Informace Ministerstva pro místní rozvoj

9. 5. 2017 OF 2/2017 Dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj

Peníze pro malé obce

Venkovské obce do 3000 obyvatel získají v letošním roce od MMR téměř půl miliardy korun. MMR schválilo stovky žádostí o podporu v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Nejvíce finančních prostředků zamíří na opravy místních komunikací.

„Naše podpora v tomto programu směřuje na rozvoj regionů, potažmo venkova. Chceme docílit toho, aby se lidem v menších obcích dobře žilo. Zároveň motivujeme vesnice k aktivnějšímu zapojení do dění v obci nebo k účasti v soutěži Vesnice roku,“ vysvětluje ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Mezi 1022 žadatelů se rozdělí z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova celkem 481,5 milionu korun. Nejvíce peněz, přes 250 milionů korun, bude uvolněno na obnovu místních komunikací. Za téměř 160 milionů korun budou vybudována také místa pro aktivní a pasivní odpočinek, a to zejména dětská hřiště nebo zahrádky mateřských škol. Dotace dále mj. poputují na opravy 113 drobných sakrálních staveb.

Obrovský zájem o revitalizaci kulturních památek

Příjem žádostí ve výzvě IROP „Revitalizace vybraných památek II.“ byl ukončen. Pro vlastníky památek je připraveno 1,55 mld. Kč. Žadatelé předložili celkem 86 projektů o celkové alokaci 5,6 mld. Kč.

Zájem o podporu památek je tak ještě větší než ve výzvě předchozí, kde bylo podáno 63 projektů za 3,7 mld. Kč. Ve dvou výzvách se tak na obnovu památek, jejich restaurování, nové expozice či obnovu parků a zahrad u památek žádá o více než 9 mld. Kč.

„Mezi předložené projekty patří i jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších hradů v České republice – Karlštejn,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Žádosti o podporu předkládala města (Třeboň, Slavonice, Žatec, Kutná Hora, Tábor aj.), Národní památkový ústav (zámek Litomyšl, hrad Karlštejn, klášter Plasy, státní zámek Zákupy aj.), farnosti, řády, biskupství (kostel sv. Jakuba v Kutné Hoře, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně, klášter Porta Coeli v Předklášteří aj.) nebo jiní žadatelé (Kolonáda v Luhačovicích, Slovenská strela aj.).

Z projektů měst můžeme zmínit projekt města Kutná Hora „Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře“ nebo projekt města Tábora „Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice“.

Na podporu bydlení jde 1,2 mld. Kč

Vláda schválila koncem března Výroční zprávu o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení. Oproti schválenému rozpočtu byly překročeny jeho příjmy téměř o sedm procent.

„Podpora v oblasti bydlení je naší dlouhodobou prioritou. Celkem tak Fond občanům České republiky poskytl finanční prostředky ve výši 1,262 miliard korun,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Příjmy Fondu činí 1024,55 mil. Kč, což je o 6,95 % více, než se předpokládalo. Toto překročení vzniklo inkasem mimořádných splátek k úvěrům a vrácením dotací poskytnutých v předchozích letech. Státní fond rozvoje bydlení poskytl v minulém roce žadatelům zvýhodněné úvěry ve výši 389,21 mil. Kč a podpořil bydlení mladých do 36 let zvýhodněnými úvěry ve výši 20,04 mil. Kč. V rámci výdajů dále vyplatil úrokové dotace ze smluv uzavřených v předchozím programu na modernizaci bytových domů Panel ve výši 829,69 mil. Kč a 23,80 mil. Kč dotací mladým lidem při narození dítěte.

Demolice zchátralých budov

Další desítky zničených a vybydlených objektů půjdou k zemi a na těchto místech vzniknou parky, zatravněné plochy či dětská hřiště. Prostředky v rámci programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách dosáhly přes 90 milionů korun a budou rozděleny mezi 37 projektů.

