Podmínky soutěže Vesnice roku 2017 v Programu obnovy venkova

21. 4. 2017 OF 2/2017 Regiony

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova (dále jen „soutěž“) je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Vesnice roku
 1. Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže
  1. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), Ministerstvo zemědělství(MZe), Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) a Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR).
  2. Spoluvyhlašovateli soutěže jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Sdružení místních samospráv ČR.
  3. V případě krajských kol spolupracují jednotlivé kraje a Státní zemědělský intervenční fond.
 2. Účastníci soutěže a přihlášky do soutěže
  1. Soutěže se mohou zúčastnit obce (města i městyse) vesnického charakteru, které mají maximálně 7500[1] obyvatel a které mají vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.[2]
  2. Do soutěže se obec hlásí vždy jako celek, včetně všech svých místních částí.
  3. Do soutěže bude zařazena obec, která v termínu, nejpozději do 28. dubna 2017, do 16.00 hod. doručí řádně vyplněnou přihlášku na podatelnu MMR. Přihláška do soutěže musí být doručena v listinné podobě (včetně požadovaných příloh) na MMR, k rukám Ing. Miroslavy Tiché, tajemnice soutěže. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.
  4. Přihláška do soutěže

   Elektronický formulář přihlášky je k dispozici na www.vesniceroku.cz, kde jsou také všechny další informace o soutěži. Elektronický formulář účastník vyplní, uloží na pevný disk, vytiskne, podepíše a opatří razítkem. K listinné podobě přihlášky do soutěže musí být přiložen datový nosič obsahující:

   1. přihlášku do soutěže (stačí nepodepsaný pdf dokument),
   2. doklad o úhradě registračního poplatku stanoveného odstavcem 4. těchto podmínek;
   3. charakteristiku obce zpracovanou podle přílohy těchto podmínek;
   4. fotografie obce (cca 15 fotografií pohlednicového typu – např. náves, kostel, kaplička, veřejná prostranství, zeleň, krajina; cca 15 fotografií zachycujících společenský a spolkový život;
   5. cca 5 fotografií stavby v kategorii Zlatá cihla v Programu obnovy venkova.

   Fotografie budou použity pro účely propagace soutěže (brožury, publikace, pohledy apod.).

 3. Organizační zabezpečení soutěže

  Ing. Miroslava Tichá, tajemnice soutěže, kontakt: MMR, odbor regionální politiky, Staroměstské náměstí č. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 234 154 189, mob.: 731 628 447, e-mail: Miroslava.Ticha@mmr.cz

 4. Registrační poplatek
  1. Registrační poplatek je stanoven ve výši 2 Kč za každého občana přihlašované obce.
  2. Registrační poplatek musí být zaslán na účet SPOV ČR číslo 2800635580/2010 u Fio banky, a. s., pod VS 1111, SS IČO obce.
 5. Organizace soutěže
  1. Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajské a celostátní.
  2. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. V případě, že se do krajského kola přihlásí více než 30 soutěžících obcí, může předseda krajské komise dohodnout organizaci soutěže v oblastních kolech.
  3. Krajské kolo se v daném kraji uskuteční tehdy, bude-li možno krajskou hodnotitelskou komisí udělit minimálně 1/3 stuh z celkového počtu obcí přihlášených v daném kraji.
  4. Do celostátního kola postupuje za každý kraj obec, které bylo v krajském kole soutěže uděleno ocenění Zlatá stuha.
  5. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. Vítěz celostátního kola, resp. vítěz soutěže, se stává nositelem titulu „Vesnice roku 2017“.
 6. Hodnotitelské komise soutěže
  1. Průběh soutěže řídí ředitel soutěže. Ředitelem soutěže Vesnice roku 2017 byl na základě dohody vyhlašovatelů soutěže jmenován starosta obce Krásná (Vesnice roku 2015), Luboš Pokorný, kontakt: 351 22 Krásná 196; lubos.pokorny@obeckrasna.cz.
  2. Předsedové krajských komisí jsou jmenováni ředitelem soutěže. Předsedou krajské komise může být jmenován starosta nebo starostka obce (nebo zástupce obce jmenovaný zastupitelstvem), které bylo v předchozích ročnících této soutěže uděleno ocenění Zlatá stuha.
  3. Členy krajské hodnotitelské komise jsou zástupci obcí, které získaly Zlatou stuhu v předcházejících ročnících soutěže a zástupci delegovaní vyhlašovateli soutěže, spoluvyhlašovateli soutěže a příslušného krajského úřadu. Krajská hodnotitelská komise může mít max. 10 členů s hlasovacím právem.
  4. Předsedu celostátní hodnotitelské komise volí členové celostátní hodnotitelské komise ze svých řad, ze zástupců SPOV ČR nebo SMO ČR.
  5. Členy celostátní hodnotitelské komise jsou ředitel soutěže, tajemnice soutěže a zástupci vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže. K rozhodování o odborných otázkách si může komise přizvat další odborníky. Celostátní hodnotitelská komise může mít max. 11 členů s hlasovacím právem.
  6. Členové krajské i celostátní hodnotitelské komise jsou povinni se zúčastnit hodnocení minimálně 90 % obcí soutěžících v daném kole.
  7. Členy krajské a celostátní hodnotitelské komise nesmí být zástupci soutěžících obcí a ti, kteří jsou se soutěžícími obcemi ve střetu zájmu.
 7. Hodnocení
  1. Každá obec zařazená do soutěže bude navštívena krajskou hodnotitelskou komisí. O této návštěvě budou obce informovány předsedou a tajemníkem krajské hodnotitelské komise.
  2. Základní informace a podklady pro hodnocení získává krajská hodnotitelská komise z:
   • obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže,
   • prezentace (součástí této prezentace budou i rozhovory se zástupci obce) a prohlídky obce.

