Krajské vzdělávací akce – platforma pro zvyšování kvality veřejné správy

25. 5. 2017 OF 2/2017 Ostatní

Krajská setkání tajemníků městských a obecních úřadů slouží jako oblíbený prostor nejen pro uskutečnění odborných seminářů, ale zejména pro vzájemnou výměnu informací, zkušeností, dobré i „špatné“ praxe.

minulém čísle jsem čtenáře informoval o aktivitách Sdružení tajemníků, naplánovaných pro letošní rok. Na základě četných dotazů tentokrát podrobně popíši osvědčený model krajských vzdělávacích akcí pro vedoucí úřadů měst a obcí.

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR má jako jeden ze svých nejdůležitějších cílů stanoveno cílené zvyšování kvality a rozvoj veřejné správy ve městech a obcích. Nástrojů k dosažen této mety je samozřejmě více, za stěžejní však považuje vzdělávání a vzájemnou výměnu zkušeností se zohledněním specifik a mnohdy odlišných problémů v jednotlivých krajích. Stanovy sdružení určují, že v každé z krajských sekcí STMOÚ ČR se musí každoročně uskutečnit nejméně dvě jednání a související vzdělávací akce. Tyto vzdělávací akce bývají jednodenní nebo dvoudenní a jsou mezi tajemníky velmi oblíbené.

Tematické semináře a výměna zkušeností

Časově nejrozsáhlejší součástí krajských setkání bývají odborné semináře na zvolené aktuální téma. Semináře se pak dle rozsáhlosti tématu konají v rozsahu jedné i několika hodin, jako lektoři jsou přizvání odborníci na řešenou problematiku. Někdy jsou lektory zástupci komerčních společností či nezávislí experti, jindy zástupci státních institucí. Pokud je odborníkem někdo z vedoucích úřadů, tak je využit i tento „vnitřní“ potenciál. V loňském roce mezi tématy vítězily registr smluv, zadávání veřejných zakázek, podjatost úřední osoby a generální podjatost obce, řízení a zvyšování kvality, regulace hazardu či pracovněprávní problematika – vnitřní předpisy, odměňování, evidence pracovní doby.

Naprosto nezastupitelná je vzájemná výměna zkušeností a dobré i „špatné“ praxe. Mnoho měst a obcí „prošlapává“ cestu ostatním při zavádění nových řešení nebo aplikaci nových předpisů v podmínkách měst a obcí.

Například tajemníci měst a obcí Královéhradeckého kraje již mnoho let připravují benchmarking zcela konkrétních situací v jednotlivých městech a určený zpracovatel porovnání prezentuje právě na krajských akcích, kde jsou výsledky benchmarkingu nejen představeny, ale podstupují diskusi a analýzu odchylek a hledání optimálního řešení vybrané problematiky. V roce 2016 tak byly porovnány a diskutovány třeba náklady na provoz městských organizací, zajišťujících technické, resp. komunální služby.

Členové krajské sekce z Vysočiny na svém březnovém setkání zase na příkladu výsledků soudního líčení v případě městských Technických služeb Velké Meziříčí diskutovali nad problémem legality zaměstnávání nezaměstnaných v rámci veřejné služby a jejich odměňování dle metodiky a pravidel MPSV.

Tato výměna zkušeností bývá mezi vedoucími úřadů hodnocena jako nejdůležitější aktivita při krajských akcích i v rámci celého tajemnického sdružení.

Spolupráce s krajskými úřady

Snímek z krajského setkání tajemníků Jihočeského kraje v Českém Krumlově
Snímek z krajského setkání tajemníků Jihočeského kraje v Českém Krumlově (foto Fotoateliér Seidel)

V některých krajích při přípravě a organizaci vzdělávacích seminářů existuje dobrá spolupráce s příslušnými krajskými úřady a jejich řediteli. Mnohé vzdělávací akce se konají koordinovaně s tzv. poradami tajemníků s ředitelkou či ředitelem krajského úřadu, v odborné rovině poskytují krajské úřady své pracovníky jako lektory či konzultanty seminářů, například v době přípravy organizace voleb, v oblasti přestupkového práva či jiných rovin výkonu zejména přenesené působnosti. Ředitelé krajských úřadů se i sami těchto akcí účastní a diskutují s jejich účastníky aktuální témata se zohledněním případných specifik daného kraje.

Obdobně dobře v některých krajích funguje spolupráce s příslušnými územními pracovišti například Ministerstva vnitra (odbor veřejné správy, dozoru a kontroly), oblastními inspektoráty Státního úřadu inspekce práce a dalšími institucemi státní správy. V Moravskoslezském kraji se navíc osvědčila výborná spolupráce se statutárním městem Ostrava a jeho magistrátem, který pomáhá velkou část krajských seminářů i zajistit.

Tato spolupráce je pak v rámci kvalitního výkonu veřejné správy měst a obcí daného kraje zřetelná na první pohled a takto vstřícným ředitelům krajských úřadů či vedoucím územních pracovišť státních institucí patří velké poděkování.

Podpora vzdělávání – podpora rozvoje veřejné správy

Sdružení tajemníků si je vědomo důležitosti takovýchto setkávání, a proto i podporuje jejich organizaci, je-li třeba pomáhá se zajištěním lektorů či dalších služeb pro tyto akce. Uskutečnění akce podporuje i finančně – pro každou krajskou sekci má ve svém rozpočtu každoročně vyčleněn nemalý příspěvek, jehož výše je kalkulována mj. i podle počtu členů jednotlivých sekcí.

Z každého setkání jsou pořizovány zápisy a dokumentace s odbornými výstupy akce, které jsou zveřejněny na webových stránkách sdružení (pouze v jejich neveřejné členské části) tak, aby se s nimi mohli seznámit nejen účastníci akce, ale i všichni členové STMOÚ ČR.

Systém krajských setkávání a vzdělávacích akcí se velmi osvědčil a jistě může sloužit i jako inspirace pro obdobné aktivity jak v oblasti územní veřejné správy, tak i v jiných oborech. Jejich nezanedbatelnými přínosy jsou i posilování odborné komunitní sounáležitosti a významný podíl sdílení zkušeností mezi komunálními manažery na celkovém rozvoji územní veřejné správy České republiky.

Ing. Ivo Bělonohý, jednatel STMOÚ ČR