„Minulý rok se jednalo o pilotní projekt a vzrůstající zájem o tuto podporu ukázal, že je skutečně potřebná. Malé obce totiž jen těžko ve svém rozpočtu nachází finance na odstranění rozpadlých a nevyužitých budov, které hyzdí okolí a jsou mnohdy i nebezpečné. Věřím, že revitalizovaná území pomohou zvýšit kvalitu života v dané obci i jejím okolí,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

Nejvíce demolic se díky podpoře ministerstva uskuteční v Olomouckém kraji, kde bude odstraněno sedm objektů, z toho tři na Prostějovsku. Pět demolic proběhne v kraji Ústeckém a Libereckém. Mimo Prahu, Karlovarský a Plzeňský kraj proběhnou demolice ve všech krajích ČR.

Cílem je pomoci připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít k dalšímu udržitelnému rozvoji obce. Demolici musí následovat celková revitalizace prostoru, včetně možné výstavby objektu, který ale musí sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení (školské zařízení, komunitní centrum, sportovní zařízení atd.). Žadatelem v tomto podprogramu mohou být obce, které mají ve svém katastru sociálně vyloučenou lokalitu nebo se nachází v obvodu obce s rozšířenou působností, která má ve svém katastru území se sociálně vyloučenou lokalitou.

Zkvalitnění hromadné dopravy

Centrum pro regionální rozvoj ČR dokončilo hodnocení projektů podaných v rámci výzvy IROP č. 24 „Přestupní terminály“. Ke spolufinancování z evropských fondů doporučilo 35 projektů, které budou podpořeny částkou 733 milionů Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Cílem výzvy je výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy. Užitek přinese především obyvatelům dojíždějícím za prací, vzděláním a službami – všem uživatelům veřejné dopravy.

Díky příspěvku více než 42 milionů Kč vznikne v Českém Krumlově nový bezbariérový přestupní terminál, který zajistí vyšší kvalitu služeb pro obyvatele regionu i návštěvníky oblíbeného historického města. V Břeclavi, Litoměřicích, Hodoníně, Lysé nad Labem, Poděbradech a Třinci se plánuje výstavba novodobých, automatizovaných parkovacích zařízení pro kola. V non-stop provozu nabídnou kapacitu pro zhruba 100 jízdních kol, která budou po dobu úschovy pojištěna a chráněna před vlivy počasí i krádežemi.

Zjednodušení podmínek pro energetické úspory

MMR nadále zjednodušuje a urychluje administraci projektů na energetické úspory v bytových domech v IROP. Počínaje dubnem bude vše ještě mnohem snazší a jednodušší než dosud.

„Připravila jsem sadu opatření, která vše ještě více usnadní. K začátku března 2017 jsme schválili projekty na zateplení 7500 bytů a na dokončení hodnocení a schválení čekají projekty na dalších 6000 bytů. Podpora ve výši 30 a 40 % z rozpočtových cen – ve srovnání s ostatními programy podpory – je unikátní. V minulých dnech byly proplaceny první projekty a u dalších projektů probíhá administrace spojená s vyplacením dotace,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

MMR provedlo revizi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s cílem administrativního zjednodušení:

  • snížení počtu povinných příloh
  • snížení množství vyžadovaných údajů
  • úleva v oblasti veřejných zakázek – navýšení limitu pro zadání stavebních zakázek v uzavřené výzvě na 20 mil. Kč.

Připravují se další opatření, a to v podobě vzorového zadání veřejné zakázky, semináře ve spolupráci s Akademií pro bytové domy, zrychlení procesu hodnocení na CRR a mnohá další zjednodušení. Díky těmto změnám dojde k dalšímu urychlení administrace žádostí, méně častému vyzývání žadatelů k doplnění projektové žádosti a také k rychlejší realizaci všech opatření. Tedy i k rychlejšímu vyplácení podpory žadatelům.