   Na základě výše uvedených podkladů je pak soutěžící obec hodnocena v jednotlivých stanovených okruzích, které korespondují s členěním uvedeným v příloze těchto podmínek.

  3. Za organizaci a průběh hodnocení v krajském kole je zodpovědný předseda a tajemník krajské hodnotitelské komise.
  4. Krajská hodnotitelská komise zpracuje Protokol o vyhodnocení krajského kola soutěže a předá jej tajemnici soutěže.
  5. Obce oceněné Zlatou stuhou budou informovány tajemnicí soutěže o termínu návštěvy celostátní hodnotitelské komise, požadovaném rozsahu a délce prezentace.
  6. Celostátní hodnotitelská komise bude hodnotit obce podle shodného schématu jako krajská hodnotitelská komise (viz bod 7.2.).
  7. Za organizaci a průběh hodnocení v celostátním kole je zodpovědná tajemnice soutěže a předseda celostátní hodnotitelské komise.
  8. Celostátní hodnotitelská komise zpracuje Protokol o vyhodnocení celostátního kola soutěže a předá jej řediteli a tajemnici soutěže.
 8. Ocenění
  1. V rámci krajských kol jsou udělována následující ocenění: – Zlatá stuha – za vítězství v krajském kole; – Modrá stuha – za společenský život; – Bílá stuha – za činnost mládeže; – Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí; – Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu.
  2. Nositel Zlaté stuhy – za vítězství v krajském kole soutěže je oprávněn užívat titul „Vesnice XXX kraje roku 2017“. V případě, že vítěz krajského kola tento titul nebude používat v jeho plném znění, může být ze strany vyhlašovatelů soutěže penalizován.
  3. V krajském kole může být stuhou oceněna maximálně 1/3 přihlášených obcí. Každé ocenění může být uděleno v daném kraji vždy pouze jedenkrát.

   Příklad: Při celkovém počtu přihlášených obcí 14 mohou být udělena maximálně 4 ocenění (stuhy). Při výpočtu se vždy zaokrouhluje směrem dolů.

  4. Jednotlivá výše uvedená ocenění, tj. stuhy, mohou být téže obci udělena pouze jednou za 5 let, přičemž obec, která zvítězila v celostátním kole, se pak soutěže po stejnou dobu nemůže zúčastnit. Obec, která získala v krajském kole soutěže ocenění Zlatá stuha, se soutěže nemůže zúčastnit po dobu následujících 2 let.
  5. V rámci krajských kol soutěže může krajská hodnotitelská komise dále udělit:
   • Diplomy: za moderní knihovnické a informační služby, za vzorné vedení kroniky, za rozvíjení lidových tradic, za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena), za příkladnou péči o historickou zástavbu obce.
   • Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích,
   • Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – ocenění realizovaných stavebních děl na venkově.

   Více o jednotlivých kategoriích a hodnotících kritériích v příloze podmínek.

