Životnost autorských děl vytvořených z peněz obcí a měst

18. 11. 2016 OF 4/2016 Ostatní

Města i obce investují nemalé částky do vytváření různých autorských děl. Může jít o propagační tiskové nebo audiovizuální materiály, o mapové podklady nebo třeba radniční periodika. Tato díla financovaná obcemi nebo městy vytvářejí za veřejné peníze nejen přímo obce, ale i jejich příspěvkové organizace, neziskové organizace podpořené z různých grantů nebo soukromé společnosti v rámci realizace veřejných zakázek.

Smyslem těchto děl je ve většině případů zájem, aby byla co nejvíce využívána a tím byl efekt vložených prostředků co největší. Na druhou stranu je pochopitelně žádoucí, aby někdo tato díla nevydával za svoje, aby se na nich neobohacoval nebo je nepřetvářel, pokud si to autor nepřeje. Zkrátka je dobré takovému dalšímu bezplatnému užívání autorských děl dát určitá pravidla.

Pravidla užití autorských děl

Právě s tím mohou pomoci licence Creative Commons, které představují jednoduchý způsob, jak mohou, bez nutnosti přímého kontaktu a jakýchkoli dalších nákladů nebo sepisování licenčních smluv, držitelé autorských práv rozhodovat o tom, jak by mělo být s jejich díly dále nakládáno.

Toto je ovšem pouze jedna z výhod těchto licencí. Jestliže poskytování vlastních autorských děl obcemi nepřináší žádný přímý finanční zisk, protože užívání takto licencovaných děl je vždy bezplatné, tak se ovšem zároveň otevírá možnost bezplatného a přitom legálního využívání děl vytvořených někým jiným. Obce je mohou využít opět mnoha různými způsoby, od využívání ilustračních obrázků na webových stránkách, hudebních podkreslení propagačních videí nebo třeba využívání licencovaných databází s otevřenými daty při vytváření mobilních aplikací pro své občany nebo turisty.

Jak to celé funguje?

Pojďme na začátek a řekněme si, jaký je vlastně právní základ fungování licencí Creative Commons. V zásadě se nejedná o nic jiného, než o uzavření licenční smlouvy. Nejlépe lze vše vysvětlit na konkrétním příkladu. Pracovník infocentra města Kostelce vyfotí náměstí. Město, jakožto zaměstnavatel a držitel autorských práv se následně rozhodne dát fotografii volně k užití na svých webových stránkách s cílem, aby fotografii mohli dále využívat i další subjekty ve městě působící. Samotné zveřejnění bez odkazu na podmínky však může být problematické. Problém je v tom, že pokud někdo bude chtít fotografii dále využívat, bude buď v právní nejistotě, jak se k tomu město postaví, nebo bude muset město oslovit a uzavřít s ním licenční smlouvu. Občanský zákoník ovšem dnes již nabízí i jinou a snazší cestu a na ní nám dobře poslouží právě zmíněná licence.

Právní základ pro jejich užití je dán v § 2373 občanského zákoníku, který upravuje licenční smlouvu a přímo reaguje na existenci veřejných licencí. Říká, že o podání návrhu na uzavření licenční smlouvy jde i tehdy, kdy je podán vůči neurčitému okruhu subjektů, přičemž obsah lze určit i odkazem na licenční podmínky, které jsou veřejně známy. Zároveň souhlas s takovým návrhem smlouvy lze vyjádřit i bez vyrozumění navrhovatele provedením nějakého úkonu, čímž může být třeba použití díla v souladu s návrhem.

Město Kostelec se tedy rozhodne použít tento způsob uzavírání licenční smlouvy a u zveřejněné fotografie odkáže na veřejně dostupné licenční podmínky Creative Commons. Tyto podmínky jsou dostupné v několika verzích i jazykových mutacích na stránkách www.creativecommons.org. V české variantě zatím není dostupné znění licencí ve verzi 4.0 (český překlad je ve schvalovacím procesu), ale to nijak nebrání odkázat na původní anglické znění, nebo vybrat některou ze starších variant licencí ideálně verzi 3.0. Město si může vybrat z celkem šesti druhů licencí, které kombinací různých licenčních prvků představují různý stupeň omezení toho, co lze s autorským dílem dělat (viz tabulka).

Varianty licencí
Označení licence Povinnosti Název licence
BY CC-BY Uveďte původ
BY-SA CC-BY CC-SA Uveďte původ – Zachovejte licenci
BY-ND CC-BY CC-ND Uveďte původ – Nezpracovávejte
BY-NC CC-BY CC-NC Uveďte původ – Neužívejte komerčně
BY-NC-SA CC-BY CC-NC CC-SA Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci
BY-NC-ND CC-BY CC-NC CC-ND Uveďte autora – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte

Druhy licencí

Nejliberálnější licence CC BY vyžaduje od uživatele, aby pouze označil původ díla, ať už jde o autora, název díla, URL místa, odkud dílo získal a označení včetně URL odkazu na licenci. Odkazy na často nepohodlně dlouhé URL adresy lze v digitálním prostředí řešit i hyperlinkem.

