Volné finanční prostředky je možné efektivně zhodnocovat

9. 11. 2016 OF 4/2016 Ekonomika

Finanční prostředky na bankovních účtech územních samospráv rostou a koncem minulého roku dosáhly výše 115,0 mld. Kč, přičemž na úrovni obecních rozpočtů došlo za poslední rok k zvýšení o 8,1 mld. Kč. Jedná se o dlouhodobý trend, který je na jedné straně odrazem rostoucích příjmů obcí a na druhé straně výrazem jejich obezřetné výdajové politiky.

Obce si vytvářejí finanční rezervu pro budoucí investiční projekty, na nečekané výdaje či nenadálý výkyv v příjmech. Na druhu stranu tyto peníze, které většinou leží na účtech v bankách, obcím mnoho nevynášejí. Tyto volné finanční prostředky je však možné efektivně zhodnocovat.

V hospodaření města s finančními prostředky ovšem nemůže být motivem vidina rychlého zisku, ale především snaha být dobrým hospodářem a nenechat prostředky ležet na běžných účtech. V Táboře takto postupujeme, přestože dosažené výnosy, ve srovnání s celkovou výší rozpočtu, neznamenají rozhodující příjem města. Dle zkušeností je extrémně důležitá bezpečnost při investování a spolehlivost správce.

Jak to vše začalo?

Město začalo využívat tento instrument v roce 1999, kdy získalo větší objem peněz z převodu práv k akciím distribučních společností. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jednorázové neopakovatelné kapitálové příjmy, rozhodlo zastupitelstvo města o jejich alokaci především na rozvojové investice, velké rekonstrukce a sanaci zanedbanosti bytového fondu. Takové projekty vyžadují čas na přípravu, a proto jsme hledali možnosti zhodnocení inkasovaných prostředků do doby realizace projektů.

Jednání s bankami a investičními společnostmi ukázala, že vhodným způsobem bude správa aktiv, tedy vytvoření a aktivní řízení portfolia vybraných instrumentů finančních trhů odborným správcem. Tento krok se ukázal jako správným. Následně jsme rozšířili spolupráci o dalšího správce a v roce 2009 vytvořili i třetí portfolio a to jednak, abychom dodrželi zásadu diverzifikace a také abychom měli srovnání. V současnosti v portfoliích máme uloženo přes 300 miliónů korun a aktuální zhodnocení se v pololetí pohybovalo kolem 2,40 % p. a.

Jak nám to funguje?

Správa aktiv vychází z domluvené a pro správce závazné investiční strategie. Investiční strategie je průběžně vyhodnocována a upravována nejen podle vývoje trhů, ale i podle potřeb města, jak co se týče výše objemu spravovaných prostředků, tak i míry rizika.

Nejtěžší jsou samozřejmě začátky. Bylo nutné vyhodnotit situaci a stanovit základní principy a postupné kroky:

  • Cíle – nepreferovat maximální výnos, ani stoprocentní jistotu.
  • Objem aktiv. Začínali jsme s 50 milióny, v čase se výše měnila podle aktuálních potřeb ročních rozpočtů, ovšem je třeba počítat s tím, že každý výběr z portfolia bude mít dopad do výsledného výnosu.
  • Investiční horizont a likvidita. V oblasti ÚSC je zřejmá orientace na roční rozpočty, ale je možné vycházet z rozpočtových výhledů a strategií rozvoje. Osvědčilo se rozdělení všech prostředků na pohotovostní, ponechané na běžných účtech, specifické využívající aktuální výhodné nabídky na finančních trzích a dlouhodobé zhodnocované na portfoliích. Dvě máme s investičním horizontem v řádu roků a jedno v řádu měsíců.
  • Riziko – měnové, kreditní i úrokové.

Další nezbytné kroky

  • Vybrat dobrého správce. Město šlo vždy cestou výběrového řízení. Důležitý je i způsob nastavení odměny správce, kdy správci nepřísluší odměna pouze za spravovaný objem aktiv, ale především za dosažené výsledky.
  • Smluvní zajištění a průběžná komunikace. Základem je smlouva o obhospodařování. Důležitá je průběžná komunikace. Jednak z důvodů administrativních, tedy včasné podklady pro naplnění účetních a daňových předpisů, ale především z důvodů vyhodnocování průběžných výsledků a následných změn investiční strategie. Pravidlem jsou standardní měsíční zprávy, podrobnější čtvrtletní vyhodnocení a roční zprávy s vyhodnocením a výhledem do budoucnosti. A zejména průběžná komunikace s jednotlivými správci na bázi osobních setkání.
  • Nastavit kontrolní systém – nelze ponechat z hlediska řízení rizik správu na finančním nebo ekonomickém odboru, důležité je zapojení jak finančního výboru (poradní a iniciativní orgán zastupitelstva), tak rady města.
  • Průběžně porovnávat výnosy portfolií a s ostatními možnostmi, které nabízí finanční trhy. Kromě pravidelného monitoringu a různých poptávek, město za dobu správy vypsalo nové výběrové řízení, které potvrdilo dosavadní správce i jejich strategii.

Závěrem

Kromě správy aktiv město samozřejmě využívalo a v některých případech dosud využívá i další instrumenty, např. spořící účty, termínované vklady, repo-operace, cash pooling. Správa aktiv je ve srovnání s ostatními způsoby v dlouhodobém horizontu velmi efektivní a přináší bonus odbornosti správce a uvolnění časového prostoru.

Ing. Dana Daňková, vedoucí odboru financí, MěÚ Tábor