 9. Slavnostní předávání ocenění
  • Krajské slavnosti a předávání ocenění
   1. Krajská slavnostní předávání ocenění mohou být pořádána pouze v termínu od 1. 7. do 23. 8. 2017.
   2. Krajské slavnostní předávání ocenění organizuje krajský vítěz – nositel Zlaté stuhy – za organizačního a případně i finančního přispění vyhlašovatelů soutěže a příslušného krajského úřadu.
   3. Termín konání krajského slavnostního předávání ocenění musí být minimálně s 14-ti denním předstihem písemně (e-mailem) oznámen tajemnici soutěže.
   4. V rámci krajského slavnostního předávání ocenění mohou být předána následující ocenění: Zlatá stuha, Modrá stuha, Bílá stuha, Zelená stuha, Oranžová stuha, diplomy a další udělená ocenění.
  • Celostátní slavnost a předávání ocenění
   1. Vyhlášení výsledků celostátního kola se uskuteční dne 16. 9. 2017 na Jarmarku venkova v Luhačovicích.
   2. Slavnostní předávání ocenění celostátního kola soutěže se uskuteční ve vítězné vesnici, tj. ve „Vesnici roku 2017“, dne 30. 9. 2017.
   3. Slavnostní předávání ocenění celostátního kola organizuje celostátní vítěz za organizačního a případně i finančního přispění vyhlašovatelů soutěže.
   4. Při slavnostním předávání ocenění celostátního kola budou za přítomnosti čelních představitelů vyhlašovatelů soutěže předán titul Vesnice roku 2017, ocenění za 2. a 3. místo a Cena naděje pro živý venkov roku 2017.
 10. Související soutěže
  1. Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže o Evropskou cenu obnovy vesnice, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova o obnovu vesnice.
  2. Obce oceněné Zelenou stuhou postupují do celostátního kola, kde budou hodnoceny odbornou komisí tvořenou zástupci Ministerstva životního prostředí a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Obec s nejlepší péčí o životní prostředí a zeleň v obci a okolní krajině získá titul Zelená stuha České republiky roku 2017. Vítěz a nositel tohoto titulu postupuje do evropské soutěže Entente Florale Europe. Nad tímto oceněním převzal záštitu ministr životního prostředí.
  3. Obce oceněné Oranžovou stuhou postupují do celostátního kola, kde budou hodnoceny odbornou komisí tvořenou zástupci Ministerstva zemědělství a odborných institucí. Tato komise vyhodnotí nejlepší obec, které bude udělena Oranžová stuha České republiky roku 2017. Nad tímto oceněním převzal záštitu ministr zemědělství.
  4. Knihovny obcí oceněných diplomem v krajských kolech soutěže jsou Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) zpravidla nominovány na cenu Knihovna roku, která je udělována jako státní ocenění v oblasti kultury. Cenu Knihovna roku získá nejlepší knihovna vyhodnocená v celostátním kole porotou, kterou jmenuje ministr kultury na návrh SKIPu z řad knihovnických odborníků.
  5. Obce oceněné Cenou naděje pro živý venkov v krajském kole postupují do celostátního kola, kde budou hodnoceny komisí tvořenou zástupci Sdružení místních samospráv ČR. Tato komise vyhodnotí nejlepší obec, které bude udělena Cena naděje pro živý venkov roku 2017. Nad tímto oceněním převzalo záštitu Sdružení místních samospráv ČR.

Podepsání podmínek a vyhlášení 23. ročníku soutěže se konalo 7. března. Příjem přihlášek bude ukončen 28. dubna a hodnocení krajských kol bude od 9. května do 30. června.

Předávání ocenění krajských kol proběhne do 23. srpna a v týdnu od 3. do 9. září bude hodnocení celostátního kola soutěže. Výsledky celostátního kola se vyhlásí 16. září v Luhačovicích.

Přihlaste se – přejeme hodně úspěchů všem soutěžícím obcím.

Poznámky

 1. Limit 7500 obyvatel je dán, a zaokrouhlen, počtem obyvatel největší obce v České republice, bez statutu města a městyse, k 31. 12. 2016.
 2. Strategický dokument obce (strategie, program rozvoje apod.):
  • rámcově popisuje charakter a specifika území, příp. širší souvislosti (základní východiska v jakékoliv podobě);
  • zahrnuje základní pilíře rozvoje obce (pracovní příležitosti, bydlení, školství, infrastruktura, životní prostředí apod.);
  • obsahuje vizi, jasně stanovené cíle, harmonogram jejich plnění a odhad jejich finanční náročnosti;
  • musí být schválen zastupitelstvem obce a musí být platný ke dni podání žádosti.