Takové správné označení obrázku využitého na vlastních webových stránkách může vypadat třeba takto:

„Creative Commons 10th Birthday Celebration San Francisco od autora Timothy Volmer je dostupný na adrese http://www.flickr.com/photos/sixteenmilesofstring/8256206923/in/set-72157632200936657 a je licencovaný pod CC BY 2.0, licenční podmínky jsou dostupné na adrese http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.“

Další varianty licencí pak přinášejí různá omezení. Při použití licenčního prvku Zachovejte licenci (SA) je nezbytné i odvozená díla dále licencovat pod stejnou licencí jako bylo dílo původní. Pokud třeba chcete využít hudbu licencovanou pod touto variantou licence do svého videa, budete muset i samotné video poskytnout pod stejnou licencí.

Licenční prvek Neužívejte komerčně (NC) nám pak říká, že dílo smí být použito jen způsobem, jehož primárním účelem není získání přímého nebo nepřímého obchodního prospěchu nebo jiného peněžitého plnění. Tento licenční prvek tak limituje možnost, aby na díle někdo jiný finančně profitoval.

Poslední omezující licenční prvek je pak Nezpracovávejte (ND), který zakazuje dílo jakkoli přetvářet a upravovat. Takto označená díla lze šířit tak, jak byla vytvořena, nelze například zkracovat hudební skladbu nebo ořezávat fotografie. Lze ale například zařadit dílo jako součást do díla souborného, jako třeba článek do sborníku.

Město Kostelec se nakonec rozhodlo zvolit nejliberálnější licenci CC BY a na webové stránky, kde zveřejňuje fotografie, umístilo informaci tohoto znění:

Fotografie v této fotogalerii jsou autorským dílem města Kostelec, a pokud není uvedeno jinak, tak jsou licencovány pod licencí Creative Commons. Uveďte původ 3.0 CZ, znění licenčních podmínek je dostupné na https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/

Praktické využití

Protože fotografie byla opravdu profesionální, tak ji hned v souladu s licencí využila řada subjektů z města i okolí. Občan XY, který provozuje webové stránky věnované historii města, umístil fotografii na úvodní stránku svého webu. Místní sportovní klub ji použil v letácích pro nábor mládeže. Provozovatel penzionu ji ořezal a zařadil do videa lákajícího návštěvníky na jím provozované wellness pobyty. Celostátní deník fotografii využil jako ilustrační obrázek do článku o architektuře. Módní návrhářka využila ořezaný motiv dlažby z fotografie k potisku látek atd.

Více informací, jak licence používat, lze získat v elektronické příručce Využití licencí Creative Commons jako cesta k efektivnejšímu sdílení informací vydané nevládní organizací Iuridicum Remedium, která licence v ČR spravuje.

Vhodné pro samosprávu

Autorské právo dnes představuje do jisté míry těžkopádný nástroj, který často spíše než usnadnění představuje překážku využívání autorských děl, což mohou vnímat negativně nejen uživatelé, ale i samotní autoři. Licence Creative Commons nabízí legální cestu z této těžkopádnosti. Města a obce mohou licence použít v zásadě dvěma způsoby. Buď jako držitelé autorských práv umožní uživatelům dílo zdarma využívat. Příznivým efektem pro město je pak například jeho propagace, ale i finanční profit subjektů, které v městě nebo obci platí daně a bezplatným užitím licencovaných děl ušetří. Vhodné je také uložit povinnost šířit pod licencemi díla vytvořená z veřejných peněz, ať už ze strany všemožných příspěvkových organizací měst a obcí nebo třeba ze strany příjemců grantů nebo dotací. To vše je samozřejmě přínosné pro občany města či obce, kterým je usnadněn přístup a další šíření těchto materiálů.

Město a obec ale mohou být i uživateli autorského obsahu, který licencoval někdo jiný a bezplatně. Mohou přitom legálně využívat fotografie, videa, hudbu, mapy a řadu dalších autorských děl. Tím lze pak ušetřit prostředky městského rozpočtu.

Autor působí jako samostatný advokát v Praze a zároveň jako výkonný ředitel Iuridicum Remedium, z. s. Iuridicum Remedium, z. s. (IuRe) je nevládní organizace zaměřující se zejména na oblast vztahu lidských práv a nových technologií. Článek vznikl v rámci realizace projektu Využívání licencí Creative Commons při otevírání radnic podpořeného Fondem Otakara Motejla.

Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D.