Jihomoravský kraj má velký potenciál

Ministryně Karla Šlechtová a hejtman Bohumil Šimek při setkání v Jihomoravském kraji

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová v březnu navštívila Jihomoravský kraj. Se setkala s hejtmanem Bohumilem Šimkem, se členy rady kraje a zúčastnila se také jednání Regionální stálé konference Jihomoravského kraje.

Chválím Jihomoravský kraj za aktivní čerpání národních dotací třeba na domy pro seniory. Ráda jsem slyšela, co je potřeba a jak tomu mohu naše národní dotační tituly dále přizpůsobit. Potěšil mne také úspěšný přeshraniční program Rakousko–ČR,“ uvedla ministryně v Brně.

K čerpání evropských dotací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy z IROP ministryně říká: „Očekávám, že nejen Jihomoravský kraj předloží do konce března kvalitně připravené projekty, jinak budu muset peníze převést tam, kde je velká poptávka, jako třeba na školky a školy, či Integrovaný záchranný systém.“

Hlavním tématem 11. jednání Regionální stálé konference byla problematika místních akčních skupin. Některé MAS bohužel opakovaně nejsou schopny zapracovat připomínky MMR k tvorbě strategických plánů. Odpoledne ministryně věnovala návštěvám obcí, jež získaly některé z ocenění soutěže Vesnice roku.

Tečka za programovým obdobím 2007–2013

Česká republika využila 96,4 % vyjednaných prostředků pro programové období 2007–2013. Konkrétně se jednalo o 24,8 mld. EUR z přidělených 25,8 mld. EUR. Minulý týden odeslala Česká republika závěrečné dokumenty za všechny programy do Bruselu. Přínosy podpořených projektů se úspěšně promítají do každodenního života naprosté většiny obyvatel ČR.

„Přínosy projektů podpořených z evropských fondů jsou vidět doslova na každém kroku,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodních vztahů. „Investice z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj tvořily v letech 2007–2013 v České republice 34 % všech vládních kapitálových investic a podílely se na ročním růstu českého HDP ve výši 2 %,“ dodala Letáčková.

Díky investicím v oblasti životního prostředí se vybudovalo 4526 km nových kanalizačních řadů a postavilo se nebo modernizovalo 147 čistíren odpadních vod. Nově je více než 600 tisíc domácností připojeno na vodovody a moderní kanalizaci, což přispívá ke kvalitnějšímu životnímu prostředí v České republice. Jen v povodí Vltavy došlo ke snížení znečistění vody u některých čistíren o desítky procent, a to i v situaci, kdy se znečištění měří ve vzdálenosti několika kilometrů od dané čistírny. Podporu z evropských fondů získalo 90 % základních a 75 % středních škol. Projekty byly zaměřené na zlepšení podmínek pro vzdělávání, zejména ve čtenářské a informační gramotnosti, matematiky, výuky cizích jazyků a dále pak na vybavení učeben a laboratoří přírodních věd, nebo na využívání ICT.

Prostředky evropských fondů pomohly mnoha podnikům překonat období ekonomické krize v letech 2008 a 2009. Projekty firem zaměřené na inovace a vývoj nových produktů pomohly udržet více pracovních míst (např. formou zkrácených úvazků), než srovnatelné nepodpořené firmy. Díky politice soudržnosti a desítkám tisíc podpořených projektů se podařilo vytvořit více než 94 tisíc nových pracovních míst, z toho více než 6 tisíc v oblasti výzkumu.

Evropské fondy v ČR výrazně přispěly k modernizaci dopravy. Díky investici do vozového parku se stala železnice atraktivnější pro cestující. Např. v regionu Střední Čechy došlo ke zvýšení počtu cestujících přepravených veřejnou hromadnou dopravou o 10 %.

Propagace cestovního ruchu

Podporování kvalitních sportovních a kulturních akcí agenturou CzechTourism, je jedním z hlavních zájmů MMR. Také díky analýze společnosti KPMG nehrozí zbytečné plýtvání veřejnými prostředky.

