Motivace v daňových příjmech obcí v příštím roce zmizí – nebo snad ne?

3. 11. 2016 OF 4/2016 Ekonomika

V nejbližších týdnech se na všech obcích zintenzivní přípravy rozpočtů na rok 2017. Poprvé od roku 1993 se mezi příjmy neobjeví motivační složka daně z příjmů fyzických osob. I když – třeba dojde ještě k nějakým změnám, neboť Poslanecká sněmovna by se měla vypořádat se třemi návrhy novel dosud neúčinné novely.

Pokud se nic nezmění, zmizí finanční vazba mezi obcí a podnikateli, kteří v ní mají trvalé bydliště. Vazba, kterou možná mnozí nedoceňují, a tak s odkazem na mizivé inkaso v posledních letech zvolili nejjednodušší reakci na problémy související s rozpočtovým určením – zrušení motivace s uchlácholením obcí v podobě navýšení podílu na inkasu DPH.

Proč má motivace význam?

Jen málokdo rád platí daně. A nechuť z velké části pramení z pocitu, že poplatník neví, na co jsou „jeho“ daně využívány, případně dokonce s některými státními výdaji hluboce nesouhlasí. Jestliže však vidí, že jemu odebrané prostředky přispěly k opravě místní komunikace, úpravě zeleně či bohatšímu kulturnímu životu v obci, kde žije a podniká, může se nechuť (tady snaha o co největší optimalizaci a „optimalizaci“) přeci jen trochu zmenšit. Zároveň tak existuje naděje na větší voličskou kontrolu výdajů z rozpočtů obcí.

Do roku 2000 získávaly obecní rozpočty plné inkaso od podnikajících fyzických osob a ještě dnes se lze setkat s názorem poplatníků, že platí většinu aktivit obce. Laický argument již více než 15 let neplatí, neboť největší zdroj příjmů získávají obce z daně z přidané hodnoty, která se vybrala kdekoliv a od kohokoliv.

Vztah mezi zdroji z území a jejich použitím zdůrazňuje také Evropská charta místní samosprávy, kterou však Česká republika přijala s výhradou týkající se právě těchto konkrétních odstavců. Nahrazení motivační složky přímých daní několika desetinami procenta podílu na DPH tak volená zastupitelstva dále posunuje do pozici rozdělujících peníze, které se pravidelně objevují na bankovním účtu.

Více než polovina daňových přiznání – od zaměstnanců

Ještě v roce 2008 představovalo inkaso daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání zhruba 18 mld. Kč a šlo o obvyklou výši. V roce 2014 činilo inkaso této daně 1,1 mld. Kč a do dvouciferných hodnot se patrně ještě delší dobu nedostane. Než začneme odsuzovat podnikatele, kteří si na rozdíl od zaměstnanců mohou daňovou povinnost snížit, podívejme se na uvedenou tabulku.

2010 2011 2012 2013 2014
Počet podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob 1 831 349 1 898 454 1 915 725 2 118 151 2 306 629
Počet zaměstnanců podávajících daňové přiznání 1 014 872 1 067 854 1 103 031 1 030 634 1 341 116
Podíl přiznání podaných zaměstnanci (v %) 55,4 56,2 57,6 48,7 58,1

Zdroj dat: Informace o činnosti Finanční správy České republiky za rok 2015, vlastní výpočty

Z údajů Finanční správy ČR vyplývá, že více než polovinu přijatých přiznání tvoří tiskopisy od… zaměstnanců. Ve zprávě za rok 2015 se uvádí jak počet přiznání podávaných zaměstnanci, z důvodu souběhu zaměstnání nebo nově z důvodu obdržení daru, trvale roste a ovlivňuje inkaso této složky daně. Pro doplnění uveďme, že podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bylo k 31. 12. 2015 evidováno 1 982 757 podnikajících fyzických osob, z nichž patrně část nebude aktivními.

