Za zakázku na rozvoj výstaviště Flora v Olomouci byla uložena sankce ve výši 500 000 korun

28. 2. 2017 ÚOHS Veřejné zakázky

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení pokuty ve výši 500 000 Kč statutárnímu městu Olomouci za pochybení v zadávacím řízení „Rozvoj výstaviště Flora II“.

ÚOHS

Podle druhostupňového rozhodnutí se zadavatel dopustil správního deliktu, když vyloučil uchazeče Průmstav, a. s., z důvodu nepředložení čestného prohlášení k prokázání kvalifikace, přestože bylo v žádosti o účast obsaženo.

Zadavatel se dopustil dalšího porušení zákona, když vyloučil zájemce o zakázku D.I.S., spol. s r. o. pro nepředložení čestného prohlášení o spotřební dani, přestože i jeho žádost dané čestné prohlášení obsahovala.

Zadavatel rovněž porušil zásadu rovného zacházení, když při rozhodování o vyloučení zájemců z účasti v zadávacím řízení nepostupoval v souladu s touto zásadou.

Postup zadavatele mohl u všech třech pochybení podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Martin Švanda