Prevence kriminality, důležitá norma pro zřizovatele škol platí od 1. září 2016

12. 12. 2016 OF 5/2016 Školství

S novým školním rokem platí nový účinný bezpečnostní standard k ochraně škol – česká technická norma ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.

Novou technickou normu zavedl dne 1. srpna 2016 do soustavy českých státních norem Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví s tím, že nabyla účinnosti dnem 1. září 2016. Normu vypracovala v rekordním čase Technická normalizační komise TNK 148 – Prevence kriminality a ochrana obyvatel jako možnou odpověď na řešení problematiky ochrany jednoho z měkkých cílů – škol a školských zařízení. Norma navazuje na řadu evropských norem „Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území“. Zabezpečení škol a školských zařízení je v oblasti bezpečnosti jednou z hlavních priorit resortu Ministerstva vnitra.

Řízení bezpečnostních rizik

Jedním ze stěžejních úkolů při navrhování a snižování rizika kriminality a antisociálního chování ve školách a školských zařízeních (dále jen „školy“) je řízení bezpečnostních rizik. Kvalitní řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání budov škol je závislé na provedení systému řízení rizik a jeho zásadním procesu posouzení rizik. Návrh a realizace bezpečnostních opatření fyzické ochrany by měl eliminovat nebo snížit nežádoucí rizika.

Příčiny kriminality a antisociálního chování jsou předmětem zkoumání již řadu let. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují jejich výskyt v dané oblasti či objektech. Sociálně ekonomické faktory ani lokální specifika nejsou předmětem této normy. Společným vodítkem všech opatření je ztížení nebo omezení neoprávněného vstupu do objektu školy.

Většina trestných činů je spáchána v důsledku toho, že pachatel může využít pro páchání trestné činnosti ve školách snadnost přístupu do objektu či areálu, možnost úkrytu, neexistenci jednoznačného vymezení veřejného a privátního prostoru, nedostatečnost osvětlení, nevhodnost architektonických úprav a stavebního řešení budov a terénu. Tyto faktory spolu s dalšími přispívají k zranitelnosti chráněných zájmů vůči vnějším rizikům.

Základní cíle a předmět normy

Posouzení rizik kriminálního a antisociálního chování, včetně návrhu a implementace bezpečnostních opatření, je základním cílem této normy, která upravuje zásady a návrhy pro plánovače, projektanty, zřizovatele, ředitele, zaměstnance školy i další zainteresované strany.

Pomáhá k orientaci ve značném množství technických doporučení, norem, vyhlášek a zákonů tím, že v jednotném dokumentu odkazuje na potřebné materiály pro školy. Tímto eliminuje fakt, že koncepční řešení bezpečnosti škol je při prvotním plánování výstavby či rekonstrukci často opomíjeno.

Předmětem normy je úprava zásad a návrhy pro snižování rizika kriminality, obav z kriminality a antisociálního chování ve školách ve fázích plánování a realizace stavebního řešení a bezpečnostních opatření prostřednictvím preventivního řízení bezpečnostních rizik, k nimž může ve školách docházet.

Norma je využitelná pro všechny veřejné, soukromé nebo státní instituce. Lze ji využít jen pro rizika spojená s ochranou osob a majetku. Návrh a implementace bezpečnostních opatření vychází ze systémů řízení bezpečnostních rizik. V rámci preventivního řízení bezpečnostních rizik je potřeba zohlednit měnící se sociální a kulturní specifika daných oblastí, ve kterých se školy nacházejí.

Obsah normy

K obsahu normy patří zejména vymezení cílů normy a cílů metodiky včetně vymezení úlohy bezpečnostních opatření a konkrétní odpovědnosti osob a právních subjektů. Dále norma obsahuje jednotlivá opatření k zajištění bezpečnosti škol, zabývá se plánováním výstavby a doporučením pro plánování (posouzení rizika, dispoziční řešení), ale také řeší ochranná území, plášť budovy, vnitřní uspořádání škol, technickou ochranu, režimová opatření a fyzickou ostrahu. Do obsahu této části normy patří rovněž bezpečnostní dokumentace škol ve vztahu k bezpečnosti objektu. Samostatnou část obsahu normy tvoří posuzování a řízení rizik ve školách, a to obecně i v kontextu obvyklých situací. Norma se zabývá posouzením účinnosti stávajících bezpečnostních opatření i návrhem a implementací bezpečnostních opatření a zpracováním (aktualizací) stávající bezpečnostní dokumentace. Důležitá část normy se zabývá provozem systémů bezpečnosti, opět nejprve obecně. Podrobněji pak upravuje přípravou zúčastněných uživatelů (pravidelná školení), stanoví požadavky na funkční zkoušky a revize systémů technické ochrany, požadavky na kontrolu organizačních a režimových opatření, na kontrolu fyzické ostrahy a určuje náležitosti záznamu o bezpečnostním incidentu. Norma rovněž stanoví zásady pro aktualizaci bezpečnostní dokumentace. V informativně je pak uveden proces posuzování rizik (příloha A) a příklad aplikace posuzování rizik (příloha B).

Nově platnou a účinnou normu lze zakoupit v papírové formě v informačním centru ÚNMZ Biskupský dvůr 1148/5 Praha 1 nebo je dostupná v ČSN online.

JUDr. Tomáš Koníček, pracovník odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV ČR