Veřejné osvětlení – součást bezpečného dopravního prostoru

18. 1. 2017 OF 5/2016 Doprava

Pod uvedeným názvem uspořádala Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) konferenci, na které prezentovala účel veřejného osvětlení jako významné součásti bezpečného dopravního prostoru. Byl to významný počin, důležitý pro všechny účastníky, mezi kterými byla velká část zástupců měst a obcí.

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Konference se konala v rámci Kongresu Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která působí již 25 let v této oblasti veřejného zájmu. Dosáhnout vize bezpečného dopravního prostoru lze pouze aktivní spoluprací výrobců a dodavatelů se zástupci měst a obcí při zpracování strategických dokumentů definujících představu o způsobu osvětlení a nočním vzhledu obce. Předem definované a zastupitelstvem schválené informace o světelně technických a fyzických parametrech osvětlovací soustavy pro jednotlivé veřejné komunikace a prostory se stanou jednoznačným podkladem pro budoucí modernizaci veřejného osvětlení, které se postupně promění do předem požadovaného vzhledu.

Kvalita osvětlení a dopravní nehodovost

Za předsednickým stolem zprava – Sabina Burdová, hovořící Karel Müller (generální partner VYSTO Kobylí, s. r. o.), Jiří Skála, Roman Budský, Tomáš Koníček
Za předsednickým stolem zprava – Sabina Burdová, hovořící Karel Müller (generální partner VYSTO Kobylí, s. r. o.), Jiří Skála, Roman Budský, Tomáš Koníček

Odborná konference byla sestavena z pěti bloků, které společně vytvořily ucelený pohled na veřejné osvětlení, které je součástí každé obce. Nosným tématem prvního bloku byl „vliv kvality osvětlení pozemních komunikací na dopravní nehodovost“. Bc. Roman Budský, MBA seznámil přítomné s pohledem na následky dopravních nehod v ČR i ve světě a zdůraznil, že právě v noční době se stane třetina dopravních nehod. Zároveň uvedl zahraniční výsledky potvrzující významnou roli osvětlení pozemní komunikace při snižování dopravní nehodovosti. Je prokázáno, že po instalaci kvalitního osvětlení dochází ke snížení smrtelných nehod o 60 %, o 40 % se sníží počet těžkých zranění a o 30 % se snižují materiální škody v důsledku nehodovosti.

Druhou přednášející byla pplk. JUDr. Sabina Burdová, která závislost snižování nehodovosti v návaznosti na kvalitní veřejné osvětlení detailně dokladovala v číslech z prostředí ČR. Například v roce 2015 bylo při nehodách usmrceno celkem 131 chodců, z toho na noční nehody připadá přes 56 % usmrcených. Veřejné osvětlení je neoddělitelnou součástí dopravního prostoru a pomáhá jej činit bezpečnějším. Proto je nutné této problematice věnovat trvalou pozornost.

Zákony, normy, legislativa

Druhý blok konference na téma „Zákony, normy, legislativa k osvětlování pozemních komunikací“ zahájila prezentace zpracovaná Ing. Marcelu Pavlovou, ředitelkou odboru stavebního řádu ministerstva pro místní rozvoj, která představila požadavky na kvalitu osvětlení dopravního prostoru vycházející ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích) a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Druhá přednáška tohoto bloku představila koncepční přístup ke zvyšování bezpečnosti chodců v Ostravě, s kterou seznámil posluchače Ing. Radim Gřes ze společnosti PTD Muchová, s. r. o. V Ostravě je v současné době více než 1100 přechodů na všech typech komunikací. Proto došlo na zpracování „Koncepce zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce v Ostravě místním nasvětlením,“ která byla schválena radou města jako prováděcí předpis „Generelu veřejného osvětlení“ již v roce 2014. Vznikl souhrn požadavků, došlo k výběru přechodů doporučených k nasvětlení a stanoven postup realizace. V rámci prezentace byla předvedena ukázka realizace osvětlovací soustavy na přechodu Hlavní třídy v Ostravě-Porubě.

Polední přestávku mohli účastníci využít k prohlídce vystavených exponátů pro veřejné osvětlení a montážních plošin, které k veřejnému osvětlení patří. Následovala prezentace, kterou vedl Ing. Jiří Skála, předseda SRVO, na téma – požadavky a možnosti pasportu veřejného osvětlení. Prezentace názorně ukázala logickými úvahami možný postup definování rozsahu pasportu veřejného osvětlení, jehož rozsah závisí na vytyčených cílech a použití ze strany obce. Základní části pasportu veřejného osvětlení tvoří mapová část, databáze naplněná informacemi, energetika a zpracování databázových i grafických dat. Zpracování pasportu VO je závazné a termínované. Rozsah pasportu, jak již bylo uvedeno, věrně zobrazuje potřeby a záměry správce a majitele veřejného osvětlení. Datový model pasportu by měl umožňovat rozšíření údajů dle skutečných i plánovaných potřeb uživatele. Informace obsažené v pasportu VO pomáhají při auditech, kontrolní činnosti i plánování. Přednášející uvedl a demonstroval řadu příkladů využití pasportu pro vlastní potřeby (sledování poruchovosti, zobrazení příkonů, stav a stáří zařízení či stožárů apod.).

Na uvedenou prezentaci navázali zástupci ministerstva vnitra – hasičského záchranného sboru ČR (pplk. Ing. Bohuslav Ježek, pplk. Ing. Zdeněk Červenka) a názorně ukázali, jak pasport veřejného osvětlení zachraňuje lidské životy v rámci složek integrovaného záchranného systému. Ve spolupráci se společností Eltodo, Službami města Pardubic a dalšími členy SRVO a s využitím geografického informačního systému (GIS) hasičského záchranného sboru lze velmi efektivně využít číslování stožárů veřejného osvětlení například k identifikaci a přesné lokalizaci místa mimořádné události.

Druhý blok uzavřel Jiří Skála prezentací na téma „Zodpovědnost za kvalitu osvětlení pozemních komunikací“, která seznámila účastníky s odpovědností na straně projektanta, obce, realizační společnosti, stavebního úřadu i provozovatele, a zároveň i pohledem na kvalitu veřejného osvětlení ukázala na zodpovědnost všech zainteresovaných. V závěru prezentace navrhl možné řešení tohoto stavu ve zpracování koncepčních materiálů pro rozvoj veřejného osvětlení v obci.

Bezpečnost dopravního prostoru v noční obci

Třetí blok konference byl zaměřen na zvýšení bezpečnosti dopravního prostoru v noční obci. První přednášku prezentoval Ing. Petr Žák, Ph.D., z ČVUT FEL na téma „Koncepční přístup k modernizaci a rekonstrukci veřejného osvětlení“. Za základní vzkaz této přednášky lze považovat potřebu definování budoucího vzhledu veřejného osvětlení ze strany města, a to pro všechny činnosti související s modernizací veřejného osvětlení. Jen tak lze dosáhnout jednotného vzhledu nočního města.

Tuto problematiku rozšířil Ing. Jan Novotný, předseda pracovní skupiny LED svítidla (SRVO), a to o správnou volbu barvy světla pro každou komunikaci v obci – název prezentace měl název „Koncepce veřejného osvětlení z pohledu barvy světla“.

Dotace pro veřejné osvětlení

Účastníky byla nejočekávanější část konference, věnovaná současnému stavu dotací pro veřejná osvětlení. V úvodu Ing. Skála seznámil přítomné se stávající situací, kdy v rámci operačních programů zcela chybí samostatný titul, cílený na rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení. Jedinou možností prozatím zůstávají národní programy, které financují veřejné osvětlení. Prvním takovým je program EFEKT v rámci ministerstva průmyslu a obchodu. S výhledem základních pravidel i předpokládaného objemu finančních prostředků na další roky seznámila účastníky Ing. Jana Sedláčková, vedoucí odboru energetické účinnosti a úspor MPO. Je všeobecně známo, že hlavním důvodem pomalého postupu při rekonstrukcích a modernizacích veřejného osvětlení je nedostatek finančních prostředků. Obce a města mohou využít vlastní, obvykle omezené zdroje, mohou využít bankovní úvěry, leasing či přenesení správy veřejného osvětlení na dodavatele nebo metodu EPC. Nejčastěji se však čeká právě na státní dotace. Program EFEKT předpokládá v roce 2017 objem dotací na veřejné osvětlení v rozsahu cca 150 mil. Kč (z toho cca 75 mil. Kč investičních).

Druhým přenášejícím byl JUDr. Tomáš Koníček z ministerstva vnitra – odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality, který prezentoval možnosti dotací pro veřejné osvětlení v případě osvětlování míst s výskytem kriminality. Celý program prevence kriminality však představuje ročně objem cca 50 mil. Kč.

Chytrá města

Posledním blokem konference bylo téma „Smart Cities – rozvoj infrastruktury veřejného osvětlení“. V současné době je termín Smart Cities hodně skloňovaný, avšak obsah tohoto termínu se bude naplňovat podle potřeb konkrétních měst a jejich vizí. Nicméně i zde lze počítat s finančními prostředky pro veřejné osvětlení jakožto nejrozšířenější městské infrastruktury, která je ideálním nosičem různých součástí budoucího Smart Cities. Přístup k této problematice uvedl Ing. Radek Jonáš ze společnosti Philips Lighting Czech Republic pod názvem „Od světla k datům“. Na jeho vystoupení navázal Tomáš Bartoš z firmy Artechnic-Schréder, který prezentoval možnosti tématu pod názvem „Chytré město – vize a trendy“.

25 let SRVO

Společné memorandum podepsali Jaroslav Mynář, prezident Spolku veřejně prospěšných služeb, Jiří Skála, předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, a Josef Matucha, asistent předsedy Sdružení komunálních služeb
Společné memorandum podepsali Jaroslav Mynář, prezident Spolku veřejně prospěšných služeb, Jiří Skála, předseda Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, a Josef Matucha, asistent předsedy Sdružení komunálních služeb

Druhý kongresový den se nesl v duchu slavnostním. Zazněla slova významných hostů, byla vzpomenuta historie vzniku Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení a došlo k hodnocení záslužné činnosti včetně ocenění zakladatelů a aktivních členů společnosti. Došlo i na poděkování partnerům.

Významným počinem bylo právě podepsání memoranda mezi třemi partnerskými spolky – Společností pro rozvoj veřejného osvětlení, Sdružením komunálních služeb a Spolkem veřejně prospěšných služeb.

Hlavním cílem vzájemné spolupráce bude vyvíjení společných aktivit majících za cíl zvyšování kvality osvětlení průjezdních úseků silnic v ČR a místních komunikací měst a obcí.