Jak skutečnost, že zaměstnanci podávají daňové přiznání, souvisí s nízkým inkasem? Podstatně. Příjmy obcí se odvíjejí od stavu na bankovních účtech u ČNB. Zaměstnancům strhává zaměstnavatel-plátce daň, kterou odvádí na konkrétní účet určený výhradně pro závislou činnost. Pokud zaměstnanec podá daňové přiznání s přeplatkem, hradí se tento z jiného účtu, na který žádné zálohy od tohoto zaměstnance přijít nemusely. Finanční správa uvádí ještě další důvody poklesu inkasa této části daně, ale zde jde zřejmě o chybu v systému. Chybí zde totiž algoritmus, který by dokázal odlišit přiznání od zaměstnanců a opravdových podnikatelů s vazbou na účet, z něhož se bude přeplatek poukazovat.

Předvánoční řešení

Návrh novely rozpočtového určení daní, který se věnoval výhradně krajům, obdržela Sněmovna na konci února 2015. Kraje měly získat zpět podíl na DPH, který jim byl snížen v souvislosti s nutným sběrem zdrojů potřebných na vykrytí vzniku II. pilíře důchodového systému. Zrušením tohoto pilíře pominula také nutnost krácení příjmů samospráv. Nejen krajů, ale také obcí, proto zástupci obcí požadovali, aby došlo ke stejné úpravě – navrácení podílu sdílené daně z přidané hodnoty tak, jak tomu bylo v minulosti, před vznikem II. pilíře důchodového systému. Současně vznikla na Ministerstvu financí pracovní skupina, která měla mj. diskutovat možnosti řešení výši popsaných problémů souvisejících s daní z příjmů fyzických osob.

Podoba novely, jež se vrátila před loňskými Vánoci ze Senátu, mnohé překvapila. Požadované navýšení podílu na DPH bylo vykompenzováno zrušením motivační složky u daně z příjmů fyzických osob od roku 2017. Novela byla ve Sbírce zákonů publikována dne 28. 12. 2015 a krajům přinesla za pár dní zvýšení zdrojů z DPH. U obcí by k navýšení podílu z 20,83 % na 21,4 % mělo dojít v roce 2017.

Na konci ledna 2016 publikovalo Ministerstvo financí obsáhlou tabulku, která obsahuje pro každou obec hodnoty převedených prostředků z inkasa daně z příjmů fyzických osob a nároku na daň, dále pak přínosy schválené novely. Z tabulky má být zřejmé, že novela přinese obcím více financí, což vzhledem k aktuálně zanedbatelnému inkasu nepůsobí překvapivě. Zajímavě vypadají součty v jednotlivých letech, neboť ve všech letech převedly finanční úřady obcím více než 2 mld. Kč, zatímco měly nárok na mnohem menší částky. Pak zůstává otázkou, proč tak velké převody, když se již několik let objevuje na webových stránkách správy informace, že minimálně v březnu k žádným převodům nedojde, neboť se očekávají v dubnu významné vratky.

Stihne se do konce roku změna?

Poslanecká sněmovna by se měla zabývat třemi návrhy, které reagují na průběh a dopady „vánoční“ novely. V dubnu je předložily Pardubický a Liberecký kraj a v červnu pak skupina poslanců ODS. Vláda ke všem vydala nesouhlasné stanovisko a zatím žádný z nich není na programu projednávání, i když obsahují účinnost od roku 2017. Více se jednotlivým tiskům dále věnujeme v rozhovoru s Vladislavem Vilímcem, poslancem a jedním z předkladatelů třetího návrhu.

Jako nejvhodnější řešení se však stále jeví zásah nelegislativní. Jestliže daňová správa umí oddělit daňová přiznání od zaměstnanců, měla by být schopna zadat příkaz k úhradě z účtu s předčíslím 713 (závislá činnost).

Autorka se dlouhodobě věnuje problematice financování samosprávy, je zastupitelkou a předsedkyní finančního výboru.

Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D.