analýz účelnost výstavby MKDS, doporučuje se provést následující kroky:

  1. Obrátit se zejména na příslušný uzemní odbor Policie ČR, obecní policii, odborníky odboru prevence kriminality.
  2. Obrátit se na oborové asociace, které zastřešují firmy podnikající v oblasti ochrany majetku a osob pro zpracování zadávacích podmínek pro vyhlášení veřejné soutěže (fundovaný zámysl – stanovení požadavků na systémové, technické a uživatelské řešení MKDS), vyhodnocení technické části jednotlivých nabídkových dokumentů, přejímce MKDS, posouzení technického stavu již provozované technologie ve vztahu k efektivnosti vynaložených prostředků atd.

Vnitřní směrnice, režimová opatření

Vnitřní směrnice monitorovacího pracoviště jednak musí akcentovat zákonné podmínky pro výkon práce dané obecnými pracovně právními předpisy a na straně druhé musí obsahovat určité odlišnosti, neboť činnost na tomto pracovišti se musí blížit standardům pro zvláštní režimová pracoviště.

K obecným pracovně právním předpisům patří v podmínkách obecní policie zejména zákoník práce a zákon o obecní policii. U příslušníků Policie ČR řeší tuto oblast zákon o služebním poměru a zákon o Policii ČR.

Celý komplex směrnic musí stanovit jednoznačná práva a povinnosti personálu ve vztahu k MKDS. Názvy směrnic mohou být různé, ale obsahem musí být zejména následující okruhy problémů:

  • Pracovní náplň obsluhy MKDS, Oblast ochrany osobních údajů, Způsoby a možnosti ovládání a nastavování kamer, Postup při pozorování scény, Vyhodnocování informací, Předávání poznatků kompetentním orgánům.
  • Ukládání informací – tvorba dokumentace, evidence záznamů, Předávání dokumentace, Ukládání a práce s dokumentací a její skartování.
  • Zaškolení obsluhy a pravidelné průběžné proškolování, Úprava vlastního výkonu služby ve dne, v noci, Součinnostní vztahy monitorovacího pracoviště s dalšími subjekty a prvky Integrovaného záchranného systému.
  • Seznamy oprávněných osob, které mohou vstoupit do prostor režimového pracoviště (obsluha, technici, kontrolní a nadřízené orgány) a dále seznam konkrétních osob, které jsou výlučně oprávněny systém ovládat – ostatní osoby nemají umožněn vstup.
  • Otázky mlčenlivosti a Kontrolní činnost.

Mimo dodržování stanovených pravidel je pro obsluhující personál velmi důležité jejich technické, taktické a právní proškolení. Každý operátor musí být důkladně proškolen na počátku své činnosti a měl by získat certifikát. V dalším průběhu, v předem stanovených termínech je nutné proškolení opakovat. O všech školeních se vede písemný přehled. Prvotní zaškolení provede instalační firma (běžné je bezplatné provedení). Další školení zajišťuje provozovatel systému.

Vlastní rozvrh pracovních hodin obsluhy musí být přímo úměrný velikosti města, počtu kamerových bodů, složitosti bezpečnostní situace a v neposlední řadě počtu možných a vhodných operátorů.

Jde o velice náročnou službu, nemající nic společného se zažitým stereotypem v posuzování práce různých strážných či hlídačů. Velmi vhodné je, a prozatímní zkušenosti z provozu MKDS to zcela potvrzují, když se operátoři během dne střídají. Mění se jak na operačním pracovišti, tak v normálních pěších či motorizovaných hlídkách ve městech, aby neztratili místní a osobní znalost, nebyli odtrženi od bezpečnostní reality ve městě a uměli organizovat z velína MKDS případný zákrok bezpečnostních sil.

Shrnutí

Je-li kamerový systém budován a provozován podle doporučovaných zásad velice podstatně přispívá ke snížení kriminality v konkrétní lokalitě a zvyšuje pocit bezpečí u občanů. Podle ohlasů občanů (průzkumy veřejného mínění, ankety, přímé dotazy apod.) je MKDS velice vítanou a požadovanou preventivní aktivitou státu. Občané chtějí mít zajištěn dokonalý pocit bezpečí na veřejném prostranství, vítají bezpečné lokality, kde se nemusí obávat o svůj majetek či zdraví.

MKDS velmi podstatně zefektivňují i venkovní výkon služby obecní policie. Tím se výrazně zlepšuje stav na úseku veřejného pořádku v dané lokalitě a vzrůstá důvěra občanů k policii. Kriminalita se sice zčásti přesouvá do jiných – vedlejších ulic, lokalit, ale na to reaguje policie a komunita operativně jinými opatřeními.

Kamerové systémy umožňují podchycení závadového jednání v samotném počátku a jeho dokumentaci. Mají význam i pro vedoucího pracovníka policie, který má možnost takto kontrolovat úkoly zadané policistům a strážníkům při instruktáži. Systém totiž dokumentuje i zákroky hlídky, chování a vystupování jejích členů.

MKDS mimo základní funkce – dohlížení na bezpečnostní situaci v daném místě – plní i funkci důvěryhodného odstrašování potenciálních pachatelů, tedy funkci nanejvýš preventivní.

Efektivita MKDS musí být neustále předmětem zájmu manažerů prevence kriminality, zástupců obcí, krajů, státních orgánů a institucí. Kamerové systémy vedou ke snížení kriminality v konkrétní lokalitě a zvýšení pocitu bezpečí u občanů.

Závěr

Na první pohled se může zdát, že oblast ochrany osobních údajů představuje jednoduchý problém. Při hlubším studiu však zjistíme, že její řešení vyžaduje spolupráci s odborníky. Má to mnoho výhod, zejména vysokou míru orientace odborníků v právních normách a jejich dlouhodobé praktické zkušenosti. To jsou aspekty, které pro obec či město znamenají omezení rizika možných pochybení a excesů.

JUDr. Tomáš Koníček, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR