Nejčastější dotazy k veřejnému opatrovnictví

12. 6. 2017 OF 2/2017 Sociální problematika

V roce 2017 obce obdržely celkem 315 milionů korun na výkon agendy veřejného opatrovnictví. Tato částka jim byla přičtena k příspěvku na výkon přenesené působnosti nad rámec jeho běžné výše. Částka byla určena na výdaje spojené s 10 872 opatrovanci a rozdělena mezi 1160 obcí a 27 městských částí hlavního města Prahy vykonávajících agendu veřejného opatrovnictví.

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR, který má tematiku financování veřejného opatrovnictví na starosti, připravil odpovědi na nejčastější dotazy představitelů územně samosprávných celků a osob řešících financování veřejného opatrovnictví v území. Včetně harmonogramu financování agendy pro rok 2018.

Bude příspěvek na opatrovnictví přiznán i na rok 2018 nebo se jednalo o jednorázovou finanční podporu?
Příspěvek na opatrovnictví bude každoroční a bude součástí příspěvku na přenesenou působnost i v dalších letech. Obce budou vyzvány krajským úřadem k oznámení počtu opatrovanců za účelem přiznání příspěvku na opatrovnictví, sběr dat bude probíhat v průběhu dubna 2017, přičemž rozhodným datum je stanoven na 31. 3. 2017.
Jak se bude zjišťovat počet opatrovanců pro příspěvek na rok 2018?
Sběr dat bude v roce 2017 probíhat obdobně, jako v roce 2016, přes krajské úřady (duben) s následnou verifikací od obcí (květen–červen 2017). Do dalších let přesný postup stanoví nový zákon, který již byl schválen vládou, nyní je projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Vzhledem k předpokládané délce legislativního procesu nelze počítat s účinností tohoto zákona v takové době, která by umožnila jeho využití pro příspěvek na rok 2018.
Na základě čeho se prokazuje a uznává počet opatrovanců
Počty opatrovanců se odvozují od pravomocných usnesení soudů o ustanovení obce veřejným opatrovníkem. Opatrovnictví vzniká právní mocí rozhodnutí soudu (§ 463, 465 Nového občanského zákoníku – dále jen NOZ). V rozhodnutí soud kromě omezení svéprávnosti opatrovance a jmenování opatrovníka určí rozsah jeho práv a povinností (§ 463 NOZ). Tento rozsah nemusí být shodný s právy, která jsou opatrovanci odebrána – mohou být v menším rozsahu, než jaká jsou opatrovanci odebrána, např. soud může osobu omezit v právním jednání a opatrovníkovi svěřit pouze některá právní jednání, přičemž některá právní jednání ponechá ve vlastní kompetenci soudu. Opatrovník však nemůže mít soudem svěřeno více oprávnění než ta, v nichž soud opatrovance omezil. Rozhodnout může soud jen na základě osobního kontaktu s opatrovancem, nebrání-li tomu nepřekonatelná překážka (§ 471 odst. 1 NOZ).
Obec je však rovněž veřejným opatrovníkem podle § 468 NOZ: „Smrtí opatrovníka nebo jeho odvoláním opatrovnictví nezaniká, a dokud soud nejmenuje opatrovanci nového opatrovníka, přechází na veřejného opatrovníka podle jiného zákona.“ Obec se tedy může stát ve výjimečných případech veřejným opatrovníkem i bez rozhodnutí soudu. Jde však vždy o tzv. hmotněprávní nikoliv pouze tzv. procesní opatrovnictví (pouze pro jedno řízení).
Obec se nyní stala veřejným opatrovníkem. Co máme udělat pro to, abychom získali příspěvek na opatrovnictví?
Počty opatrovanců pro výpočet příspěvku se nezjišťují průběžně, ale vždy k rozhodnému dni. Nepřihlíží se proto k takové změně počtu opatrovanců, ke které došlo mimo rozhodný den. Pokud se stala obec veřejným opatrovníkem po rozhodném dni (ale i naopak, pokud přestala být opatrovníkem), nemá to na výši příspěvku vliv. Počty opatrovanců bude obec hlásit znovu až pro přiznání příspěvku na opatrovnictví pro další rok 2018 v dubnu 2017.
Naše obec nedostala příspěvek na opatrovnictví na rok 2017, jak je to možné?
Seznamy s počty opatrovanců pro výpočet příspěvku na opatrovnictví sestavovaly krajské úřady a obce byly vyzvány dopisem Ministerstva vnitra, aby seznamy, zveřejněné na webových stránkách MV ČR, překontrolovaly a nahlásily případné nepřesnosti.
Některé obce nicméně v seznamu krajů nebyly uvedeny a ani jakoukoliv změnu do 15. 7. 2016 nenahlásily, proto jim nebylo možné na rok 2017 přiznat příspěvek na opatrovnictví. Příspěvek je součástí obecného příspěvku na přenesenou působnost.
Nahlásili jsme méně opatrovanců – zapomněli jsme nahlásit opatrovance – pro příspěvek na rok 2017. Jak příspěvek dostaneme zpětně?
Příspěvek na opatrovnictví je součástí příspěvku na přenesenou působnost a je schvalovaný v rámci státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou ČR. Zpětně ho proto není možné nárokovat.
Musí se příspěvek vyúčtovávat?
Příspěvek na veřejné opatrovnictví je součástí příspěvku na přenesenou působnost a platí tedy pro něj stejná pravidla jako pro jeho ostatní složky. Příspěvek na opatrovnictví tedy není předmětem vyúčtování.
Vedení obce přidělilo sociálnímu odboru na opatrovnictví méně, než činí příspěvek
na opatrovnictví. Má odbor „právo“ na celý příspěvek? Co lze z příspěvku na opatrovnictví platit?
Příspěvek na veřejné opatrovnictví je součástí příspěvku na přenesenou působnost. Je na rozhodnutí vedení obce, jak peníze rozdělí v rámci svého rozpočtu a na co budou využity. Primárně je příspěvek samozřejmě určen na zabezpečení agendy veřejného opatrovnictví, ale o konkrétním způsobu jeho využití rozhoduje vedení obce.
Jak bude probíhat financování pro rok 2018?
V průběhu dubna 2017 obce elektronickou formou nahlásily na výzvu příslušného krajského úřadu počet svých opatrovanců k rozhodnému dni 31. březnu 2017. Pro nahlášení sloužila standardizovaná tabulka, jejíž vzor obce obdržely spolu s pokyny na konci března 2017 od krajských úřadů. Do 5. května 2017 krajské úřady elektronicky sesbíraly od obcí vyplněné tabulky a zašlou je Ministerstvu vnitra. Od poloviny května do poloviny června 2017 probíhá kontrolní komunikace s obcemi o počtu nahlášených opatrovanců, včetně zveřejnění přehledu počtu opatrovanců v jednotlivých obcích na webových stránkách www.mvcr.cz. Dne 16. června 2017 poté dojde k uzavření seznamu s počty opatrovanců pro financování agendy veřejného opatrovnictví na rok 2018.
Materiály k problematice
  • Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky (poskytuje obcím základní orientaci v činnosti veřejného opatrovníka, upozorní na některá úskalí výkonu těchto činností a doporučí postup při některých životních situacích)
  • Informace k financování veřejného opatrovnictví (informace o způsobu nového financování veřejného opatrovnictví v rámci příspěvku na přenesenou působnost)
Jsou dostupné na webové adrese www.mvcr.cz/clanek/verejne-opatrovnictvi.