„Změnili jsme celý systém pro udílení partnerství a podpory akcí. Pro rok 2017 zaregistrovalo žádost o partnerství více než 340 subjektů, z nichž byly vybrány top eventy k celkové podpoře ve výši 60 milionů korun,“ říká ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Kritéria analýzy byla nastavena tak, aby bylo možné hodnotit akce a určit vhodnost jejich podpory vzhledem k cílům agentury CzechTourism. Mezi hlavní ukazatele patří významnost akce, návštěvnický potenciál, mediální pokrytí, odezva na zahraničních trzích a potenciál pro rozvoj mezinárodní spolupráce. Mezi top akce se tak dostaly například mezinárodně uznávané hudební festivaly Pražské jaro, Rock for People, Hrady CZ, Colours of Ostrava či LétoFest. Ze sportovních akcí jsou to namátkou Mistrovství Evropy v krasobruslení, Davis Cup + Fed Cup a apod.

Integrovaný záchranný systém

Mimořádný zájem ze strany měst a obcí o dotace na nové vybavení pro základní složky IROP překročil alokaci této výzvy v objemu 1,5 mld. Kč více než dvojnásobně.

„Bez kvalitního vybavení a moderních stanic si práci těchto profesionálů nedovedu vůbec představit. Jejich služby jsou pro všechny naše občany zcela nenahraditelné, a proto jsem ráda, že můžeme přispět k lepším podmínkám,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

V rámci 19. výzvy bylo schváleno k financování 166 projektů, přičemž dalších 7 projektů zařadil Řídicí orgán IROP na seznam náhradních projektů. Dále MMR ukončilo příjem žádostí o podporu v 36. výzvě „Stanice integrovaného záchranného systému“. Podpora je zaměřena na zajištění odolnosti stanic základních složek IZS tak, aby mohly plnit své úkoly při mimořádných událostech. Ve výzvě bylo předloženo 151 žádostí o podporu v celkovém objemu finančních prostředků 2,96 mld. Kč z EU fondů. Objem žádostí tak opět přesáhl alokaci výzvy, a to o více jak 1,2 mld. Kč. Žadatelům, jejichž projekty splní podmínky dané výzvou, bude podpora vzhledem k průběžnému charakteru výzvy poskytována v pořadí, v jakém podali svou žádost o podporu.

Předškolní vzdělávání bude dostupnější

V rámci IROP byly v roce 2015 vyhlášeny dvě výzvy na podporu péče o děti do 3 let, dětské skupiny a školská zařízení. Ke dni 15. března bylo schváleno 135 projektů za celkem 190 mil. Kč. Dalších 23 projektů za cca 400 mil. Kč se nachází v závěrečné fázi hodnocení.

Podpořeny tak budou celkově projekty za více než 2 mld. Kč. “Díky úspěšným projektům budou mateřské školky buď nově vybudovány nebo modernizovány, čímž dojde k navýšení kapacity o 6885 dětí v MŠ. Umožní to nejen uspokojit poptávku po předškolním vzdělávání, ale pomůže to i k vyššímu zapojení rodičů na trhu práce,“ řekl náměstek ministryně Zdeněk Semorád.

Největší počet projektů předložili žadatelé z Jihomoravského a Středočeského kraje, což odpovídá demografické potřebnosti. Žádný projekt nebyl předložen z Karlovarského kraje. Neúspěšní žadatelé mohou využít též výzvy v rámci integrovaných územních investic a integrovaných plánů rozvoje území. Jedná se o podporu oblastí velkých měst (celkem za 1,3 mld. Kč) a výzvu v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, kde jsou alokovány 2 mld. Kč, zahrnující všechny oblasti vzdělávání, tedy i ZŠ, SŠ a zájmové a celoživotní vzdělávání.